Protidamping, subvencije in zaščitni ukrepi

 

Zaščita proizvajalcev - višje uvozne dajatve


Za pomoč malim in srednjim podjetjem, ki se soočajo z nelojalno trgovinsko prakso tretjih držav in bi želela vložiti protidampinško ali protisubvencijsko pritožbo, je Evropska komisija odprla posebno točko za pomoč:
trade-defence-sme-helpdesk@ec.europa.eu
Tel.: +32-2 2 97 44 83
Fax: +32-2 2 95 65 05


Med ukrepe trgovinske zaščite uvršemo:

 
Protidampinški ukrepi so oblikovani z namenom odpravljanja posledic dampinga, ki je ena od najpogostejših oblik nelojalne trgovinske prakse. O dampingu govorimo takrat, ko proizvajalci iz držav, ki niso članice EU, izvažajo in prodajajo svoje blago v EU po ceni, ki je nižja od normalne vrednosti (običajno od prodajne cene ali stroškov proizvodnje) na njihovem domačem trgu. Posebne določbe veljajo za proizvode s poreklom v državah, ki za potrebe protidampinških preiskav nimajo priznanega statusa tržnega gospodarstva.
Naloga Evropske komisije (v nadaljevanju EK) je, da izvede preiskavo o domnevnem dampingu, ki naj bi ga izvajali proizvajalci izvozniki iz držav, ki niso članice EU. EK običajno začne preiskavo po prejemu ustrezne pritožbe s strani proizvajalcev zadevnega proizvoda v Skupnosti; lahko pa jo začne tudi samoiniciativno.

POMEMBNO! Evropska komisija sprejema le tiste pritožbe, ki so podprte s strani proizvajalcev, ki predstavljajo najmanj 25% celotne proizvodnje določenega izdelka v EU, in ki jim hkrati ne nasprotuje večji delež proizvajalcev zadevnega izdelka v EU, kot je delež vlagateljev pritožbe. Zato naj se potencialni vlagatelji pritožbe (proizvodna podjetja, industrijska združenja) še pred pripravo pritožbe povežejo s proizvajalci v drugih državah članicah EU (preko industrijskih združenj, pravnih svetovalcev ali konzultantskih podjetij) ter si pridobijo njihovo podporo.

Protidampinški postopek:   
 1. vložitev pisne pritožbe proizvajalcev zadevnega izdelka v Skupnosti pri EK
 2. EK v 45 dneh po prejemu ustrezne pritožbe (vsebovati mora dokaze o dampinškem uvozu proizvajalcev izvoznikov iz držav, ki niso članice EU, ter dokaze, da ta uvoz povzroča škodo industriji v Skupnosti) v Uradnem listu EU v seriji C objavi obvestilo o začetku preiskave (POZOR: določene so pravice in dolžnosti zainteresiranih strank (proizvajalcev izvoznikov iz zadevnih držav, uvoznikov, uporabnikov in proizvajalcev v EU) ter roki za sodelovanje v preiskavi) in s tem začne preiskavo (Kronološki pregled objav)
 3. najkasneje 9 mesecev po začetku preiskave EK uvede začasne protidampinške dajatve ali pa nadaljuje s preiskavo (odvisno od začasnih ugotovitev)
 4. najkasneje 15 mesecev po začetku preiskave EK uvede dokončne protidampinške dajatve ali pa zaključi postopek brez uvedbe dajatev                                          
  Ponazoritev poteka protidampinške preiskave


POMEMBNO! Nesodelovanje strank v preiskavi običajno vodi do uvedbe ukrepov, ki so višji od tistih, ki veljajo za stranke, ki so sodelovale v postopku

 


V preiskavi EK proučuje, če so izpolnjeni štirje pogoji za uvedbo protidampinških ukrepov, in sicer če:
 1. proizvajalci izvozniki iz zadevnih držav uvažajo zadevne izdelke po dampinških cenah
 2. je industrija v Skupnosti utrpela znatno škodo (ki se kaže kot npr. izguba tržnega deleža ali znižanje cen proizvajalcev)
 3. obstaja vzročna zveza (omenjeno škodo povzroča dampinški uvoz)
 4. uvedba ukrepov ni v nasprotju z gospodarskim interesom EU
 
 
Protidampinški ukrepi so običajno uvedeni v obliki dajatve “ad valorem”, lahko pa tudi v obliki posebne dajatve ali cenovne zaveze (proizvajalec izvoznik se zaveže, da bo prodajal po določeni minimalni ceni). Dajatve plača uvoznik v EU, poberejo jih pa nacionalni carinska organi držav članic EU.

Trajanje ukrepov:
Protidampinški ukrepi trajajo 5 let, v kolikor ni začet pregled zaradi izteka ukrepov (expiry review) na osnovi zahteve proizvajalcev v Skupnosti, ki jo morajo vložiti najmanj 3 mesece pred iztekom ukrepov. V omenjenem pregledu mora EK ugotoviti, ali obstaja verjetnost nadaljevanja oz. ponovnega pojava dampinga in škode, če bi ukrepi prenehali veljati. Na osnovi ugotovitev tega pregleda, ki traja 12 oziroma največ 15 mesecev, so ukrepi lahko podaljšani za nadaljnjih 5 let.

Spremembe že uvedenih ukrepov:
Proizvajalci izvozniki, uvozniki, proizvajalci v EU ali posamezna država članica imajo pravico do vložitve zahtevka za določene vrste pregledov obstoječih ukrepov (reviews), v kolikor imajo dokaze, da so se tržne okoliščine znatno spremenile oziroma da ukrepi niso ustrezni ali pa niso več potrebni.

