Informacija o izstopu Združenega kraljestva iz EU – brexit

petek, 08. marec 2019

Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske je 29. marca 2017 Evropski svet uradno obvestilo o odločitvi za izstop iz Evropske unije. Postopek izstopa podrobneje opredeljuje 50. člen Pogodbe o Evropski uniji. V skladu z omenjenim členom Združeno kraljestvo od 29. marca 2019 predvidoma ne bo več članica Evropske unije. Splošna informacija o brexit je objavljena na spletni strani Ministrstva za zunanje zadeve, ki je koordinator za brexit v Republiki Sloveniji. 


Posebej so izpostavljene povezave z informacijami za fizične osebe in za gospodarstvo, objavljena je tudi kratka informacija o brexitu, ki se nanaša na odnose z Združenim kraljestvom. Ob tem pa dodatne informacije v zvezi z vplivom izstopa Združenega kraljestva iz EU na carinsko področje objavlja Finančna uprava Republike Slovenije
 
Z namenom, da zagotovimo karseda predvidljivo poslovno okolje v nadaljevanju podajamo nekaj specifičnih in najpogostejših vprašanj s področja notranjega trga in skupne trgovinske politike v povezavi z brexit.
 

Elektronsko poslovanje

Ob pridržku vseh prehodnih določb, ki bi jih lahko vseboval morebitni sporazum o izstopu, se od datuma izstopa za Združeno kraljestvo ne bodo več uporabljali predpisi EU na področju opravljanja storitev informacijske družbe, zlasti ne Direktiva 2000/31/ES (Direktiva o elektronskem poslovanju) in Uredba 2015/2120 o odprtem internetu. 
 

Geografsko blokiranje

Ob pridržku vseh prehodnih določb, ki bi jih lahko vseboval morebitni sporazum o izstopu, se od datuma izstopa za Združeno kraljestvo ne bo več uporabljala Uredba (EU) 2018/3024 o naslovitvi neupravičenega geografskega blokiranja in drugih oblik diskriminacije na podlagi državljanstva, kraja prebivališča ali kraja sedeža strank na notranjem trgu. 
 

Avtorske pravice

Ob pridržku vseh prehodnih določb, ki bi jih lahko vseboval morebitni sporazum o izstopu, se od datuma izstopa pravila EU na področju avtorske pravice za Združeno kraljestvo ne bodo več uporabljala. 
 

Homologacija motornih vozil

Ob pridržku vseh prehodnih določb, ki bi jih lahko vseboval morebitni sporazum o izstopu, se Direktiva 2007/46/ES5 o vzpostavitvi okvira za odobritev motornih in priklopnih vozil ter sistemov, sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot, namenjenih za taka vozila, od datuma izstopa ne bo več uporabljala za Združeno kraljestvo. 
 

Homologacija nekaterih vozil in motorjev

Ob pridržku vseh prehodnih določb, ki bi jih lahko vseboval morebitni sporazum , se Uredba (EU) št. 167/2013 o odobritvi in tržnem nadzoru kmetijskih in gozdarskih vozil, Uredba (EU) št. 168/2013 o odobritvi in tržnem nadzoru dvo- ali trikolesnih vozil in štirikolesnikov ter Uredba (EU) 2016/1628 o zahtevah v zvezi z mejnimi vrednostmi emisij plinastih in trdnih onesnaževal in homologacijo za motorje z notranjim izgorevanjem za necestno mobilno mehanizacijo od datuma izstopa ne bodo več uporabljale za Združeno kraljestvo. 
 

Blagovne znamke in modeli

Ob pridržku vseh prehodnih določb, ki bi jih lahko vseboval morebitni sporazum o izstopu se od datuma izstopa za Združeno kraljestvo ne bodo več uporabljala pravila EU na področju blagovnih znamk in modelov Skupnosti. 
 
