Začetek pregleda zaščitnih ukrepov na uvoz nekaterih izdelkov iz jekla v EU

petek, 17. maj 2019
V Uradnem listu EU, serija C, št. 169 z dne 17.5.2019, je bilo objavljeno obvestilo o začetku zaščitne preiskave v zvezi z uvozom izdelkov iz jekla v EU.
 
31. januarja 2019 so bili uvedeni dokončni zaščitni ukrepi za nekatere izdelke iz jekla.  V uvodni izjavi 161 Izvedbene uredbe Komisije(EU) 2019/159 o uvedbi dokončnih zaščitnih ukrepov je določeno, da bo Evropska komisija glede na interes Unije morala prilagoditi raven ali dodelitev tarifne kvote v primeru sprememb okoliščin v obdobju uvedbe ukrepov.
 
Evropska komisija namerava v postopku pregleda posebej preučiti naslednja vprašanja, da bi ugotovila, ali obstajajo spremenjene okoliščine, ki upravičujejo prilagoditev ravni ali dodelitev obstoječe tarifne kvote:
- raven in dodelitev tarifne kvote za več določenih kategorij izdelkov (Evropska komisija bo raziskala razloge za hitro izčrpanje nekaterih tarifnih kvot, da bi ugotovila, ali so posledica spremenjenih okoliščin, kot je znatno povečanje povpraševanja v EU ali katerih koli drug vsebinski razlog, ki dokazuje, da je obstoječa raven kvot neustrezna, ali pa izvira iz dejavnosti kopičenja blaga ali preusmeritve trgovine)
- izrivanje tradicionalnih trgovinskih tokov
- možni škodljivi učinki pri doseganju ciljev povezovanje, za katere si prizadevajo preferencialni trgovinski sporazumi (npr. ciljev iz stabilizacijsko-pridruživenih sporazumov med EU in državami zahodnega Balkana)
- posodobitev seznama držav v razvoju, ki so članice WTO in so izključene iz obsega ukrepov (Evropska komisija bo preverila, katere države v razvoju izpolnjujejo prag 3%)
- druge spremembe okoliščin, ki lahko zahtevajo prilagoditev ravni dodelitve tarifne kvote.
 
Zainteresirane strani so pozvane, da Evropski komisiji predložijo svoja stališča, informacije in ustrezna dokazila v rokih in na način, kot je določeno v obvestilu o začetku pregleda. Komisija mora te informacije in dokaze prejeti v 15 dneh od datuma objave tega obvestila v Uradnem listu Evropske unije. Strani, ki predložijo stališče, morajo v svoji korespondenci jasno navesti, na katero od zgoraj navedenih vprašanj pregleda se njihovo stališče nanaša.
 
Dostop do dokumentacije, ki je na vpogled zainteresiranim stranem, je na voljo prek povezave TRON.tdi na naslednjem naslovu: https://webgate.ec.europa.eu/tron/TDI.
 
Zainteresirane strani so hkrati tudi vabljene, da svoja mnenja in stališča posredujejo Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, na elektronski naslov gp.mgrt@gov.si in marjeta.bajt@gov.si, in sicer kadarkoli do zaključka postopka. Mnenja in stališča bodo ministrstvu v pomoč pri pripravi stališča Republike Slovenije v nadaljnjem postopku.