Zadnje zakonske novosti in obveznosti

ponedeljek, 28. september 2020

 

Obvezno sporočilo naslova PEC Registru podjetij ali profesionalnemu seznamu

Zakonska uredba o poenostavitvah (DL 76/2020) je določila 1. oktober 2020 kot termin do katerega je potrebno Registru podjetij (za družbe in samostojne podjetnike) ali lastnemu profesionalnemu seznamu (za samostojne strokovnjake), sporočiti naslov certificirane elektronske pošte (PEC), za tiste, ki tega niso že storili.

DRUŽBE
Za družbe, ki ne spoštujejo predvidenega termina, je predvidena globa v višini 412€ za vsakega upravitelja, če se znesek poravna v roku 90 dni (člen 2630 Civilnega Zakonika).

SAMOSTOJNI PODJETNIKI
Za samostojne podjetnike je predvidena globa v višini 60€, če se znesek poravna v 90 dneh (člen 2194 Civilnega Zakonika)

SAMOSTOJNI POKLICI
Samostojni poklici, ki svojega naslova PEC ne sporočijo lastni Zbornici, bodo dobili opomin, da to uredijo v roku 30 dni. Po poteklem terminu, bo vpis zamrznjen.

REGISTER PODJETIJ REDNO PREVERJA VELJAVNOST PEC NASLOVOV
Register podjetij redno preverja veljavnost PEC naslovov. Za tiste, ki niso aktivni, bo podjetje prejelo poziv, da zadevo uredi v roku 30 dni (npr. obnovi plačilo letne pristojbine za storitev in to sporoči registru podjetij, ali aktivira nov PEC naslov), sicer bo naslov izbrisan po uradni poti in bo dodeljen nov PEC naslov ter bo sprožen postopek za izdajo globe.

REDNO PREVERJANJE NASLOVA PEC
Spominjamo o pomembnosti rednega preverjanja in prebiranja PEC naslova, ki je edini elektronski naslov na katerega javne uprave naslavljajo uradne dopise in akte.

 

Davčni kredit na komisije za sledljiva plačila

Kot smo že poročali, je uredba 124/2019 predvidela davčni kredit za podjetja in samostojne poklice za transakcije, ki potekajo preko sledljivih načinov plačila (debetne, kreditne in predplačniške kartice ali drugih sledljivih načinov plačila bodisi preko POS kot na spletu) za nakupe končnih potrošnikov (ne podjetij).

Zato, da lahko podjetje ali samostojni poklic koristi davčni kredit, njegovi prihodki od prodaje ali honorarjev ne smejo presegati 400.000€. Davčni kredit znaša 30% komisij za tovrstne operacije in se lahko uveljavlja od 1. julija dalje.

Finančni operaterji (banke in druge institucije), ki nudijo tovrstne storitve svojim odjemalcem, morajo mesečno sporočiti seznam operacij in vplačanih provizij. Finančni operaterji morajo Davčni upravi tudi redno sporočati te podatke.

Podjetja bodo lahko davčni kredit uporabila izključno v kompenzaciji preko obrazca F24 in kode davka 6916. Davčni kredit bo potrebno tudi označiti tudi v davčni napovedi, čeprav ne predstavlja obdavčenega dohodka za namene davkov IRPEF/IRES in IRAP. Podjetja bodo morala hraniti dokumentacijo za obdobje 10 let.

Spominjamo, da je olajšava podvržena pravilu “de minimis”.

Zakonska osnova je dostopna na spletni strani Davčne uprave.

 

Avgustovska uredba – davčni vidiki

Nepovratna sredstva za gostinska podjetja
Namenjena so podjetjem s prevladujočo gostinsko dejavnostjo (koda ATECO 56.10.11), menze (ATECO koda 56.29.10) in stalnim gostinstvom po pogodbi (ATECO koda 56.29.20).

Ta podjetja:

 • če so začela poslovati do 1.1.2019, morajo dokazati, da so v četrtletju od marca do junija 2020 imela 75-odstotni izpad prometa od prodaje ali povprečnih iztržkov v primerjavi z enakim časovnim okvirom v letu 2019;
 • če so začela poslovati po 1.1.2019, pa ni potrebno dokazati ničesar.

