Uredba Cura Italia

petek, 20. marec 2020

Uredba „Cura Italia“, sprejeta 17. marca 2020 in objavljena v Uradnem listu dne 18. marca 2020, je razdeljena na več tematik:

Ukrepi za podporo delu

Navajamo povzetek najpomembnejših ukrepov.

Dopolnilna blagajna

Vloga za pridobitev CIGO (redna dopolnilna blagajna) in dostop do rednega dodatka
Delodajalci, ki v letu 2020 prekinejo ali zmanjšajo obseg svoje delovne dejavnosti zaradi dogodkov, povezanih z izrednimi razmerami ob epidemiji virusa COVID-19, lahko zaprosijo za CIGO ali za dostop do rednega dodatka. Zakonodajalec je poenostavil postopek za pridobitev dopolnilne blagajne, kot to zahteva Zakonska uredba št. 148/2015. Zahtevek za CIGO ali redni dodatek se lahko za obdobje od 23. februarja 2020 s trajanjem največ 9 tednov vloži najkasneje do avgusta 2020. Vlogo je potrebno predložiti do konca četrtega meseca, ki sledi tistemu v katerem se je začelo obdobje prekinitve ali zmanjšanja obsega dela.

Izredno dopolnilno blagajno bodo lahko koristila vsa podjetja in subjekti, ki delujejo v zasebnem sektorju, vključno s kmetijskimi, ribiškimi in subjekti tretjega sektorja, kot tudi civilno priznani verski subjekti. V praksi bodo lahko zaprosila za dopolnilno blagajno tudi podjetja z enim samim zaposlenim. Izključeni so delodajalci hišnih pomočnikov/pomočnic. (Pričakuje se objavo uredb o izvajanju).

Dopust za izobraževalne storitve otrok in izobraževalne dejavnosti v šolah

Od 5. marca dalje, ko so se zaustavile izobraževalne storitve za otroke in vzgojno-izobraževalne dejavnosti v šolah na vseh ravneh, lahko zaposleni v zasebnem sektorju in delavci, ki vplačujejo prispevke v sistem ločenega upravljanja prispevkov INPS, imajo pravico do starševskega dopusta v primeru otrok, mlajših od 12 let. Koriščenje dopusta iz tega člena se priznava izmenično obema staršema za skupno petnajst dni.

Obstaja tudi druga opcija za iste upravičence in sicer možnost izplačila dodatka za plačilo varuške v najvišji skupni vrednosti 600 evrov.

Nagrada za zaposlene

Zaposleni, imetniki dohodka, ki v prejšnjem letu niso presegli skupnih 40.000 evrov, so upravičeni do nagrade za mesec marec 2020, ki se ne šteje k dohodku. Nagrada, v višini 100 evrov, se veže na število delovnih na svojem delovnem mestu v omenjenem mesecu.

Nadomestilo za samozaposlene, strokovne sodelavce in delavce z usklajenim in neprekinjenim sodelovanjem, obrtnike in trgovce

Samozaposleni, imetniki št. DDV in delavci z usklajenim in neprekinjenim sodelovanjem, ki vplačujejo prispevke preko ločenega upravljanja INPS in niso upokojenci, so upravičeni do nadomestila za mesec marec v višini 600 evrov. Odškodnina iz tega člena ne prispeva k oblikovanju dohodka. Nadomestilo iz tega člena bo plačeval zavod INPS, na katerega bo potrebno vložiti zahtevke.

Samostojni poklici, ki vplačujejo v poklicne sklade (npr. inarcassa, sklad za odvetnike, geometre itd.), niso upravičenci glede te določbe. Vabimo zato, da se glede morebitnih predvidenih nadomestil obrnejo na dotične zavode.

Davki in odlogi plačil

Plačila davkov z zapadlostjo 16.3.2020 so odložena na 20. marec za davkoplačevalce z prometom, višjim od 2 milijonov evrov.

Odlog plačil

Odložena so plačila prispevkov in odtegljajev v marcu in aprilu za zaposlene v naslednjih sektorjih: turistično-hotelske dejavnosti, zdravilišča, potniški promet, gostinstvo in bari, kultura (kinodvorane, gledališča), šport, izobraževanje, zabaviščni parki, prireditve (sejmi / konference), igralnice in stavnice.

Zamik plačil

Plačila z zapadlostjo od 08.03.2020 do 31.03.2020, so zamaknjena za davčne zavezance, ki so v prejšnjem davčnem obdobju dosegli prihodke in nadomestila v višini največ 2 milijona evrov.

