Dokončni zaščitni ukrepi na uvoz nekaterih izdelkov iz jekla v EU

petek, 01. februar 2019

V Uradnem listu EU L 31 z dne 1.2.2019, je bila objavljena  IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/159 z dne 31. januarja 2019 o uvedbi dokončnih zaščitnih ukrepov proti uvozu nekaterih izdelkov iz jekla.
 
Izdelki iz jekla, ki so predmet začasnih zaščitnih ukrepov, so izdelki, navedeni v Prilogi IV k uredbi (26 kategorij izdelkov). V primerjavi z začasnimi zaščitnimi ukrepi se dokončni zaščitni ukrepi uvedejo za tri dodatne kategorije proizvodov – 10 (nerjavne vroče valjane plošče kvarto), 19 (železniški material) in 24 (druge brezšivne cevi).
 
Dokončni zaščitni ukrepi začnejo veljati dan po objavi, 2. februarja 2019, in bodo veljali do 30. junija 2021 oziroma odvisno od okoliščin. Tarifne kvote so razdeljene na tri obdobja, in sicer prvo obdobje od 2.2.2019 do 30.6.2019, drugo obdobje od 1.7.2019 do 30.6.2020 in tretje obdobje od 1.7.2020 do 30.6.2021.
 
Dokončni zaščitni ukrepi veljajo na uvoz iz vseh držav v EU, razen iz Norveške, Islandije in Liechtensteina, iz nekaterih afriških držav, podpisnic sporazuma o gospodarskem partnerstvu (Bocvana, Kamerun, Fidži, Gana, Slonokoščena obala, Lesoto, Mozambik, Namibija, Južna Afrika, Esvatini)  ter iz tistih držav v razvoju, članic WTO, ki dosegajo nizek delež v uvozu v okviru posamezne kategorije izdelkov iz jekla (pod 3%). Izvzete države v razvoju in pripadajoče kategorije izdelkov so razvidne iz Priloge III k uredbi.
 
Za uvoz v okviru tarifnih kvot se dodatna carinska dajatev v višini 25% ne zaračuna. Višina tarifnih kvot za posamezne kategorije izdelkov je določena na podlagi povprečnega uvoza v obdobju 2015 – 2017 plus 5%. Kvota se bo vsako obdobje povečala za dodatnih 5%. Višina tarifnih kvot po posameznih kategorijah izdelkov je določena v Prilogi IVa in IVb k uredbi. Tarifne kvote se upravljajo po kronološkem vrstnem redu prispelih zahtevkov, v skladu z določbami členov 49 do 54 Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2015/2447. Št. kvote morajo deklaranti navesti na carinski deklaraciji za sprostitev v prosti promet. Ko bo tarifna kvota za posamezno kategorijo izdelkov izčrpana, se bo pri uvozu v EU zaračunala dodatna carinska dajatev v višini 25% na neto ceno franko meja Unije, pred plačilom dajatve.
 
Za uvoz iz držav, ki presegajo 5% delež v uvozu v EU, je po posameznih kategorijah izdelkov določena nacionalna kvota, preostale države pa koristijo skupno (preostalo) kvoto za »druge države«. Za  kategorijo 1 pa je določena samo skupna kvota. Če bo kvota za individualno državo izkoriščena, bodo uvozniki lahko koristili preostalo kvoto (če bo ta še na razpolago), vendar samo v zadnjem trimesečju posameznega obdobja. Preostala kvota posameznega obdobja je namreč nadalje razdeljena na podobdobja (za prvo obdobje na dve podobdobji, preostala pa na trimesečja). Možni bodo prenosi neizkoriščene kvote v naslednje obdobje, vendar pa ne prenos iz zadnjega podobdobja v prvo podobdobje naslednjega obdobja). Za individualne države je določena samo letna kvota.
 
Evropska komisija bo redno spremljala situacijo na trgu EU in po potrebi, v primeru spremembe okoliščin, predlagala spremembo izvedbene uredbe.
 
Z uvedbo dokončnih zaščitnih ukrepov se ukrepi predhodnega nadzora, ki so začeli veljati z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2016/670, v času uvedbe zaščitnih ukrepov za izdelke, navedene v Prilogi IV, začasno prekinejo. Ukrepi predhodnega nadzora se začasno prekinejo za naslednje TARIC oznake:
- 7214, razen 7214 10
- 7216, razen 7216 61; 7216 69 in 7216 91
- 7225, razen 7225 11
- 7226 razen 7226 11
- 7228 razen 7228 10 50 in 7228 40
- 7301 razen 7301 20
- 7302 razen 7302 10 10; 7302 10 90; 7302 30 in 7302 90
- 7304 razen 7304 51 12; 7304 51 18; 7304 59 32 in 7304 59 38.