SPIRIT Slovenija objavlja dva javna razpisa: za sofinanciranje tržnih raziskav na novih tujih trgih in za spodbujanje tujih neposrednih investicij v letu 2013

četrtek, 18. april 2013

Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, inovativnosti, razvoja, investicij in turizma - SPIRIT Slovenija, javna agencija, v petek 19. aprila 2013 v Uradnem listu objavlja dva javna razpisa. V okviru Javnega razpisa za spodbujanje tujih neposrednih investicij v letu 2013 bo na voljo 7.873.138 evrov, v letošnjem letu bosta dve odpiranji, prvo že 17. maja 2013. V okviru Javnega razpisa za sofinanciranje tržnih raziskav na novih tujih trgih v letu 2013 bo na voljo 250.000 evrov, posamezno podjetje bo lahko prejelo največ 50 % upravičenih stroškov oziroma 5.000 evrov, rok za oddajo vlog bo 17. maja 2013.

Predmet »Javnega razpisa za spodbujanje tujih neposrednih investicij v letu 2013« je dodelitev spodbud za začetne investicije, ki jih bodo prijavitelji – tuji investitorji izvajali na ozemlju Republike Slovenije.

Namen javnega razpisa je privabljanje tujih investitorjev k investiranju na območju Republike Slovenije, katerih investicije bodo v skladu s ponudbo na trgu dela v Republiki Sloveniji zagotavljala nova delovna mesta in zaposlitve predvsem v panogah z višjo dodano vrednostjo ter prispevale k prenosu znanja in tehnologij in k sodelovanju znanstveno-raziskovalnih podjetij in ustanov na območju Republike Slovenije s tujimi investitorji. Hkrati pa naj bi njihove investicije prispevale k skladnejšemu regionalnemu razvoju in k povečanju sinergičnih učinkov povezovanja tujih investitorjev s slovenskimi podjetji, predvsem na področju dobav tujim investitorjem in izmenjave znanj in tehnologij.
Na razpis se lahko prijavijo tuji investitorji, pri čemer morajo tuji investitorji ali njihove tuje povezane družbe imeti izkušnje iz opravljanja dejavnosti prejemnika spodbude ali s področja prijavljenega investicijskega projekta, ki morajo biti izkazane v prijavi na razpis za dodelitev spodbude. Prejemniki spodbud so le gospodarske družbe, registrirane v Republiki Sloveniji do dneva oddaje prijave, v katerih imajo tuji investitorji, ki vložijo prijavo, neposredno najmanj 10 % lastniški delež.
V letu 2012 je agencija v okviru Javnega razpisa za spodbujanje tujih neposrednih investicij podprla 15 investicijskih projektov tujih investitorjev, od tega je šlo pri šestih projektih za prvi vstop tujega investitorja na slovenski trg. Skupna vrednost investicijskih projektov je znašala 36,5 milijona evrov, projekti pa bodo najkasneje v treh letih od zaključka investicije ustvarili 430 novih delovnih mest.

Predmet »Javnega razpisa za sofinanciranje tržnih raziskav na novih tujih trgih v letu 2013« je sofinanciranje izdelave tržnih raziskav obstoječih izvoznikov na novih tujih trgih glede možnosti prodora obstoječih izdelkov/storitev ali skupin izdelkov/storitev na nov tuj trg ali prodora novih izdelkov na nov tuj trg, ob pogoju, da podjetje v državo podjetje še ne izvaža oziroma še ni realiziralo izvoza v letih 2012 in 2013. 

Namen javnega razpisa je, da se s sofinanciranjem tržnih raziskav na novih tujih trgih slovenskim izvoznim podjetjem, ki vstopajo na novi tuji trg oziroma širijo in diverzificirajo svoje poslovanje na tujih trgih, olajša odločitve pri vstopu oziroma načinu vstopa na izbrani novi  tuji trg. 

Upravičeni stroški so stroški najema svetovalnih storitev, vezanih na izdelavo tržne raziskave, ki jih zagotavljajo zunanji izvajalci z ustreznimi referencami. Prijavitelj mora tržno raziskavo izvesti v obliki pogodbenega razmerja z zunanjim izvajalcem, specializiranim za izvedbo tržnih raziskav. Upoštevani bodo projekti izdelave tržnih raziskav, ki bodo izvedeni od dneva oddaje vloge na javni razpis in največ do 8.11.2013.

V letu 2012 je agencija v okviru Javnega razpisa za sofinanciranje tržnih raziskav na novih tujih trgih sofinancirala izvedbo tržne raziskave 29 podjetjem, v skupni vrednosti  110.980 evrov. Večina podjetij na osnovi izdelanih tržnih raziskav ocenjuje, da bo na nov trg vstopila oziroma pričakuje izvoz nanj v letu 2013. Podjetja na osnovi izdelanih tržnih raziskav pogosto ugotavljajo, da so priložnosti v drugem segmentu, kot so prvotno pričakovali. Izvedba tržnih raziskav tako zmanjšuje tveganja pri odločanju o vstopu in načinu vstopa na novi tuji trg.

Oba javna razpisa bosta po objavi v Uradnem listu objavljena tudi na spletni strani www.japti.si
 

*******

NAJAVA: Predvidoma 26. aprila 2013 bo objavljen tudi Javni razpis za sofinanciranje izvajanja dejavnosti slovenskih poslovnih klubov v tujini v letu 2013, 3. maja 2013 Javni razpis za sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini. V pripravi je tudi Javni razpis za sofinanciranje upravičenih stroškov poslovnega svetovanja za internacionalizacijo – izvozni vavčer.

******