Dodatne informacije

Razpisi zveze NATO

Razpisi zveze Nato so mednarodni javni razpisi za dobavo blaga, storitev in gradenj Natovih poveljstev in sedeža Nata ter v okviru projektov Natovega programa varnostnih investicij (NSIP), ki jih izvaja zveza Nato neposredno, preko svojih agencij ali jih izvajajo države članice Nata.

Preko razpisov zveze Nato se zagotavljajo dobave blaga, storitev in gradnje za:

 • delovanje Natovih poveljstev in sedeža Nata (gradnja in oprema objektov, nabava in vzdrževanje vozil, izvajanje razvojnih in raziskovalnih projektov, servisnih in drugih storitev …),
 • Natove infrastrukturne investicije: zagotavljanje in posodabljanje infrastrukture kot so npr. letališča, ceste, pomoli, premestljiva oprema za vodenje in poveljevanje, zagotavljanje zmogljivosti za Natove operacije in misije,
 • potrebe drugih držav Nato članic.
 

Kdo lahko sodeluje

Nato dobave predstavljajo dodatne poslovne priložnosti samo za države članice zveze Nato, ker na razpisih lahko sodelujejo le ponudniki iz držav članic. Večinoma gre za dobave civilnega gospodarskega značaja, vendar za oskrbo oboroženih sil. Ker gre za dobave na obrambnem področju, javni razpisi niso povsem javnega značaja. Razpisov zveze Nato se ne objavlja v sredstvih javnega obveščanja, ampak se distribuirajo preko vlad držav članic Nato.
 

Obveščanje o razpisih

Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport je v Sloveniji pristojno za promocijo najav razpisov in seznanjanje gospodarstva z le-temi. Ministrstvo zbira in vodi evidenco o najavah razpisov in eventualnih razpisih, z njimi seznanja podjetja* ter jim posreduje razpoložljive podatke, najave razpisov ali razpisno dokumentacijo.

*Z izrazom podjetja se razumejo gospodarske družbe, zavodi, samostojni podjetniki posamezniki ter podjetniki, ki samostojno opravljajo dejavnost in imajo sedež v Republiki Sloveniji.

Podatki o najavah razpisov zveze Nato so objavljeni tudi na spletni strani zveze NATO in na spletni strani SPIRIT Izvozno okno
 

Pridobitev podatkov o  najavi razpisa:

 • Na spletni strani je posodobljen seznam trenutno aktualnih najav razpisov. S klikom na razpis, se vam bo odprlo novo okno s podatki o izbrani najavi razpisa.
 • S klikom na povezavo v vrstici Datoteka, boste dobili kratek opis najave razpisa.
 • Za več podatkov o razpisu kliknite na "Obrazec za pridobitev dodatnih podatkov", ga izpolnite in "pošljite". Ministrstvo bo prejelo vaš zahtevek in vam na navedeni elektronski naslov posredovalo (vse) dodatne razpoložljive podatke o najavi razpisa (enkratni vpogled) po predhodno posredovani izjavi z vaše strani, da boste ustrezno ravnali z dodatnimi podatki, oziroma kopijo ustreznega varnostnega dovoljenja.

Ministrstvo pri izvajanju promocije Nato razpisov upošteva predpise, ki v zvezi Nato in v Republiki Sloveniji urejajo varstvo Nato in nacionalnih tajnih podatkov. Ker gre v glavnem za Nato razpise civilnega gospodarskega značaja, razpoložljivi podatki (najave) večinoma niso označeni z višjimi stopnjami tajnosti. Največkrat so označeni z "NATO UNCLASSIFIED", kar pomeni, da niso namenjeni široki javni uporabi; v posameznih primerih so označeni z "NATO RESTRICTED".

Oseba, ki želi pridobiti dokumentacijo z oznako "NATO UNCLASSIFIED", mora predhodno predložiti podpisano izjavo, s čimer se zavezuje, da bo s prejetimi podatki ravnala v skladu z minimalnimi zahtevami za ravnanje z "NATO UNCLASSIFIED" podatki. 

Za ravnanje z dokumenti z oznako "NATO UNCLASSIFIED" veljajo naslednje minimalne zahteve:

 • Hranjenje: pogoji, ki odvrnejo nepooblaščen dostop;
 • Prenos: ni dovoljen;
 • Uničevanje: način, ki onemogoča prepoznavo ali obnovo dokumenta.

Dokumenti z oznako "NATO UNCLASSIFIED" niso za javno objavo, uporabljajo se lahko zgolj v službene namene, povezane z delovanjem zveze Nato.

Izjavo v izvirniku je potrebno posredovati na:

Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport
Direktorat za internacionalizacijo, podjetništvo in tehnologijo
Kotnikova 5
1000 Ljubljana. 

V primeru zelo kratkih rokov priporočamo, da predhodno pošljete izjavo po telefaksu na št. 01 400 36 11 in nato še izvirnik po pošti.

