Začetek postopka pregleda zaščitnih ukrepov na uvoz nekaterih izdelkov iz jekla v EU

petek, 17. december 2021
V Uradnem listu EU, serija C 509 z dne 17.12.2021, je bilo objavljeno obvestilo o začetku postopka pregleda zaščitnih ukrepov na uvoz nekaterih izdelkov iz jekla v EU
 
Zaščitni ukrepi EU so v veljavi od 21. januarja 2019 na podlagi Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2019/159 o uvedbi dokončnih zaščitnih ukrepov proti uvozu nekaterih izdelkov iz jekla. Uredba je bila podaljšana z Uredbo (EU) 2021/1029.
 
V uvodni izjavi 85 uredbe o podaljšanju je navedeno, da bo Komisija izvajala preglede delovanja ukrepa, da bo njegovo delovanje še naprej prilagojeno razvoju trga in v skladu z interesi vseh deležnikov. Komisija se je zavezala, da bo do 30. junija 2022 zaključila preiskavo v zvezi s pregledom delovanja zaščitnega ukrepa.

Komisija namerava v okviru pregleda analizirati:
A. Dodelitev in upravljanje tarifnih kvot
B. Izrivanje tradicionalnih trgovinskih tokov
C. Posodobitev seznama držav v razvoju, ki so članice WTO in so izvzete iz obsega ukrepov zaradi njihove ravni uvoza
D. Raven liberalizacije
E. Spremembe ukrepov ZDA v skladu z oddelkom 232
F. Druge spremembe okoliščin, zaradi katerih bi lahko bila potrebna prilagoditev ravni dodelitve tarifne kvote
 
Da bi Komisija pridobila vse ustrezne informacije, potrebne za preiskavo, so zainteresirane strani pozvane, naj ji predložijo svoja stališča, informacije in ustrezne dokaze. Komisija mora te informacije in ustrezne dokaze prejeti do 10. januarja 2022.
 
Slovenska podjetja, ki se soočajo s težavami, povezanimi z izvajanjem zaščitnih ukrepov, vabimo, da s stališči neposredno seznanijo Evropsko komisijo na način, kot je naveden v obvestilu o pregledu. Obenem podjetja vabimo, da s svojimi stališči seznanijo tudi ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, na elektronski naslov gp.mgrt@gov.si in marjeta.bajt@gov.si, in sicer kadarkoli do zaključka postopka. Mnenja in stališča bodo ministrstvu v pomoč pri pripravi stališča Republike Slovenije v nadaljnjem postopku.