Tretji paket ukrepov pomoči gospodarstvu in državljanom za blažitev posledic epidemije Covid-19

petek, 31. julij 2020


Vlada Črne gore je 23. julija 2020 sprejela tretji sveženj ukrepov pomoči gospodarstvu in državljanom za blažitev posledic epidemije Covid-19. Gre za doselj finančno najbolj obsežen paket v višini 1,22 miljarde evrov in predvideva pomoč za naslednja štiri leta, do leta 2024. Tretji sveženj ukrepov bo vseboval nekatere kratkoročne, zlasti pa dolgoročne ukrepe. Sredstva za kratkoročne ukrepe znašajo 127,4 miljona evropv, največji del sredstev v višini 1,09 miljona evrov se nanaša na srednje in dolgoročne ukrepe in pričakovane investicije. Finančna sredstva za tretji paket bo država zagotovila z neposrednimi plačili v gospodarstvo iz državnega proračuna, z naložbami iz državnega proračuna in državnih podjetij, pa tudi z zagotavljanjem ugodnih kreditnih aranžmajev z Investicijsko-razvojnim skladom in bankami s posredovanjem države.
 

Kratkoročni ukrepi bodo zagotovili:

 • podporo turističnemu sektorju v višini 83,4 miljonov evrov (slednje vključuje subvencije za obrestne mere za reprogramiranje posojih pri bankah in Investicijsko-razvojnemu skladu. za posojila za likvidnost in za plače, subvencije za izdajatelje zasebnih turističnih kapacitet in tour-operaterje, zmanjšanje DDV iz 21% na 7% za hrano in brezalkoholno pijačo v vseh gostinskih lokalih za obdobje enega leta, zmanjšanje zakupnine za koriščenje obalnega dela ter za marketing in promocijske dogodke).
 • spodbude za kmetijstvo, agrarno industrijo in ribištvo v višini 3 miljonov evrov;
 • izboljšanje konkurenčnosti gospodarstva s pomočjo 17 programskih linij in z dodelitvijo 10 milijonov evrov nepovratnih sredstev samo v letu 2020 (program vključuje spodbude za direktne investicije in proizvodnji proces; modernizacijo predelovalne industrije; inovativnost; sprejetje mednarodnih standardov; razvoju grozdov in obrti; podpora digitalizaciji in malim vlaganjem podjetnikov. V okviru energetsko učinkovitega doma za zagotovoljeni brezobrestna posojila za gospodinjsktva za postavitev solarnih sisitemov za proizvodnjo električne energije za osebne potrebe; peči na palete; energetsko učinkovit fasadni sistem.)
 • podpora gospodarstvu s subvencioniranjem minimalnih osebnih prejemkov, vključno s turizmom v skupni višini 16,2 do 18 milijona evrov
 • podpora najbolj ranjlivim kategorijam prebivalstva v višini 1,8 milijona evrov (denarna pomoč v višini 200 evrov najbolj ranljivih kategorij državljanov - koristnikom materialne varnosti družin in koristnikom materialne varnosti borcev).
 • povečanje najnižjih pokojnin za 13 odstotkov od 1. januarja 2020 (s 128 na 145 evrov; izplačevalo se bo za nazaj; čaka se na potrditev zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju v parlamentu);
 

Srednje in dolgoročni ukrepi so namenjeni: 

 • razvoju informacijskih tehnologij v višini 29,8 miljona evrov;
 • turizmu kot strateški gospodarski panogi v višini 131,7 miljona evropv;
 • kmetijstvu in ribištvu v višini 89,5 miljona evrov;
 • energetiki v višini 783,4 mnio EUR (od tega se do leta 2024 pričakuje realiziacija investicvij v višini 734 miljone evrov).
 • promet v višini 10,5 miljona evrov;
 
Dolgoročni ukrepi opredeljujo nove razvojne streteške priložnosti in bodo vplivali na vse panoge, kjer nova realnost nalaga potrebo po novem in posebej podprtem ekonomskem modelu.
 

 Tretji paket ukrepov vključuje tudi:

 • zmanjšanje trenutne neinvesticijske porabe v višini dodatnih 10% za vse proračunske uporabnike in državna sredstva. Tu bo posebna pozornost namenjena racionalizaciji proračunskega položaja - Drugi osebni dohodki!
 • zmanjšanje voznega parka v javni upravi, omejevanje števila uporabnikov, ki imajo pravico do uporabe službenih vozil, pa tudi prodaja dela voznega parka;
 • racionalizacija osebnih prejemkov v državnih podjetjih.
 
Za izvedbo načrtovane gospodarske strategije je vlada pripravila vrsto zakonodajnih ukrepov, ki vključujejo sprejetje dveh novih pravnih aktov - Zakona o inovacijah in o spodbujevalnih ukrepih za raziskeve in razvoj. Prav tako bo potrebno spremeniti tudi zakon o davku na dodano vrednost in zakon o energetiki.
 
Izpostavljamo, da je prvi sveženj ukrepov pomoči gospodarstvu in državljanom za blažitev posledic epidemije Covid-19 znašal 280 milijonov EUR in se je večinoma nanašal na ohranjenje likvidnosti podjetij in podpori najbolj ranljivim kategorijam prebivalstva. Drugi paket ukrepov je bil oblikovan z namenom ohranjanja delovnih mest in ustvarjanja pogojev za hitrejše okrevanje črnogorskega gospodarstva. Samo do junija je bilo za to namenjenih približno 40 milijonov evrov. Vlada se je že med izvajanjem ukrepov zavedala dejstva, da obdobje pandemije Covid-19 in "korona kriza" presega obseg sprejetih intervencijskih ukrepov, zato je srejela še potreben obsežnejši tretji sveženj gospodarskih ukrepov, ki se je sicer dolgo pripravljal, vendar je zato v tretjem paketu srednjeročno in dolgoročno prepoznan prostor za hiter in usmerjen razvoj, ki temelji na doseženih rezultatih, preizkušenih izkušnjah in platformi za vključitev obstoječih in novih virov trajnostnega razvoja.
 
Komentar: Tretji paket vladnih ukrepov za pomoč gospodarstvu in državljanom zaradi pandemije Covid-19 je vlada sprejela tri mesece po sprejetju drugega paketa ukrepov in mesec pred parlamentarnimi volitvami. Po 280 milijonov prvem in 40 milijonov evrov vrednem drugem paketu je tretji podporni paket vreden 1,22 milijarde evrov. Kljub dejstvu, da so podjetniki na omenjeni tretji paket čakali dolgo časa, vendar ravno tretji paket, ki je tudi razvojno naravnan, vrednostno močno presega prva dva pakata. Res je, da ta tretji paket vključuje pomoč turističnemu sktorju, ki letošnjo sezono beleži močan upad (tudi do 90%), vendar verjetno tudi omenjeni paket ne bo zadosten za pokritje vseh nastalih izgub.
 


Pripravila: 
mag. Petra Gradišek  
ministrica svetovalka
Veleposlaništvo Republike Slovenije v Podgorici
E: Petra.Gradisek@gov.si


Več informacij o poslovanju v Črni gori