Priložnost za ponudnike storitev, materialov in tehnologij na področju skoraj nič energijske gradnje in prenove

torek, 19. januar 2021

Evropska komisija malim in srednjim podjetjem priznava osrednjo vlogo v gospodarstvu EU in preko programa COSME izvaja pobudo za mala in srednje velika podjetja v Evropi „Small Business Act“ (SBA).

Program COSME podpira tudi razvoj vrhunskih grozdov na svetovni ravni v EU, in sicer s spodbujanjem grozdov odličnosti in internacionalizacije s poudarkom na medsektorskem sodelovanju. V Evropi obstaja preko 2000 industrijskih in inovacijskih grozdov, od katerih nekateri sodelujejo v evropskih strateških partnerstvih grozdov. Obstajajo tri vrste evropskih strateških partnerstev grozdov:
 • za internacionalizacijo
 • za investicije v pametno specializacijo
 • odličnost grozdov.

Ne glede na to, da je internacionalizaciji namenjeno posebno področje, tudi ostali dve vrsti partnerstev močno spodbujata mednarodno sodelovanje podjetij, vključenih v grozde, ki v teh partnerstvih sodelujejo.

Inovacijski grozdi, kot jih vidi Evropska komisija, so orodje, ki lahko malim in srednjim podjetjem pomaga k rasti in razvoju. To je tudi eden od razlogov, da podpira zgoraj omenjena partnerstva in preko njih tudi mala in srednja podjetja.

Več informacij o omenjenih Evropskih strateških partnerstvih grozdov lahko zainteresirani poiščejo na omrežju Twitter ali Linkedin, in sicer pod ključniki #ESCP4X, #ESCP3s in #ESCP4i, na spletnih straneh Evropskega portala za sodelovanje grozdov (European Cluster Collaboration Portal) ali v Slovenskem gradbenem grozdu.
 

Podjetja, ki delujejo na področju skoraj nič energijskih stavb, imajo možnost vključitve v program ClusterXchange


ClusterXchange program je program kratkoročnih izmenjav za boljše povezovanje evropskih industrijskih ekosistemov. Namenjen je spoznavanju in povezovanju podjetij v izbranem sektorju, ki so iz različnih regij oz. držav. Spoznavanje in povezovanje oz. mreženje vodijo inovacijski grozdi, katerih člani so podjetja.

Program se izvaja z namenom, da bo spodbudil konkurenčnost MSP in jim pomagal pri uspešnem dostopu do tujih trgov ter hkrati pomagal krepiti odpornost podjetij na podobne dogodke, ki smo jim bili priča v zadnjem letu.

Program je namenjen inovacijskim grozdom in njihovim članom, ki so se povezali v evropska strateška partnerstva grozdov za odličnost ter izvajajo projekte, izbrane na razpisu v okviru programa COSME (COS-CLUSTER-2018-03-02), njihovim članom in podpornim organizacijam.

V Sloveniji je to Slovenski gradbeni grozd, ki sodeluje v evropskem strateškem partnerstvu za odličnost grozdov na področju skoraj nič energijskih stavb, v projektu SMART4NZEB. Podjetja, ki so člani grozda, lahko sodelujejo v mednarodnih izmenjavah, po programu, ki ga pripravijo partnerski grozdi v projektu. V grozd se je možno včlaniti kadarkoli.

Partnerji v projektu SMART4NZEB so grozdi iz Romunije, Poljske in Srbije. To so precej večje države oz. trgi od Slovenije in s precej slabšim stavbnim fondom, kar se energijskih karakteristik stavb tiče. Te države skupaj predstavljajo skoraj 70 milijonski trg.

Splošni namen izmenjav je prenos znanj ter ustvarjanje novih poslovnih povezav. Trenutno se zaradi razmer izmenjave izvajajo na daljavo.

Podrobneje pa so cilji izmenjav naslednji:
 • pridobiti znanje na različnih področjih;
 • izpopolniti poslovne ideje / načrte;
 • razširiti mrežo stikov;
 • pridobiti znanja o tujih trgih in lažji dostop do njih;
 • razviti potencialne nove čezmejne poslovne priložnosti in partnerstva;
 • spoznati evropsko trgovinsko pravo in enotni evropski trg, evropsko standardizacijo in evropsko podporo za MSP;
 • izboljšati jezikovne spretnosti;
 • sodelovati v Alumni Network po koncu projekta.

Prvi program izmenjav se je začel izvajati v sredini januarja.

Podjetja, ki so primerna za vključitev v program ClusterXchange, so ponudniki različnih storitev, tudi arhitekturnega projektiranja, BIM, energetskega svetovanja, ponudniki tehnologij, opreme in materialov s področja skoraj nič energijske gradnje in prenove, izvajalci gradenj in prenov in ostala podjetja, ki vidijo svojo priložnost na trgih Romunije, Poljske in Srbije, v povezavi s skoraj nič energijsko gradnjo in prenovo.

Več informacij:
Andro Goblon
Slovenski gradbeni grozd
E: andro.goblon@gmail.com