Objavljen javni razpis za sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini v letih 2016 in 2017

petek, 08. julij 2016
Obveščamo vas, da je bil v petek, 8. julija 2016 v Uradnem listu RS št. 49/2016 objavljen Javni razpis za sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini v letih 2016 in 2017.

Roki za oddajo vlog so: za prvo odpiranje 5.8.2016  do 13.00 ure, za drugo odpiranje 3.2.2017 do 13.00 ure in za tretje odpiranje 1.6.2017 do 13.00 ure.

Predmet javnega razpisa

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje upravičenih stroškov individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini. Mednarodni sejem je sejem:
  • ki je vpisan v mednarodnem registru sejmov M+A ExpoDataBase www.expodatabase.com ali v mednarodnem registru sejmov AUMA www.auma.de in
  • ki ima vsaj 10% delež tujih razstavljavcev med vsemi razstavljavci.  

Namen javnega razpisa

Namen javnega razpisa je, preko sofinanciranja upravičenih stroškov individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini, podjetjem povečati možnost predstavitve izdelkov/storitev mednarodni poslovni javnosti, povečati možnosti poslovnega sodelovanja podjetij s tujimi partnerji, povečati mednarodno konkurenčnost podjetij in zvišati stopnjo internacionalizacije podjetij.

Cilj javnega razpisa

Cilj javnega razpisa je podpreti vsaj 150  podjetij na leto pri njihovih individualnih predstavitvah na sejmih v tujini.

Pogoji za sodelovanje

Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja, ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo v Republiki Sloveniji, ali fizične osebe, ki se ukvarjajo  z gospodarsko dejavnostjo v Republiki Sloveniji.
Več o pogojih za sodelovanje najdete v javnem razpisu.

Vrednost javnega razpisa

Skupna okvirna višina nepovratnih sredstev, ki je na razpolago za sofinanciranje predmeta javnega razpisa, je 3.000.000 EUR, in sicer:
 
Sredstva/Leto 2016 2017
SKLOP A - Vzhodna kohezijska regija    1.020.000 EUR 1.020.000 EUR
SKLOP B - Zahodna kohezijska regija 480.000 EUR 480.000 EUR
SKUPAJ 1.500.000 EUR 1.500.000 EUR

Koriščenje sredstev bo možno v letih 2016 in 2017. Predvideno sofinanciranje v letu 2016 ne bo višje od 1.500.000,00 EUR in v letu 2017 ne višje kot 1.500.000,00 EUR.

Upravičeni stroški

Upravičeni stroški, ki so predmet sofinanciranja, so:
  • stroški najema razstavnega prostora za naveden mednarodni sejem v tujini,
  • stroški postavitve in ureditve razstavnega prostora.


Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva

Upoštevajo se le upravičeni stroški tistih operacij, ki bodo dejansko izvedene. Upoštevane bodo operacije nastopa podjetja na sejmih v tujini, ki bodo izvedene in plačane znotraj obdobja upravičenosti, določenega s pogodbo o sofinanciranju  operacije.

Obdobje upravičenosti stroškov se prične z datumom oddaje vloge in traja do izstavitve zahtevka za izplačilo, ki predstavlja tudi datum zaključka operacije upravičenca. Zadnji datum za izstavitev zahtevka za izplačilo je:
  • 25.12.2016 za odpiranje v letu 2016 in
  • 25.12.2017 za odpiranja v letu 2017.

Način prijave

Roki za oddajo vlog so:
  • za 1. odpiranje 5.8.2016  do 13.00 ure
  • za 2. odpiranje 3.2.2017 do 13.00 ure
  • za 3. odpiranje 1.6.2017 do 13.00 ure

Tretje odpiranje bo izvedeno samo v primeru, v kolikor sredstva v okviru drugega odpiranja ne bodo porabljena v celoti.

Če se vloga pošlje priporočeno po pošti, se za dan, ko je SPIRIT prejel vlogo, šteje dan oddaje na pošto (poštni žig). Če se vloga pošlje z navadno pošiljko se za dan, ko je SPIRIT prejel vlogo, šteje dejanski dan prejema in ura prejema vloge.

Vloge so lahko oddane tudi osebno v glavni pisarni SPIRIT na lokaciji Verovškova 60, 1000 Ljubljana (v času uradnih ur med 9. in 13. uro) do navedenega datuma in ure za oddajo vlog.

Vloga mora biti pripravljena v slovenskem jeziku in skladno z določili tega javnega razpisa, razpisne dokumentacije in navodili na obrazcih. Vloga mora biti v zaprti ovojnici, ki je opremljena z obrazcem št. 6 » Naslovnica za ovojnico«. Prijavitelji morajo oddati vlogo v enem (1) izvodu. Obravnavane bodo samo pravočasne vloge, vloge, ki ne bodo prispele pravočasno, bodo zaprte vrnjene predlagateljem.

Dodatne informacije

Vprašanja v zvezi z javnim razpisom se posredujejo izključno v elektronski obliki na naslov: sejmi@spiritslovenia.si s pripisom »JR Sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini - vprašanje«.

Vprašanja morajo na zgornji elektronski naslov prispeti najpozneje do vključno 2.8.2016 za odpiranje vlog v letu 2016 in najkasneje do 31.1.2017 za odpiranje vlog v letu 2017. SPIRIT Slovenija ni dolžan posredovati odgovora, če iz elektronskega sporočila pošiljatelja ni razvidnega zahtevanega pripisa. SPIRIT Slovenija bo na spletnem naslovu www.spiritslovenia.si objavil odgovore na vprašanja v roku treh (3) delovnih dni po prejemu vprašanja, pod pogojem, da je bilo vprašanje posredovano pravočasno. Odgovori na vprašanja so sestavni del javnega razpisa in razpisne dokumentacije.

Več informacij:
Finančne spodbude, mednarodni sejmi