Oseba, ki želi pridobiti najavo razpisa oziroma dokumentacijo z oznako stopnje tajnosti "NATO RESTRICTED", mora posredovati na Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport tudi kopijo veljavnega varnostnega dovoljenja za dostop do tajnih podatkov zveze Nato najmanj stopnje tajnosti INTERNO ("NATO RESTRICTED").
 

Pridobitev varnostnega dovoljenja in dovoljenja za dostop do tajnih podatkov

Podjetje lahko dostopa do tajnih podatkov le, če ima izdano ustrezno varnostno dovoljenje in če imajo uslužbenci ustrezna dovoljenja za dostop do tajnih podatkov. V prvi fazi se pridobi dovoljenja za dostop do tajnih podatkov Republike Slovenije in v drugi fazi ustrezna dovoljenja za dostop do tujih tajnih podatkov.

Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport je na podlagi 22.f in 35.a člena Zakona o tajnih podatkih pristojni predlagatelj za začetek varnostnega preverjanja oseb in organizacij, ki bodo dovoljenja za dostop do tajnih podatkov oz. varnostna potrdila potrebovali zaradi sodelovanja na javnih razpisih, razpisih tujih držav ali razpisih mednarodnih organizacij.
 

Pridobitev dovoljenja za dostop do tajnih podatkov za osebe

Na podlagi določitve delovnih mest, na katerih se bo dostopalo do tajnih podatkov, podjetje za osebe, ki bodo zaposlene na teh delovnih mestih, poda pobudo za pridobitev dovoljenj za dostop do tajnih podatkov. Pri tem je potrebno navesti ime in priimek osebe, datum rojstva, naziv delovnega mesta oz. funkcijo, ki jo opravlja ter stopnjo tajnosti dovoljenja. Pobudo za izdajo osebnih dovoljenj je potrebno podati hkrati s pobudo za izdajo varnostnega dovoljenja za organizacijo.

Priložiti je potrebno:

 • pisno soglasje osebe za začetek varnostnega preverjanja (obrazec VP-1),
 • dokazilo o opravljenem usposabljanju s področja varovanja tajnih podatkov (dokazilo ne sme biti starejše od enega leta),
 • podpisano izjavo, da je oseba seznanjena z Zakonom o tajnih podatkih in predpisi izdanimi na njegovi podlagi (obrazec VP-6),
 • izpolnjene ustrezne vprašalnike za varnostno preverjanje v zaprti ovojnici:

- za pridobitev dovoljenja za dostop do tajnih podatkov stopnje tajnosti ZAUPNO je potrebno izpolniti obrazec VP-2,
- za pridobitev dovoljenja za dostop do tajnih podatkov stopnje tajnosti TAJNO je potrebno izpolniti obrazec VP-2 in obrazec VP-3.

 

Pridobitev varnostnega dovoljenja za organizacijo

Pobuda s strani podjetja mora vsebovati naslednje:

 • konkretno opredelitev delovnega področja, na katerem organizacija izvaja storitve oz. izdeluje izdelke, in na katerem se organizacija namerava javljati na javnih ali mednarodnih razpisih, ki vključujejo tajne podatke;
 • navedbo stopnje tajnosti podatkov, ki jih bo organizacija obravnavala (INTERNO, ZAUPNO, TAJNO);
 • podatke o osebah, ki že imajo dovoljenja za dostop do tajnih podatkov (ime in priimek, izdajatelj dovoljenja, datum izdaje in veljavnost dovoljenja, številka dovoljenja, stopnja tajnosti navedena na dovoljenju), oz. podajo pobude, da se za posamezne osebe uvede postopek varnostnega preverjanja;
 • za osebe, ki bodo po službeni dolžnosti dostopale do tajnih podatkov stopnje tajnosti INTERNO, je potrebno priložiti podpisano izjavo (obrazec VP-6), dokazilo o opravljenem usposabljanju s področja varovanja tajnih podatkov (ne sme biti starejše od enega leta) ter potrdilo o nekaznovanosti;
 • listine, s katerimi organizacija dokazuje izpolnjevanje pogojev za priznanje sposobnosti za varno obravnavanje tajnih podatkov:
 1. da je registrirana pri pristojnem sodišču ali drugem organu - izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence;
 2. da ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bila pravnomočno obsojena - potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da organizacija ni vpisana v kazensko evidenco;
 3. da ni zoper njo uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, drug postopek, katerega posledica ali namen je prenehanje poslovanja organizacije - izpisek iz sodne ali druge enakovredne evidence;
 4. da je poravnala davke in prispevke v skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež, ali da je organizacija, ki ima sedež v tujini, poravnala Republiki Sloveniji tiste dajatve, ki bi jih morala poravnati - potrdilo, ki ga izda davčni ali drug pristojni organ države, kjer ima organizacija svoj sedež;
 5. da ni bila kaznovana za dejanje v zvezi s poslovanjem oziroma so posledice sodbe že izbrisane - potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da organizacija ni vpisana v kazensko evidenco;
 6. dokazilo o lastniški strukturi - izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence.


