Začetek postopka glede možnega podaljšanja in pregleda zaščitnih ukrepov, ki se uporabljajo za uvoz nekaterih izdelkov iz jekla

torek, 13. februar 2024
V Uradnem listu EU, C/2024/1460, 9. 2. 2024, je bilo objavljeno obvestilo o začetku postopka glede možnega podaljšanja in pregleda zaščitnih ukrepov, ki se uporablja za uvoz nekaterih izdelkov iz jekla
  
Evropska komisija je 1. februarja 2019 z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2019/159 uvedla dokončne zaščitne ukrepe na nekatere izdelke iz jekla. Ukrepi so bili uvedeni za začetno obdobje treh let, tj. do 30. junija 2021, in nato podaljšani še za tri leta, tj. do 30. junija 2024.
 
Evropska komisija je 12. januarja 2024 prejela utemeljeno zahtevo 14 držav članic, naj v skladu s členom 19 Uredbe (EU) 2015/478 Evropskega parlamenta in Sveta ter členom 16 Uredbe (EU) 2015/755 Evropskega parlamenta in Sveta preuči, ali bi bilo treba sedanji zaščitni ukrep podaljšati.
 
Evropska komisija se bo med preiskavo osredotočila na oceno, ali je zaščitni ukrep še naprej potreben za preprečitev ali odpravo resne škode, ali obstajajo dokazi, da se proizvajalci Unije prilagajajo, in ali bi bilo podaljšanje v interesu Unije. S preiskavo se bo določilo tudi ustrezno trajanje (morebitnega) podaljšanja. Če Evropska komisija sklene, da bi bilo treba zaščitni ukrep podaljšati, bo v preiskavi ocenjeno tudi, ali bi bila potrebna kakršna koli tehnična prilagoditev delovanja ukrepa.
 
Evropska komisija meni, da je treba za ustrezno oceno potrebe po podaljšanju trajanja zaščitnega ukrepa pridobiti specifične podatke od industrije Unije. Ti podatki med drugim vključujejo uspešnost ključnih ekonomskih in finančnih kazalnikov za leti 2022 in 2023. Proizvajalci Unije so iz tega razloga pozvani, naj izpolnijo vprašalnik in ga predložijo prek ustreznih združenj Unije. Rok za predložitev izpolnjenih vprašalnikov je 4. marec 2024.
 
Predloga vprašalnika je na voljo na spletni strani TRON:
 
Druge zainteresirane strani, katerih dejavnosti so povezane z izdelki v preiskavi(zlasti uporabniška industrija in uvozniki),  so prav tako pozvane, da Evropski komisiji v pisni obliki predložijo svoja stališča, informacije in ustrezna dokazila. Vsa pisna stališča je treba predložiti prek platforme TRON (https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/ TDI). Rok za predložitev pisnih stališč je 26. februar 2024.
 
Proizvajalci zadevnih izdelkov iz jekla ter zainteresirane strani so hkrati tudi vabljene, da svoja mnenja in stališča posredujejo Ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport, na elektronski naslov gp.mgts@gov.si in marjeta.bajt@gov.si, in sicer kadarkoli do zaključka postopka. Mnenja in stališča bodo ministrstvu v pomoč pri pripravi stališča Republike Slovenije v nadaljnjem postopku.