Javni razpis za sofinanciranje izvajanja dejavnosti slovenskih poslovnih klubov v tujini v letu 2016

petek, 03. junij 2016

Predmet javnega razpisa:

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvajanja dejavnosti slovenskih poslovnih klubov v tujini.

Namen javnega razpisa:

Namen javnega razpisa je podpreti delovanje že delujočih slovenskih poslovnih klubov v tujini pri izvajanju aktivnosti, povezanih z internacionalizacijo slovenskega gospodarstva.

Cilj javnega razpisa:

Cilj javnega razpisa je oblikovati in vzdrževati mrežo slovenskih poslovnih klubov v tujini in v sodelovanju z njimi intenzivneje izvajati podporo pri spodbujanju internacionalizacije slovenskega gospodarstva preko izvajanja naslednjih aktivnosti slovenskih poslovnih klubov: zagotavljanje informacij in svetovanje slovenskim predvsem malim in srednje velikim podjetjem, ki se odločajo za prodor na trg, na katerem deluje slovenski poslovni klub; spodbujanje rednih formalnih in neformalnih stikov in izmenjave informacij med lokalnimi podjetji, institucijami in slovenskimi podjetji; redno seznanjanje slovenskih podjetij in institucij  s spremembami v poslovnem okolju, v katerem deluje slovenski poslovni klub; redno zagotavljanje aktualnih poslovnih informacij na portalu Izvozno Okno; organizacija poslovnih dogodkov v tujini in v Sloveniji; promocija slovenskega gospodarstva in slovenskega poslovnega okolja v tujini.

Preko slovenskih poslovnih klubov v tujini želimo v letu 2016 doseči naslednje cilje:

  • organizacija in izvedba najmanj 50 kakovostnih poslovnih dogodkov, namenjenih slovenskim in tujim podjetjem;
  • svetovalna pomoč najmanj 500 slovenskim podjetjem, ki želijo prodreti na tuje trge,
  • posredovanje najmanj 200 poslovnih priložnosti in aktualnih novic za objavo na portalu Izvozno Okno.

Pogoji za sodelovanje:

Več o pogojih za sodelovanje najdete v javnem razpisu.

Vrednost javnega razpisa:

Okvirna skupna višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo predmeta tega javnega razpisa znaša 400.000,00 EUR.

Način prijave:

Javni razpis bo odprt do vključno 4.07.2016.

Za pravočasne štejejo vloge, ki bodo prispele na naslov SPIRIT Slovenija, javna agencija, Verovškova ulica 60, 1000 Ljubljana, do vključno 04.07.2016, do 13.00 ure.

Vloga mora biti poslana po pošti ali osebno dostavljena na sedež SPIRIT Slovenija. Vloga mora biti dostavljena v zaprti ovojnici, opremljeni z obrazcem 'Naslovnica za ovojnico', objavljenim v razpisni dokumentaciji.

Dodatne informacije:

Vprašanja v zvezi z javnim razpisom se posredujejo izključno v elektronski obliki na naslov: spk@spiritslovenia.si s pripisom >>JR slovenski poslovni klubi v tujini – vprašanje<<. Vprašanja morajo na zgornji elektronski naslov prispeti najkasneje 5 delovnih dni pred rokom za oddajo prijav. SPIRIT Slovenija ni dolžan posredovati odgovora, če iz elektronskega sporočila pošiljatelja ni razvidnega zahtevanega pripisa. SPIRIT Slovenija bo na spletnem naslovu: www.spiritslovenia.si objavil odgovore na vprašanja v roku treh delovnih dni po prejemu vprašanja, pod pogojem, da je bilo vprašanje posredovano pravočasno. Odgovori na vprašanja so sestavni del javnega razpisa in razpisne dokumentacije.

Razpisna dokumentacija:

Razpisna dokumentacija je na voljo na spletnem naslovu www.spiritslovenia.si. Razpisna dokumentacija se lahko posreduje tudi po elektronski pošti, na osnovi zahteve, podane na elektronski naslov: spk@spiritslovenia.si , s pripisom >>JR slovenski poslovni klubi v tujini – razpisna dokumentacija<<. SPIRIT Slovenija ni dolžan posredovati razpisne dokumentacije, če v samem naslovu elektronskega sporočila pošiljatelja ni razvidnega zahtevanega pripisa.