Objavljen javni razpis za sofinanciranje izvajanja dejavnosti slovenskih poslovnih klubov v tujini v letu 2020

ponedeljek, 16. marec 2020

Javna agencija SPIRIT Slovenija je v Uradnem listu RS št. 21/2020 z dne 13. 3. 2020 in na spletnih straneh objavila Javni razpis za sofinanciranje izvajanja dejavnosti slovenskih poslovnih klubov v tujini v letu 2020 (JR SPK 2020).

Namen javnega razpisa je oblikovati in vzdrževati mrežo že delujočih slovenskih poslovnih klubov v tujini in jih spodbujati pri izvajanju aktivnosti, povezanih z internacionalizacijo slovenskega gospodarstva.

Slovenski poslovni klubi v tujini so uradno registrirane pravne osebe v tujini, ki izvajajo aktivnost slovenskega poslovnega kluba in katerih dejavnost je usmerjena v:
  • krepitev gospodarskega sodelovanja med Republiko Slovenijo in državo, v kateri imajo sedež;
  • spodbujanje rednih formalnih in neformalnih stikov ter izmenjave informacij med lokalnimi podjetji, institucijami in slovenskimi podjetji, zainteresiranimi za poslovanje na tujem trgu;
  • svetovanje slovenskim, predvsem malim in srednje velikim podjetjem, ki se odločajo za prodor na trg, na katerem delujejo posamezni slovenski poslovni klubi, ter tujim podjetjem, ki želijo poslovati s slovenskimi podjetji;
  • redno seznanjanje slovenskih podjetij in institucij z aktualnimi poslovnimi informacijami in poslovnimi priložnostmi v državah, v katerih slovenski poslovni klubi delujejo,
  • promocijo slovenskega gospodarstva ter slovenskega poslovnega okolja v državah, v katerih slovenski poslovni klubi delujejo.

Cilj javnega razpisa je:
  • organizacija in izvedba najmanj 60 kakovostnih poslovnih dogodkov, namenjenih slovenskim in tujim podjetjem;
  • informiranje in svetovanje najmanj 600 slovenskim podjetjem, ki želijo prodreti na tuje trge,
  • posredovanje najmanj 300 prispevkov za objavo na portalu Izvozno Okno.

Upravičeni prejemniki sredstev so aktivno delujoče uradno registrirane pravne osebe v tujini, ki izvajajo aktivnosti slovenskega poslovnega kluba.

Okvirna višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo predmeta tega javnega razpisa, znaša 450.000,00 EUR.

Rok za oddajo vlog je 17. 4. 2020, do 13.00 ure.

Dodatne informacije v zvezi s pripravo prijav in pojasnila k razpisni dokumentaciji so prijavitelju dosegljive na podlagi pisnega zaprosila, posredovanega na elektronski naslov spk@spiritslovenia.si.

Vprašanja na gornji naslov morajo prispeti najkasneje pet (5) delovnih dni pred iztekom roka za oddajo vloge. SPIRIT Slovenija bo objavila odgovore na vprašanja najkasneje tri (3) delovne dni pred iztekom roka za oddajo vloge, pod pogojem, da je bilo vprašanje posredovano pravočasno. Vprašanja, ki ne bodo pravočasna, ne bodo obravnavana. Objavljeni odgovori na vprašanja postanejo sestavni del razpisne dokumentacije. Vprašanja in odgovori bodo javno objavljeni na spletnem naslovu www.spiritslovenia.si.
 
Vprašanja in odgovori bodo objavljeni na spletu, zato bodite pri postavljanju vprašanj previdni, da v njih ne razkrivate morebitnih osebnih podatkov, poslovnih skrivnosti in drugih podatkov, ki ne smejo biti javno objavljeni.

Javni razpis in razpisna dokumentacija sta objavljena na spletnem naslovu: www.spiritslovenia.si/razpisi.