Sladka koruza-Začetek pregleda zaradi izteka protidampinških ukrepov s poreklom s Tajske

sreda, 20. junij 2012
V Uradnem listu EU, seriji C, št. 175 z dne 19.06.2012, je bilo objavljeno Obvestilo o začetku pregleda zaradi izteka protidampinških ukrepov, ki se uporabljajo za uvoz nekaterih vrst pripravljene ali konzervirane sladke koruze v zrnju s poreklom s Tajske.

Izdelek, ki se pregleduje, je sladka koruza v zrnju, pripravljena ali konzervirana v kisu ali ocetni kislini, nezamrznjena, trenutno uvrščena pod oznako KN ex 2001 90 30, in sladka koruza v zrnju, pripravljena ali konzervirana drugače kot v kisu ali ocetni kislini, nezamrznjena, razen proizvodov iz tarifne številke 2006, trenutno uvrščena pod oznako KN ex 2005 80 00, s poreklom s Tajske.

 

Roki za sodelovanje:
Če zainteresirane stranke želijo, da se med preiskavo upoštevajo njihova stališča, se morajo javiti Komisiji, izraziti svoja stališča in predložiti izpolnjene vprašalnike ali kakršne koli druge informacije v 15 dneh od objave tega obvestila v Uradnem listu Evropske unije, če ni določeno drugače. Vsa stališča in zahtevki morajo biti predloženi v pisni obliki in na način kot določa 5.1.2 točka zgoraj omenjenega obvestila.

Zainteresirane stranke so vabljene, da svoja mnenja in stališča posredujejo tudi na Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo na e-mail naslov mojca.plaznik@gov.si, in sicer kadarkoli do zaključka postopka.