Začetek veljavnosti dodatnih carinskih dajatev na uvoz nekaterih izdelkov po poreklu iz ZDA

torek, 10. november 2020
V Uradnem listu L 373 z dne 9.11.2020 je bila objavljena Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/1646 o ukrepih trgovinske politike v zvezi z nekaterimi izdelki iz Združenih držav Amerike po obravnavi trgovinskega spora v okviru dogovora Svetovne trgovinske organizacije o reševanju sporov
  
Z uredbo se uvajajo povračilni ukrepi EU v sporu z ZDA zaradi nedovoljenih subvencij družbi Boeing.
 
Na uvoz letal, ki se uvrščajo v oznake TARIC, navedene v Prilogi I k Uredbi, se pri uvozu zaračuna dodatna 15% carinska dajatev.
 
Na uvoz izdelkov s poreklom iz ZDA, ki se uvrščajo v tarifne številke, navedene v Prilogi II k Uredbi, pa se zaračuna dodatna 25% carinska dajatev.
 
Dodatne carinske dajatve ne veljajo:
- za izdelke, za katere je bilo pred dnem začetka veljavnosti te uredbe izdano uvozno dovoljenje z oprostitvijo ali zmanjšanjem dajatev in
- za izdelke, za katere lahko uvozniki dokažejo, da so bili izvoženi iz Združenih držav v Unijo pred datumom, ko se je za zadevni izdelek začela uporabljati dodatna dajatev.
 
Uredba je začela veljati 10. novembra 2020.