Objavljen javni razpis za sofinanciranje individualnih predstavitev podjetij iz slovenske lesno-predelovalne industrije (dejavnost SKD C16 in C31) na mednarodnih sejmih v tujini v letu 2016

ponedeljek, 25. julij 2016
Javni razpis je objavljen v Uradnem listu RS št. 44/2016.

Rok prijave: 9. 9. 2016 do 13.00 ure.

Predmet javnega razpisa

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje upravičenih stroškov individualnih predstavitev podjetij iz slovenske lesno-predelovalne industrije (dejavnost SKD C16 in C31) na mednarodnih sejmih v tujini v letu 2016.
Mednarodni sejem je sejem:
  • ki je vpisan v mednarodnem registru sejmov M+A ExpoDataBase: www.expodatabase.com ali v mednarodnem registru sejmov AUMA: www.auma.de in
  • ki ima vsaj 10 % delež tujih razstavljavcev med vsemi razstavljavci (kot tuji razstavljavci se po tem razpisu štejejo razstavljavci, ki niso iz države, v kateri je sejem organiziran. Upošteva se podatek, naveden v prilogi c. Obrazca št. 1: Prijava).
Izpolnjena morata biti oba navedena pogoja, tako, da mora biti sejem vpisan v eni izmed navedenih baz, hkrati pa mora imeti več kot 10% delež tujih razstavljavcev med vsemi razstavljavci.

Namen javnega razpisa

Namen javnega razpisa je, preko sofinanciranja upravičenih stroškov individualnih predstavitev podjetij iz slovenske lesno-predelovalne industrije (dejavnost SKD C16 in C31) na mednarodnih sejmih v tujini v letu 2016, podjetjem povečati možnost predstavitve izdelkov/storitev mednarodni poslovni javnosti, povečati možnost poslovnega sodelovanja podjetij s tujimi partnerji in zvišati stopnjo internacionalizacije podjetij.

Cilj javnega razpisa

Cilj javnega razpisa je podpreti vsaj 18 podjetij iz slovenske lesno-predelovalne industrije (dejavnost SKD C16 in C31) pri njihovih individualnih predstavitvah na mednarodnih sejmih v tujini v letu 2016.

Pogoji za sodelovanje

Do sredstev po tem razpisu so upravičene pravne ali fizične osebe, ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo v Republiki Sloveniji, ki proizvajajo proizvode oziroma izvajajo storitve na področju rabe lesa in imajo skladno s Standardno klasifikacijo dejavnosti (SKD) 2008 registrirano glavno dejavnost na področju/oddelku C16 (Obdelava in predelava lesa, proizvodnja izdelkov iz lesa, plute, slame in protja, razen pohištva) ali na področju/oddelku C31 (Proizvodnja pohištva), in ki prvič vstopajo na tuji trg ali pa širijo in diverzificirajo poslovanje na tujem trgu.

Več o pogojih za sodelovanje najdete v javnem razpisu.

Vrednost javnega razpisa

Okvirna skupna višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo predmeta tega javnega razpisa znaša 150.000,00 EUR.

Način prijave

Javni razpis bo odprt do vključno 9. 9. 2016 do 13.00 ure.
Če se vloga pošlje priporočeno po pošti, se za dan, ko je SPIRIT Slovenija, javna agencija prejela vlogo, šteje dan oddaje na pošto (poštni žig).
Če se vloga pošlje z navadno pošiljko se za dan, ko je SPIRIT Slovenija, javna agencija prejela vlogo, šteje dejanski dan prejema in ura prejema vloge. Vloge so lahko oddane tudi osebno v glavni pisarni SPIRIT Slovenija, javna agencija na lokaciji Verovškova ulica 60, 1000 Ljubljana (v času uradnih ur med 9. in 13. uro) do navedenega datuma in ure za oddajo vlog.

Predlagatelji morajo oddati vlogo v enem (1) izvodu. Obravnavane bodo samo pravočasne vloge. Vloge, ki ne bodo prispele pravočasno, bodo zaprte vrnjene predlagateljem.
Vloga mora biti v zaprti ovojnici, ki je opremljena z obrazcem št. 6 » Naslovnica za ovojnico«. Vloga mora biti pripravljena v slovenskem jeziku in skladno z določili tega javnega razpisa, razpisne dokumentacije in navodili na obrazcih.

Dodatne informacije

Vprašanja v zvezi z javnim razpisom se posredujejo izključno v elektronski obliki na naslov: sejmi-les@spiritslovenia.si s pripisom >>JR Sofinanciranje individualnih predstavitev podjetij iz slovenske lesno-predelovalne industrije (dejavnost SKD C16 in C31) na mednarodnih sejmih v tujini v letu 2016 – vprašanje<<. Vprašanja morajo na zgornji elektronski naslov prispeti najpozneje do vključno 05.09.2016. SPIRIT Slovenija, javna agencija ni dolžna posredovati odgovora, če iz elektronskega sporočila pošiljatelja ni razvidnega zahtevanega pripisa. SPIRIT Slovenija, javna agencija bo na spletnem naslovu: www.spiritslovenia.si objavila odgovore na vprašanja v roku treh delovnih dni po prejemu vprašanja, pod pogojem, da je bilo vprašanje posredovano pravočasno. Odgovori na vprašanja so sestavni del javnega razpisa in razpisne dokumentacije.

Razpisna dokumentacija

Razpisna dokumentacija je na voljo na spletnem naslovu www.spiritslovenia.si ali na naslovu: SPIRIT Slovenija, javna agencija, Verovškova ulica 60, 1000 Ljubljana, vsak delovnik med 9. in 13. uro. Razpisna dokumentacija se lahko posreduje tudi po elektronski pošti, na osnovi zahteve, podane na elektronski naslov: sejmi-les@spiritslovenia.si s pripisom, s pripisom >>JR Sofinanciranje individualnih predstavitev podjetij iz slovenske lesno-predelovalne industrije (dejavnost SKD C16 in C31) na mednarodnih sejmih v tujini v letu 2016 – razpisna dokumentacija<<. SPIRIT Slovenija, javna agencija ni dolžna posredovati razpisne dokumentacije, če iz elektronskega sporočila pošiljatelja ni razvidnega zahtevanega pripisa.


Več informacij:
Finančne spodbude, mednarodni sejmi