Nekateri jekleni izdelki-Obvestilo o začetku protisubvencijskega postopka s poreklom iz Kitajske

sreda, 29. februar 2012
V Uradnem listu EU, seriji C, št. 52 z dne 22.02.2012, je bilo objavljeno Obvestilo o začetku pregleda zaradi izteka protidampinških ukrepov, ki se uporabljajo za uvoz nekaterih jeklenih izdelkov, prevlečenih z organskimi premazi s poreklom iz Kitajske.

Izdelek, ki se domnevno uvaža po dampinških cenah, je trenutno uvrščen pod oznako KN ex 7210 70 80, ex7212 40 80, ex7225 99 00, ex7226 99 70 s poreklom iz Kitajske.

Roki za sodelovanje:
Če zainteresirane stranke želijo, da se med preiskavo upoštevajo njihova stališča, se morajo javiti Komisiji, izraziti svoja stališča in predložiti izpolnjene vprašalnike ali kakršne koli druge informacije v 15 dneh od objave tega obvestila v Uradnem listu Evropske unije, če ni določeno drugače. Vsa stališča in zahtevki morajo biti predloženi v pisni obliki in na način kot določa 5.1.2 točka zgoraj omenjenega obvestila.

Zainteresirane stranke so vabljene, da svoja mnenja in stališča posredujejo tudi na Ministrstvo za gospodarstvo na e-mail naslov mojca.plaznik@gov.si, in sicer kadarkoli do zaključka postopka.