Zato bodo blagovne znamke EU in registrirani modeli Skupnosti, registrirani v skladu s pravom Unije (Uredba (EU) 2017/1001 o blagovni znamki Evropske unije in Uredba (ES) št. 6/2002 o modelih Skupnosti5), ter neregistrirani modeli Skupnosti, ki so bili na voljo javnosti na način, določen v zakonodaji Unije (Uredba (ES) št. 6/2002), pred datumom izstopa, še naprej veljavni v državah članicah EU-27, ne bodo pa več veljavni v Združenem kraljestvu. Vsaka prijava blagovne znamke EU ali registriranega modela Skupnosti, ki ni bila rešena do datuma izstopa, po tem datumu ne bo več zajemala Združenega kraljestva. Vsaka pravica, ki jo bo Urad
 
Evropske unije za intelektualno lastnino dodelil na datum izstopa ali po njem, bo zajemala samo države članice EU-27. Vse obstoječe zahteve po prednosti starejše blagovne znamke pri blagovnih znamkah EU, ki temeljijo na nacionalnih pravicah na področju blagovne znamke v Združenem kraljestvu, bodo z datumom izstopa nehale veljati v EU.
 

Blago

Ob pridržku vseh prehodnih določb, ki bi jih lahko vseboval morebitni sporazum o izstopu, se od datuma izstopa predpisi EU na področju neživilskih in nekmetijskih proizvodov, ki so namenjeni potrošnikom ali poklicnim uporabnikom, za Združeno kraljestvo ne bodo več uporabljali. Okvirni seznam zakonodaje Unije o proizvodih, na katero se nanaša to obvestilo, je na voljo v Prilogi.
 

Potrošniki in potniki

Ob pridržku vseh prehodnih določb, ki bi jih lahko vseboval morebitni sporazum o izstopu, se od datuma izstopa za Združeno kraljestvo ne bo več uporabljala zakonodaja EU o pravicah potnikov kot tudi ne pravila EU na področju potrošniškega prava (kot so direktiva o nepoštenih poslovnih praksah, direktiva o pravicah potrošnikov, direktiva o nedovoljenih pogojih v potrošniških pogodbah, direktiva o prodaji potrošniškega blaga in garancijah, direktiva o paketnih potovanjih). 
 

Pravo družb

Ob pridržku vseh prehodnih določb, ki bi jih lahko vseboval morebitni sporazum o izstopu, se od datuma izstopa za Združeno kraljestvo ne bodo več uporabljala pravila EU na področju prava družb
 

Veljavnost certifikatov

V primeru izstopa brez dogovora 30. marca 2019 priglašeni organi iz Združenega kraljestva  izgubijo status priglašenega organa in bodo izbrisani iz baze NANDO. To pomeni, da certifikati, ki so jih izdali priglašeni organi Združenega kraljestva v EU 27, za module, ki predvidevajo stalni nadzor priglašenega organa, ne bodo veljali več.  
 
Kjer zakonodaja predvideva postopek ugotavljanja skladnosti z vključitvijo priglašenih organov, morajo proizvajalci namreč zagotoviti, da imajo njihovi proizvodi certifikat izdan s strani priglašenega organa iz EU27 oziroma priglašenega organa, ki je v bazi NANDO. Tako bodo morali proizvajalci pridobiti nov certifikat priglašenega organa iz EU27 oz. iz baze NANDO ali pa bodo obstoječ certifikat priglašenega organa iz Združenega kraljestva prenesli na priglašeni organ iz EU27 oz. priglašeni organ, ki je priglašen v NANDO. V obeh primerih bo moral proizvajalec ponovno označiti svoj proizvod (sprememba številke priglašenega organa pri oznaki CE). 
 

Uvažanje proizvodov

Po izstopu Združenega kraljestva iz EU Združeno kraljestvo postane t. i. »tretja država«.  Z vidika dajanja proizvodov na trg to pomeni, da bodo gospodarski subjekti, ki tržijo proizvode iz Združenega kraljestva namesto »distributerjev« postali »uvozniki«. Zadevni gospodarski subjekt mora izpolniti vse zahteve, ki jo harmonizirana zakonodaja EU določa za uvoznike, ki so različni od zahtev za distributerje. 
 

Pripravilo:

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo


Poslovno sodelovanje Slovenije z Združenim Kraljestvom