Začetek veljavnosti začasnih zaščitnih ukrepov na uvoz nekaterih izdelkov iz jekla v EU

sreda, 18. julij 2018

V Uradnem listu EU L 181 z dne 18.7.2018 je bila objavljena Izvedbena uredba Komisije (EU) 2018/1013 z dne 17. julija 2018 o uvedbi začasnih zaščitnih ukrepov za uvoz nekaterih izdelkov iz jekla.

Izdelki iz jekla, ki so predmet začasnih zaščitnih ukrepov, so izdelki, navedeni v Prilogi I k uredbi (23 kategorij izdelkov).

Začasni zaščitni ukrepi začnejo veljati 19. julija 2018 in bodo veljali 200 dni od začetka veljavnosti uredbe. V tem času Evropska komisija nadaljuje s preiskavo glede morebitne uvedbe dokončnih zaščitnih ukrepov.

Začasni zaščitni ukrepi veljajo na uvoz iz vseh držav v EU, razen iz Norveške, Islandije in Liechtensteina ter iz tistih držav v razvoju, članic WTO, ki dosegajo nizek delež v uvozu v okviru posamezne kategorije izdelkov iz jekla (pod 3%). Izvzete države v razvoju in pripadajoče kategorije izdelkov so razvidne iz Priloge IV k uredbi.

Za uvoz v okviru tarifnih kvot se dodatna carinska dajatev v višini 25% ne bo zaračunala. Višina tarifnih kvot po posameznih kategorijah izdelkov je določena v Prilogi V k uredbi. Tarifne kvote se upravljajo po kronološkem vrstnem redu prispelih zahtevkov, v skladu z določbami členov 49 do 54 Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2015/2447. Ko bo tarifna kvota za posamezno kategorijo izdelkov izčrpana, se bo pri uvozu v EU zaračunala dodatna carinska dajatev v višini 25% od carinske vrednosti izdelka.

Za uvoz izdelkov, ki so na dan začetka veljavnosti uredbe že na poti v EU in njihovega namembnega kraja ni mogoče spremeniti, začasni zaščitni ukrepi ne veljajo.