Program gospodarskih reform za Črno goro za obdobje 2020-2022

ponedeljek, 03. februar 2020

Vlada ČG je januarja 2020 sprejela Program gospodarskih reform za naslednje dvoletno obdobje, za obdobje 2020-2022. Gre za dokument, ki ga je Črna gora pripravlja v okviru ekonomskega dialoga z Evropsko unijo in skladno s priporočili EK. EK namreč vsako leto pozove Črno goro k pripravi dokumenta. Program gospodarskih reform za obdobje 2020-2022 je sestavljen iz treh ključnih poglavij: makroekonomski okvir, fiskalni okvir in poglavja o strukturni reformi.

Črnogorski model rasti bo temeljil na nadaljnji visoki naložbeni aktivnosti, diverzifikaciji domačega gospodarstva z močnejšo proizvodnjo in izvozom, zmerni rasti zasebne in vladne potrošnje, stabilizaciji uvoza in vse večjimi prihodki v turističnem sektorju. Po oceni 3,1 odstotne rasti v letu 2019 se dinamika realne rasti v prihodnjih letih razlikuje, od 3,4% leta 2020, 2,8% leta 2021 do 3,2% leta 2022. Povprečje v štiriletnem obdobju je tako ocenjeno na raven 3,1%.

Črnogorski strateški razvojni cilj, kot je opredeljen v programu gospodarskih reform, predstavlja trajnostno in vključujočo gospodarsko rast, ki bo prispevala k zmanjšanju razvojne vrzeli države v primerjavi s povprečjem EU in izboljšanju kakovosti življenja njenih državljanov. BDP na prebivalca v tekočih cenah je za leto 2018 ocenjen na približno 7.500 EUR. Po podatkih Eurostata za leto 2018 izmed držav v regiji, ki imajo status kandidata ali potencialnega kandidata za članstvo v EU, ima Črna gora najvišji BDP na prebivalca po kupni moči, ki znaša 48% povprečja EU.

Črna gora bo v prihodnjem obdobju nadaljevala z izvajanjem ukrepov fiskalne politike in strukturnih reform v okviru svojih pristojnosti, da bi prispevala k doseganju javnofinančnega presežka do leta 2021 in zmanjšala raven javnega dolga, ki je pomemben za nadaljnjo krepitev makroekonomske stabilnosti in ustvarjanje trajnostne gospodarske rasti. Navedeni cilj je mogoče doseči z izvajanjem ukrepov gospodarske politike, namenjenih krepitvi makroekonomske stabilnosti države, zlasti s konsolidacijo javnih financ in povečanjem stabilnosti finančnega sektorja.

Posebnega pomena predstavljajo tudi ukrepi gospodarske politike, usmerjeni v reševanje strukturnih težav v gospodarstvu, kjer gre pretežno za odstranjevanje ključnih ovir za izboljšanje konkurenčnosti države in srednjeročno in dolgoročno povečanje potencialne gospodarske rasti.
Politika na področju javnih financ je pretežno usmerjena v krepitev  fiskalne stabilnosti z namenom zagotovitve dolgoročne vzdržnosti javnih financ. Trend je zmanjšanje javnega dolga na 62% v letu 2022. Ta cilj bo dosežen s stabilno rastjo javnih prihodkov, ki jo poganja predvsem nadaljnja rast gospodarske aktivnosti, pa tudi širitev davčne osnove, reformo davčne uprave, pa tudi s predvidenimi učinki izvajanja programov gospodarskega državljanstva in koncesijskih dohodkov ter  pristojbin za dolgoročni najem Letališča Črne gore (letališči Podgorica in Tivat).

Program ekonomskih reformi za Crnu Goru 2020-2022. godina (pdf)

Pripravila:
mag. Petra Gradišek    
ministrica svetovalka
Veleposlaništvo Republike Slovenije v Podgorici
E: Petra.Gradisek@gov.si