Predmet odloga so plačila DDV-ja, dodatki dohodnine (IRPEF) in odtegljaji, prispevki za socialno varnost ter obvezne zavarovalniške premije. Plačila bo potrebno izvesti v enem samem obroku do 31.05.2020. Mogoče je tudi  plačilo zneskov v 5 mesečnih obrokih, od meseca maja 2020 dalje. Drugi prispevki, različni od omenjenih, bodo lahko vplačani do 30. junija 2020.

Odlog odtegljajev ob izvoru

Računi, prejeti do 31.03.2020 s strani subjektov s prometom, ki ne presega 400.000 evrov, niso podvrženi odtegljajem. Za to je potrebno predložiti posebno izjavo s strani prejemnika.

Subjekti, ki so v preteklem mesecu imeli stroške za storitve zaposlenih delavcev, ne morejo koristiti te določbe.

Davčne odtegljaje mora prejemnik plačati v enem samem obroku do 31. maja (vendar se prizna možnost obročnega plačila v petih obrokih enake vrednosti od vključno meseca maja).

Davčni kredit za dezinfekcijo prostorov

Subjektom, ki se ukvarjajo s podjetniškim, obrtnim ali samostojnim poklicem, se za davčno obdobje 2020 prizna davčni kredit, v višini 50 odstotkov nastalih in dokumentiranih stroškov dezinfekcije prostorov in strojev, do največ 20.000 evrov za vsakega upravičenca.

Davčni kredit za delavnice in trgovine

Subjektom, ki se ukvarjajo s podjetništvom se za leto 2020 prizna davčni kredit v višini 60 odstotkov vrednosti tržne najemnine za mesec marec 2020 za nepremičnine iz katastrske kategorije C/1. Kredit se lahko uporablja izključno v obliki kompenzacije.

Zamrznitev nalogov za agente za izterjavo
Zamrznjeni so roki za plačila od  08.03.2020 do 31.05.2020, ki se nanašajo na:
  • plačilne spise, ki so jih  izdali agenti za izterjavo,
  • izvršna obvestila o ugotavljanju davčnih obveznosti, ki jih je izdala agencija za prihodke,
  • obvestila o bremenitvi, ki jo izdajo institucije za socialno varnost,
  • akte ougotavljanju obveznosti, ki jih je izdala Uprava za carino in monopole,
  • odredbe in izvršilne akte, ki jih izdajo lokalne oblasti.
Plačila je treba izvesti v enem samem obroku do 30.06.2020.

Do 31.05.2020 pa je potrebno poravnati:
  • obrok „rottamazione ter“, ki je potekel 28. februarja 2020
  • obrok “salda in odpisa/saldo e stralcio”, ki poteče 31. marca.
Obveščamo vas tudi, da pristojni uradi trenutno niso še pripravili potrebnih ukrepov za izvajanje zakonodajnih določb zakonodajalca.

Zamrznitev rokov za ugotavljanje davčnih obveznosti rokov in rokov za odzive na zahteve za pritožbo

Od 08.03.2020 do 31.05.2020 so zamrznjeni:
  • roki za dejavnosti likvidacije, nadzora, ugotavljanja, izterjave in sporov s strani uradov davčnih organov;
  • roki za nudenje odgovorov na zahteve za pritožbo in davčno svetovanje.

Odlog roka za odobritev računovodskih izkazov (bilanc)

Vse družbe lahko skličejo skupščino, ki bo potrdila računovodske izkaze, v 180 dneh po koncu poslovnega leta. Delniške družbe, družbe z omejeno odgovornostjo, komanditne delniške družbe in zadruge lahko zagotovijo udeležbo in sodelovanje delničarjev preko telekomunikacijskih sredstev, tudi če to ni izrecno predvideno v posameznih statutarnih določbah. Prav tako ni potrebno, da so predsednik, tajnik ali notar na istem mestu.

V družbah z omejeno odgovornostjo je mogoče izvesti glasovanje s pisnim posvetovanjem ali soglasjem, tudi z odstopanjem od določb četrtega odstavka 2479. člena Civilnega zakonika.

Zamrznitev posojil, krediti za izvoznike ter turistični sektor

Uredba določa posebne ukrepe v zvezi z zamrznitvijo posojil in kreditov za izvoznike ter turistični sektor.

V naslednjih dneh vam bomo poslali podrobnejše informacije o specifični tematiki.

Drugi ukrepi

Drugi ukrepi, predvideni z uredbo, niso neposredno namenjeni gospodarstvu.

Zakonska uredba in priloge

Sledijo uradni izpisi, ki jih lahko najdete tudi na spletni strani Uradnega lista.
 
Dodatne informacije:
Slovensko Deželno Gospodarsko Združenje
Unione Regionale Economica Slovena
E: info@sdgz.it