POMEMBNO! Uvozniki imajo možnost zahtevati vračilo že plačanih protidampinških dajatev, kadar menijo, da je bila dampinška stopnja, na osnovi katere so bile dajatve plačane, odpravljena ali znižana na raven, ki je pod ravnijo veljavne dajatve,  pri tem pa bodo morali zagotoviti polno sodelovanje izvoznika proizvajalca. Do vloge zahtevka za povračilo protidampinških dajatev niso upravičeni uvozniki, ki bi to želeli iz drugih razlogov: npr. nepravilna uvrstitev blaga, nepravilno deklariranje porekla blaga, proceduralne napake ...
Upravičenost do povračila dajatev se ugotavlja v preiskavi, ki jo izvaja Evropska komisija. Uvoznik lahko zahtevek za povračilo vloži najkasneje v šestih mesecih po datumu določitve protidampinških dajatev, ki jih je bilo treba plačati za blago. Uvoznik lahko pošlje zahtevek za več transakcij skupaj.

Podjetja lahko dobijo več informacij o pogojih, postopku vložitve zahtevka in poteku preiskave glede povračila protidampinških dajatev v Obvestilu Evropske komisije glede vračila protidampinških dajatev (št. 2014/C 164/09). 
 
Podjetja pošljejo zahtevek za povračilo protidampinških dajatev, pripravljen v skladu s smernicami, navedenimi v Obvestilu Evropske komisije glede vračila protidampinških dajatev, pisno na naslov:

Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport

Direktorat za internacionalizacijo, podjetništvo in tehnologijo
Sektor za trgovinsko politiko
Kotnikova ulica 5
1000 Ljubljana
Tel.: 01 400 36 27
Fax: 01 400 36 11 

Opomba:
Vloga za povračilo protidampinških dajatev mora biti izpolnjena v enem od uradnih jezikov Skupnosti. Z namenom, da bi se vloga hitreje obravnavala, Evropska komisija priporoča, da se jo pošlje tudi v enem od delovnih jezikov Skupnosti (npr. angleščini, nemščini, francoščini).
 
Koristne povezave: 
 

Protisubvencijski oz. izravnalni ukrepi

 
Enako kot v primeru protidampinških ukrepov morajo biti za uvedbo izravnalnih ukrepov izpolnjeni 4 pogoji: 
 • obstoj specifične subvencije (npr. izvozne subvencije ali subvencije, ki se nanašajo le na določeno podjetje ali industrijo),  
 • obstoječa ali grozeča znatna škoda,
 • vzročna zveza,
 • uvedba izravnalnega ukrepa ne sme biti v nasprotju z interesom Skupnosti.
Kronološki pregled objav
 
 
Zakonska podlaga:
 
 

Zaščitni ukrepi

V primeru zaščitnih ukrepov ne gre za boj proti učinkom nelojalne trgovinske prakse tretjih držav, temveč se uporabljajo v posebnih okoliščinah, ko se pojavi nenadno in znatno povečanje uvoza, ki povzroča ali grozi, da bo povzročil resno škodo industriji v Skupnosti.
Uvedejo se le pod pogojem, če preiskave uvoznih trendov in cen, škode, vzročne povezave in interesa Skupnosti vodijo do pozitivnih ugotovitev.

Posebnosti zaščitnih ukrepov:
Uporabljajo se le izjemoma, v omejenem časovnem obdobju in na osnovi "erga omnes" (kar pomeni, da veljajo za uvoz iz vseh držav). Industrija Skupnosti ne more vložiti pritožbe neposredno, tako kot v primeru protidampinških in izravnalnih ukrepov, temveč jo vloži država članica. Ukrepi imajo lahko obliko dajatev ali kvot.


Zakonska podlaga:
Področje zaščitnih ukrepov urejata Uredba Sveta (ES) št. 3285/94 s spremembami in Uredba Sveta (ES) št. 519/94 s spremembami.
 
Posebni zaščitni mehanizem za uvoz izdelkov s poreklom iz Kitajske (TPSSM) pa ureja Uredba Sveta št. 427/2003.
  

Dodatne informacije
Za dodatne informacije glede instrumentov trgovinske zaščite se lahko obrnete na:
 
 
 

Ukrepi tretjih držav proti EU oz. posameznim članicam EU

EU je kot vodilna svetovna izvoznica pogosto predmet preiskav v zvezi z morebitno uvedbo ukrepov trgovinske zaščite s strani držav, ki niso članice EU, katerih ukrepi pa niso vedno skladni s pravili WTO. Neupravičeni ukrepi trgovinske zaščite na nepošten način ovirajo prost dostop evropskim izvoznikom na svetovne trge, zato si Evropska komisija prizadeva v čim večji meri pomagati prizadetim izvoznikom in tako minimalizirati negativne učinke ukrepov.

Ko začne tretja država novo preiskavo ali odpre ponovni pregled obstoječega ukrepa, imajo izvozniki, ki jih določen ukrep prizadene, določene pravice in dolžnosti.

V postopkih, ki jih uvajajo tretje države, so v večini primerov neposredno udeležena podjetja, v primeru protisubvencij pa tudi države članice EU. Evropska komisija nudi v takšnih primerih podporo izvoznikom in državam članicam, ki so prizadete z ukrepom. Poudariti je treba, da tako Evropska komisija kot tudi odgovorni organi v državah članicah ne morejo nadomestiti izvoznikovega odvetnika, ki mu dejansko pomaga braniti primer.
 
Več o ukrepih tretjih držav

Za pomoč se lahko obrnete na:
 
Koristne povezave: