SPIRIT Slovenija bo tudi letos sofinanciral stroške udeležbe na mednarodnih sejmih v tujini in stroške izdelave tržnih raziskav na novih tujih trgih

četrtek, 27. marec 2014

Javna agencija SPIRIT Slovenija slovenskim podjetjem pri vstopu na tuje trge ponuja vrsto pomoči, katerih glavni cilj je zniževanje stroškov vstopa in poslovanja slovenskih podjetij na tujih trgih ter povečanje in geografska razpršitev izvoza. Tako je v petek, 28. marca 2014 v Uradnem listu in na svojih spletnih straneh objavila dva javna razpisa, s katerima bo podjetjem sofinancirala stroške individualne udeležbe na mednarodnih sejmih v tujini in stroške izdelave tržnih raziskav na novih tujih trgih.

 

V okviru javnega razpisa »Sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini« je na voljo 400.000 EUR, obseg sofinanciranja bo znašal največ 60 % upravičenih stroškov oziroma največ 8.000 EUR na podjetje.

 

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje upravičenih stroškov individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini. Namen javnega razpisa je preko sofinanciranja upravičenih stroškov individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini slovenskim podjetjem povečati možnost predstavitve izdelkov/storitev mednarodni poslovni javnosti, povečati možnost poslovnega sodelovanja slovenskih podjetij s tujimi partnerji in zvišati stopnjo internacionalizacije slovenskih podjetij.

 

Upravičeni stroški, ki bodo predmet sofinanciranja:

  • stroški najema razstavnega prostora za naveden mednarodni sejem v tujini,
  • stroški postavitve in ureditve razstavnega prostora.

 

Stroški najema razstavnega prostora so stroški najemnine neopremljenega razstavnega prostora oziroma stroški najemnine razstavnega prostora s tipsko stojnico, v kolikor organizator sejma to ponuja, in stroški vpisa v katalog razstavljavcev.

 

Stroški postavitve in ureditve razstavnega prostora zajemajo stroške projektiranja, montaže in demontaže stojnice, stroške čiščenja stojnice, stroške priključkov elektrike, vode in interneta, ter stroške transporta in zavarovanja razstavnih eksponatov.

 

Upoštevani bodo projekti udeležbe na sejmih, ki bodo izvedeni od 1.1.2014 do 31.12.2014.

 

Javni razpis bo odprt do vključno srede, 30. aprila 2014 do 13.00 ure, razpisna dokumentacija bo na voljo na spletni strani www.spiritslovenia.si.

 

V letu 2013 je imela SPIRIT Slovenija v okviru Javnega razpisa »Sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini« na voljo 700.000 evrov, sofinanciranje je bilo odobreno 109 podjetjem v skupni vrednosti 660.421,94 EUR. Podjetja so največ interesa izkazala za nastope na mednarodnih sejmih v Nemčiji.

 

V okviru javnega razpisa »Sofinanciranje tržnih raziskav na novih tujih trgih v letu 2014« je na voljo 190.000 EUR, posamezno podjetje bo lahko prejelo največ 50 % upravičenih stroškov oziroma največ 5.000 EUR.

 

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izdelave tržnih raziskav obstoječih izvoznikov na novih tujih trgih, ob pogoju, da podjetje v državo še ne izvaža oziroma še ni realiziralo izvoza v letih 2013 ali 2014 in v podjetjih v državi nima kapitalskih vložkov na dan oddaje vloge. Namen javnega razpisa je s sofinanciranjem tržnih raziskav na novih tujih trgih slovenskim podjetjem, ki vstopajo na novi tuji trg oziroma širijo in diverzificirajo svoje poslovanje na tujih trgih, olajšati odločitve pri vstopu oziroma načinu vstopa na izbrani novi  tuji trg.

 

Upravičeni stroški bodo stroški najema svetovalnih storitev, vezani na izdelavo tržne raziskave, ki jih zagotavljajo zunanji izvajalci z ustreznimi referencami. Prijavitelj bo moral tržno raziskavo izvesti v obliki pogodbenega razmerja z zunanjim izvajalcem, specializiranim za izvedbo tržnih raziskav. 

 

Upoštevani bodo projekti izdelave tržnih raziskav, ki bodo izvedeni od dneva oddaje vloge na ta javni razpis in najdlje do 7.11.2014.

 

Javni razpis bo odprt do vključno srede, 7. maja do 12.00 ure, razpisna dokumentacija bo na voljo na spletni strani www.spiritslovenia.si.

 

V letu 2013 je SPIRIT Slovenija v okviru Javnega razpisa za sofinanciranje tržnih raziskav na novih tujih trgih v letu 2013, sofinanciral 34 tržnih raziskav podjetij za 15 držav v skupni vrednosti 157.775,00 EUR. Največ raziskav je bilo vezanih na bližnje trge (Avstrija, Srbija, Črna gora) in na trge, ki so bili opredeljeni v akcijskem načrtu MI 2013 (Azerbajdžan, Ruska federacija).