Zainteresirani subjekti lahko oddajo posebno vlogo za izplačilo prispevka na način, ki bo določen s posebno uredbo.

Prispevek je namenjen nakupu proizvodov in pridelkov, vključno z vinskimi, kmetijskimi in prehrambenimi verigami, tudi za pridelke z oznakama ZOP (DOP) in ZGO (IGP) in bo izplačan v dveh obrokih:

 • predujem v višini 90%, bo izplačan v trenutku, ko bo vloga za prispevek sprejeta. Predstaviti bo potrebno nakupne račune, tudi ne še poravnane.
 • preostanek ob predložitvi ustreznih dokazil o plačilu, ki bo moralo biti opravljeno s sledljivimi metodami (ne v gotovini)


Poudarjamo, da je v zakonski uredbi predvidena tudi najvišja meja porabe in sicer 600 milijonov v letu 2020.

Ukinitev drugega obroka davka na nepremičnine IMU – nastanitvena podjetja
Avgustovska uredba določa, da se ukinja drugi obrok davka IMU za nepremičnine podjetij v turističnem in zabaviščnem sektorju katastrske kategorije D/2 in pripadajoče objekte, objekti turističnih kmetij, turističnih kampov, mladinskih domov/hostlov, planinskih koč, morskih in gorskih kolonij, najemodajalcev za kratkoročno bivanje, počitniških hiš in apartmajev, bed&breakfast, residencev in kampov, pod pogojem, da lastniki tudi upravljajo dejavnosti, ki se tam izvajajo. Spominjamo, da je bila ta kategorija nepremičnin že upravičena do oprostitve plačila predujma davka IMU.

Davčni kredit za prekvalifikacijo nastanitvenih struktur
Prispevek lahko izkoristijo turistično-hotelska podjetja in tudi strukture, ki izvajajo kmetijsko-turistične dejavnosti in/ali nudijo zdraviliško zdravljenje (SPA). Bonus se prizna v višini 65% stroškov, ki so nastali zaradi prekvalifikacije v obdobjih 2020 in 2021. Uporabi se lahko samo v kompenzaciji z uporabo obrazca F24.

Podaljšanje roka za plačilo davkov
Predvidena je možnost odloga plačila 2. akontacije davkov, če je prišlo do izpada prometa, za subjekte podvržene sintetičnim indeksom zanesljivosti »ISA« pod pogojem, da je bil v prvem semestru 2020 izpad prometa 33% z ozirom na isto obdobje v letu 2019. Če je zgoraj navedeni pogoj izpolnjen, lahko akontacijo plačate do 30. aprila 2021.

Preložitev rokov za dejavnost izterjave
Spominjamo, da avgustovska uredba predvideva odlog rokov za dejavnost izterjave, ki je bil predhodno določen na 31.8.2020. Zamrznjena so npr.: plačila, ki zapadejo od 8.3.2020 do 15.10.2020 in jih bo potrebno poravnati do 30.11.2020. Na 15.10.2020 je bil tudi premaknjen termin s katerim bo ponovno vzpostavljena dejavnost pošiljanja izterjevalnih aktov.

Prevrednotenje poslovnih sredstev in participacij
Avgustovska uredba predvideva za podjetja možnost prevrednotenja lastnih imobiliziranih sredstev v računovodskih izkazih za leto 2020, z vplačilom nadomestnega davka:

 • v višini 3%. S takim vplačilom, bo lahko družba vpisala, od leta 2021, višjo vrednost sredstev in bo lahko torej odbila višje amortizacije in višji znesek morebitnih stroškov za vzdrževanje, skladno s povišano vrednostjo;
 • v višini dodatnih 10%. Velja za podjetja z dvostavnim knjigovodstvom: v primeru takega vplačila, bo mogoče presežek iz prevrednotenja davčno sprostiti. S plačilom postane rezerva enakovredna ostalim rezervam iz dobička.


