Najava javnega razpisa »Sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini«

četrtek, 11. april 2013
SPIRIT Slovenija, javna agencija bo predvidoma 3.5.2013 objavila javni razpis »Sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini«.
 
1. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje upravičenih stroškov individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini. Mednarodni sejem je sejem, ki je vpisan v mednarodnem registru sejmov M+A ExpoDataBase www.expodatabase.com ali v mednarodnem registru sejmov AUMA www.auma.de in ki ima vsaj 10% delež tujih razstavljavcev med vsemi razstavljavci. 

2. Namen javnega razpisa
Namen javnega razpisa je preko sofinanciranja upravičenih stroškov individualnih nastopov na mednarodnih sejmih v tujini slovenskim podjetjem povečati možnost predstavitve izdelkov/storitev mednarodni poslovni javnosti, povečati možnost poslovnega sodelovanja slovenskih podjetij s tujimi partnerji in zvišati stopnjo internacionalizacije slovenskih podjetij.

3. Višina sredstev
Okvirna skupna višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo predmeta tega javnega razpisa, znaša 700.000,00 EUR. Obseg sofinanciranja znaša 60% upravičenih stroškov oziroma največ 8.000,00 EUR na upravičenca.

4. Upravičeni prejemniki sredstev
Upravičeni prejemniki sredstev po tem razpisu so gospodarske družbe in samostojni podjetniki, registrirani po Zakonu o gospodarskih družbah.

5. Upravičeni stroški
Upravičeni stroški, ki so predmet sofinanciranja, so:
- stroški najema razstavnega prostora za naveden mednarodni sejem v tujini
- stroški postavitve in ureditve razstavnega prostora
- stroški upravljanja razstavnega prostora.

Upoštevani bodo projekti udeležbe na sejmu, ki bodo izvedeni od  1.1.2013 do 31.12.2013.

6. Priloge k javnemu razpisu
Ob prijavi na javni razpis bo potrebno priložiti naslednji prilogi:
  • kopijo prijavnice na mednarodni sejem, iz katere so razvidni podatki o mednarodnem sejmu (naziv sejma, sejmišče, organizator, termin, cena razstavnega prostora), in ki je podpisana in žigosana s strani organizatorja sejma ter kopijo potrditve razstavnega prostora (»stand confirmation«) s strani organizatorja sejma; v primeru elektronske prijave velja elektronski izpis prijavnice ter kopija potrditve razstavnega prostora s strani organizatorja sejma (»stand confirmation«)
  • kopijo potrdila organizatorja sejma o deležu tujih razstavljavcev na zadnjem že organiziranem sejmu ali kopijo izpisa iz mednarodnega registra sejmov M+A ExpoDataBase ali AUMA, iz katerega je razvidno število vseh, tujih in domačih razstavljavcev na zadnjem že organiziranem sejmu; upoštevajo se neposredni razstavljavci.