Podjetje lahko poda tudi pisno izjavo, s katero pooblasti ministrstvo, da pridobi zgoraj navedena dokazila oziroma podatke iz uradnih evidenc.

Na podlagi popolne pobude bo ministrstvo podalo predlog pristojnemu organu, ki je pristojen za varnostno preverjanje in izdajo dovoljenj. Ta organ bo usmerjal podjetje pri vzpostavitvi varnostnih ukrepov v zvezi z izvajanjem naročil, ki vključujejo tajne podatke.
 

Pridobitev dovoljenj za dostop do tujih tajnih podatkov

Ko podjetje pridobi nacionalna dovoljenja za osebe in organizacijo, na ministrstvo naslovi pobudo za pridobitev dovoljenj za dostop do tujih tajnih podatkov (Personnel security Clearance) oz. varnostnega dovoljenja za dostop do tujih tajnih podatkov (Facility security Clearance). Za pridobitev osebnih dovoljenj za dostop do tujih tajnih podatkov se pobudi priložijo izpolnjena in podpisana Zaprosila za izdajo dovoljenja za dostop do tajnih podatkov Evropske unije in/ali Zaprosila za izdajo dovoljenja za dostop do tajnih podatkov zveze Nato ter ustrezne izjave.

Zaprosila in druge podatke s področja dovoljenj za dostop do tajnih podatkov oziroma varnostnih dovoljenj pridobite pri ga. Luciji Brglez, e-naslov: lucija.brglez@gov.si.
 

Potrdilo o primernosti podjetja za sodelovanje na razpisu

Za sodelovanje na razpisu se zahteva predhodno potrdilo o primernosti podjetja za sodelovanje »Declaration of Eligibility«, ki ga izda država članica, na območju katere ima podjetje, ki želi sodelovati na razpisu, svoj sedež. Kontaktna točka za izdajo potrdil o primernosti podjetij je Medresorska komisija za Nato razpise (v nadaljnjem besedilu: MK Nato), ki ima svoj sedež na Ministrstvu za obrambo, e-naslov mknr.rs@mors.si.

Za pridobitev potrdila o primernosti podjetja za sodelovanje na razpisu mora podjetje izpolniti obrazec ter ga posredovati MK Nato. Obrazec je na voljo na spletni strani Ministrstva za obrambo.
 

Sodelovanje na razpisu

Podjetje, ki si na osnovi pregleda razpoložljivih podatkov, prejetih s strani Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport, želi sodelovati na določenem Nato razpisu, je potrebno do roka za prijavo, določenega v najavi razpisa, nominirati za sodelovanje in s tem za prevzem razpisne dokumentacije. V ta namen mora podjetje pri MK Nato najmanj tri delovne dni pred iztekom roka za prijavo vložiti vlogo za izdajo potrdila o primernosti za sodelovanje na določenem razpisu.

S potrdilom o primernosti matična država (v RS v njenem imenu MK Nato) potrdi, da bi sprejela podjetje za ponudnika oz. izvajalca, če bi sama izvajala razpisni postopek za podobno naročilo. Država s tem potrdi tudi, da je podjetje tehnično, finančno in strokovno sposobno prevzeti projekt v obsegu, predvidenem v najavi konkretnega razpisnega postopka.
Postopke in pogoje za izdajo potrdila določa Uredba  o potrjevanju primernosti za sodelovanje na razpisih zveze Nato.
 

Vpis podjetij v register dobaviteljev NATO agencij

Podjetje se lahko vpiše tudi v registre dobaviteljev posameznih Nato agencij (npr. NSPA, NCI Agency), ki izvajajo razpise.

V tem primeru podjetje samostojno opravi postopek vnosa svojih podatkov v register dobaviteljev na spletni strani izbrane Nato agencije. Sledi poziv agencije matični državi, RS, za izstavitev potrdila o primernosti podjetja za vpis v register dobaviteljev. Potrdilo o primernosti za vključitev v imenu RS izda MK Nato, na način in pod pogoji določenimi v Uredbi o potrjevanju primernosti za sodelovanje na razpisih zveze Nato. Šele po prejemu tega potrdila, bo podjetje vključeno v bazo dobaviteljev izbrane izvajalske agencije Nato.

Ugodnosti, ki jih podjetje pridobi z vnosom v register, so zlasti pri obveščanju, saj agencija podjetja iz svojega registra direktno obvešča o razpisih iz področja njihove dejavnosti, ki jih izvaja. Ne glede na to, pa agencija istočasno o razpisu obvesti tudi vse države članice Nato, torej bo tudi Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport prejelo podatke o najavi razpisa in informacijo objavilo na svoji spletni strani.
 

Vloga za izdajo potrdila o primernosti

Kontakt: mknr.rs@mors.siVeč informacij: 

- NATO agencije
- Poslovne priložnosti, razpisi zveze NATO