Več

 

Avgustovska uredba: novosti na delovnopravnem področju, socialni blažilci

Oprostitev prispevka za podjetja, ki ne zaprosijo za nadomestni dohodek (dopolnilna blagajna-CIG)
Podjetja, ki ne zaprosijo za nadomestni dohodek, so pa zanj zaprosila maja in junija 2020, lahko vložijo prošnjo za oprostitev plačila prispevka v višini dvojnega zneska ur nadomestnega dohodka v mesecu maju in juniju. Oprostitev se lahko koristi do 31. decembra 2020 in se lahko uporablja za obdobje največ 4 mesecev. Prizna se tudi podjetjem, ki so zaprosila za CIG po 12. juliju.

Oprostitev plačila socialnih prispevkov za zaposlovanje
Predvidena je oprostitev plačila socialnih prispevkov za zaposlovanje za nedoločen čas, ki so bile opravljene po 15. avgustu 2020, ne glede na starost delavcev.

Oprostitev plačila lahko znaša največ 8.060,00€ letno, preračunanih na mesečni podlagi in za obdobje največ 5 mesecev.

Oprostitev plačila socialnih prispevkov za zaposlovanje v turizmu in kopališčih
Predvidena je oprostitev plačila socialnih prispevkov tudi za sezonsko zaposlovanje oz. tisto za določen čas do 31. decembra 2020 samo za turistični sektor in kopališča.

Oprostitev velja za obdobje največ 3 mesecev v višini 8.060,00 € letno, preračunanih na mesečni podlagi.

Pogodbe o zaposlitvi za določen čas
Pogodbe o zaposlitvi za določen čas, ki zapadejo, se lahko do 31. decembra 2020 podaljša ali prenovi samo enkrat in to za največ 12 mesecev, s skupnim trajanjem največ 24 mesecev. Predvidena je tudi izjema maksimalnemu številu podaljšanj in t.z. obdobju »stop and go«.

Prepoved odpuščanja
Prepoved kolektivnega ali individualnega odpuščanje iz upravičenih objektivnih razlogov, je bila podaljšana in delno spremenjena.

Prepoved velja bodisi za podjetja, ki niso zaprosila za popolni nadomestni dohodek, bodisi za tiste, ki ga sploh niso zaprosile. Obstajata torej dva termina, ki ju je treba spoštovati pri prepovedi odpuščanja in sicer:

 • en rok sovpada z datumom zaključka koriščenja vsaj enega izmed socialnih blažilcev (nadomestni dohodek ali oprostitev plačila prispevkov)
 • 31. december 2020 za vsa ostala podjetja.


Nadomestni dohodek (dopolnilna blagajna-CIG)
Avgustovska uredba je podaljšala tudi nadomestni dohodek za dodatnih 18 tednov, ki jih bo mogoče koristiti med 13. julijem in 31. decembrom 2020. Nadomestni dohodek, za katerega je podjetje zaprosilo pred 13. julijem, ne vpliva na skupni seštevek tednov.

Če pa je podjetje že zaprosilo za nadomestni dohodek pred 13. julijem tudi za obdobje po tem datumu, bo nadomestni dohodek CIG zaobjet v tistega, ki je predviden z avgustovsko uredbo.

Od skupno 18 tednov, se lahko koristi 9 tednov brez dodatnih stroškov, za ostalih 9 tednov je predvideno vplačilo dodatnih prispevkov, izračunanih na podlagi izgubljenega dohodka glede na prvi semester 2020:

 • če se je promet zmanjšal za 20% glede na prvi semester 2019, ni predvideno dodatno vplačilo
 • če se je promet zmanjšal, toda za manj kot 20% glede na prvi semester 2019, je predvideno vplačilo prispevka v višini 9% na podlagi manjšega dogodka, ki so ga prejeli zaposleni
 • če se promet ni zmanjšal pa, je predvideno vplačilo v višini 18%.


Uporaba različne stopnje je vezana na predstavitev samo-izjave o dohodku. V primeru, da se samo-izjavo ne predstavi, bo potrebno vplačati 18% prispevek.

Kako se bo na zavod za socialno varstvo INPS vložilo prošnjo za dodatnih 9 tednov nadomestnega dohodka (CIG), bo zavod določil v kratkem. Trenutno torej ni možno še predstaviti prošnje za dodatno obdobje CIG.

Več

Dodatne informacije:
Slovensko deželno gospodarsko združenje
E: info@sdgz.it