Uredba za likvidnost: ukrepi predvideni za podjetja

torek, 14. april 2020


Kot smo že poročali, je bila 6. aprila 2020 odobrena “Uredba o likvidnosti” in objavljena dne 8.4.2020 v Uradnem listu, je strukturirana na naslednji način:

Začasni ukrepi za podporo likvidnosti podjetij in imetnikov DDV (vključno s samostojnimi poklici)

Da bi zagotovila potrebno likvidnost podjetij, država posreduje kot porok v posameznih operacijah za financiranje. Z drugimi besedami bo gospodarski subjekt (imetnik DDV številke) lahko aktiviral posojilo pri bančni ustanovi, garancijo pa bo nudila država.

 
Zgoraj navedena jamstva bodo izdana pod naslednjimi pogoji:
1. da je garancija (ob prvi zahtevi) izdana do 31. decembra 2020 za posojila, ki trajajo največ 6 let, z možnostjo, da podjetja izkoristijo pred-amortizacijo do 24 mesecev;
2. da 31. decembra 2019 družba, ki naj bi bila upravičena do jamstva, ni bila zavzeta v kategoriji podjetij v težavah;
3. da znesek posojila, zavarovanega z garancijo, ne presega večjega od naslednjih elementov:
25% letnega prometa družbe za leto 2019, ki izhaja iz odobrene bilance ali overjenih podatkov, če družba še ni potrdila bilance,
dvakratniku stroškov za osebje podjetja za leto 2019, kot izhajajo iz iz zadnje bilance;
4. Upravičena družba ne bo smela razdeliti dividend;
5. Raven zaposlenosti bo morala ohranjati tudi s sporazumi s sindikati in spoštovati klavzulo »made in Italy«, kar pomeni, da bo finansiranje lahko koristila le za dejavnosti, ki se nahajajo v Italiji.


Garancija krije:
– 100 % na posojila do 25 tisoč evrov brez presoje sposobnosti;
– 90 % zneska posojila za podjetja z manj kot 5000 zaposlenimi v Italiji in z višino prometa do 1,5 milijarde evrov;
Za posojila do 800 tisoč evrov je garancija 100-odstotna, vendar je predvidena ocena solventnosti.

Omejitve maksimalnega jamstva:
– do 25.000 financiranja garancija znaša 100 %;
– od 25.000 do 800.000 jamstva znaša 90 % in se lahko poveča za 10 % ob posegu CONFIDI-jev.
– od 800.000 do 5.000.000 garancija znaša 90 %.

Ukrepi za zagotovitev kontinuitete poslovanja

Podjetja, ki so bila pred krizo v ravnovesju in so imela redno perspektivo neprekinjenega poslovanja, lahko:
– pri pripravi letošnje bilance ocenijo kriterije previdnosti in kontinuitete glede na izredne razmere;
– dezaktivirajo vzroke za razpustitev družbe zaradi zmanjšanja ali izgube osnovnega kapitala.

Poleg teh dveh ukrepov sta dodani še dve zaščiti:
– dezaktivacija odloga financiranja družbenikov;
– ustavitev izvršilnih ukrepov (vključno s stečajem) do zaključka krize.

Davčni in računovodski ukrepi
Predvidena je ustavitev plačil za DDV, odtegljaje in prispevke za april in maj, poleg ostalih tozadevnih ukrepov, ki jih že predvideva t.i. “Cura Italia”.

V podrobnostih: Plačila DDV, odtegljajev in prispevkov za april in maj se zamrznejo za subjekte, ki se jim je mesečni promet  znižal  v primerjavi z istim obdobjem iz leta 2019 za najmanj 33 % v primeru prihodkov / prejemkov pod 50 milijonov, ali vsaj za 50 % nad tem pragom. Rok je prestavljen na 30.6.2019 z možnostjo obročnega plačila v 5 obrokih;

Ne pozabite:
– da se rok za plačila, ki je zapadel 20. marca, podaljša na 16. april;
– da se je rok za pošiljanje enotnega potrdila (C.U.) premaknil z 31. marca na 30. april.

Na koncu je treba opozoriti, da je za davčne predujme, ki se nanašajo na davčno obdobje 2020, dovoljeno plačilo v zmanjšani višini 80 %, ne da bi za davčnega zavezanca to predstavljalo kakršnokoli kršitev in posledično uvedbo sankcij.

Nadaljnje določbe
Uredba predvideva tudi odlog roka od 15. aprila na 11. maj za preložitev obravnave civilnih in kazenskih postopkov, ki so ustavljeni v vseh sodnih uradih.

Več informacij

Dodatne informacije:
Slovensko Deželno Gospodarsko Združenje
Unione Regionale Economica Slovena
E: info@sdgz.it