Spremembe na področju GSP v letu 2016

sreda, 23. december 2015

Na podlagi Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1015/2014 z dne 22. julija 2014 o spremembi Prilog II in III k Uredbi (EU) št. 978/2012  Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sheme splošnih tarifnih preferencialov in Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1016/2014 z dne 22. julija 2014 o spremembi Priloge II k Uredbi (EU) št. 978/2012  Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sheme splošnih tarifnih preferencialov proizvodi po poreklu iz Kolumbije, Kostarike, Gvatemale, Salvadorja, Hondurasa, Nikaragve, Paname, Peruja, Turkmenistana, Bocvane in Namibije od 1. januarja 2016 dalje ne bodo več upravičeni do znižanja ali ukinitve carinskih dajatev pri uvozu v EU na podlagi splošnega sistema preferencialov(GSP). Zadevno velja tako za splošni režim kot tudi za posebni spodbujevalni režim za trajnostni razvoj in dobro upravljanje.

Pogoje za upravičenost držav do splošnega režima v okviru GSP določata 4. in 5. člen GSP uredbe (978/2012). Zadevne države so z EU sklenile preferencialni trgovinski sporazum oziroma je bilo ugotovljeno, da so po merilih Svetovne banke v treh predhodnih zaporednih letih dosegle višji srednji bruto domači dohodek na  prebivalca. Po preteku prehodnih obdobij, ki se iztečeta 31. decembra 2015, države ne bodo več upravičene do GSP ugodnosti.

Pri uvozu blaga po poreklu iz Kolumbije, Kostarike, Gvatemale, Salvadorja, Hondurasa, Nikaragve, Paname in Peruja bodo po 1. januarju 2016 še naprej v veljavi carinske ugodnosti na podlagi sklenjenih trgovinskih sporazumov med EU in navedenimi državami. Za Bocvano in Namibijo pa bodo ostale v veljavi ugodnosti na podlagi Uredbe Sveta  (ES) o uporabi režimov za proizvode po poreklu iz določenih AKP držav, določenih v sporazumih o oz. ki vodijo k vzpostavitvi sporazumov o partnerstvu in sodelovanju. Za Turkmenistan, ki z EU nima sklenjenega preferencialnega trgovinskega sporazuma, pa bodo od 1. januarja 2016 dalje veljale polne (MFN) carinske stopnje.

Uvoznike opozarjamo, da mora biti v primeru, ko želi uvoznik uveljaviti ugodnosti tarifnih preferencialov na podlagi GSP za izdelke po poreklu iz Kolumbije, Kostarike, Gvatemale, Salvadorja, Hondurasa, Nikaragve, Paname, Peruja, Turkmenistana, Bocvane in Namibije, deklaracija za sprostitev v prost promet vložena in sprejeta s strani carinskih organov države članice najkasneje do 31. decembra 2015. Tudi v primeru, ko bo dokazilo o poreklu izdano npr. v drugi polovici meseca decembra 2015, deklaracija za sprostitev v prost promet pa bo vložena in sprejeta v letu 2016 (blago na poti), ne bo mogoče uveljavljati ugodnosti, če bo dokazilo o poreklu izdano v državi, ki bo 1. 1. 2016 izgubila status države upravičenke do GSP.