Združeno kraljestvo

Brexit

 

Informacijska kompanija za večjo obveščenost

4. november 2020

Opozarjamo na informacijsko kampanjo Evropske komisije, DG TAXUD, namenjeno večji obveščenosti podjetij, predvsem malih in srednjih, o spremembah v poslovanju z Združenim kraljestvom Velike Britanije in Severne Irske s 1.1.2021.

 
Vir: gov.uk

Komisija za pomoč deležnikom pregleduje – in po potrebi posodablja – več kot 100 obvestil o pripravljenosti v posameznih sektorjih, ki jih je objavila med pogajanji v skladu s členom 50.

Ustrezna posodobljena obvestila na področju obdavčenja in carin so na voljo na sledečih povzavah:
 
1.        Obvestilo o trošarinah
2.        Davek na dodano vrednost - blago
3.        Davek na dodano vrednost – storitve
4.        Carine, vključno s preferencialnim poreklom  

Evropska komisija dopolnila objavo o pripravljenosti

4. november 2020

Evropska komisija je dopolnila objavo obvestil o pripravljenosti na konec prehodnega obdobja na podlagi Izstopnega sporazuma Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske in EU.  
 
Združeno kraljestvo Velika Britanija in Severna Irska je 1. februarja 2020 izstopilo iz Evropske unije in Evropske skupnosti za atomsko energijo (Euratom) (v nadaljevanju Unije). Sporazum o izstopu je začel veljati istega dne in je zagotovil urejen izstop Združenega kraljestva ter pravno varnost na pomembnih področjih, vključno s pravicami državljanov, finančno poravnavo in izognitvijo trdi meji na irskem otoku.
Združeno kraljestvo kot tretja država ne sodeluje več pri odločanju Unije. Ni zastopano v institucijah EU, agencijah in uradih EU ali drugih organih Unije.

Vendar se v skladu s sporazumom o izstopu v „prehodnem obdobju“, ki traja do 31. decembra 2020, pravo Unije še naprej uporablja za Združeno kraljestvo in v njem.

V prehodnem obdobju Združeno kraljestvo še naprej sodeluje na enotnem trgu in v carinski uniji EU ter je deležno koristi iz politik in programov Unije, mora pa tudi še naprej izpolnjevati obveznosti iz mednarodnih sporazumov, katerih pogodbenica je Unija. To prehodno obdobje tako pomeni obdobje kontinuitete, ki ga Unija izkorišča za to, da:
  1. poskrbi za sprejetje vseh potrebnih ukrepov in ureditev za izvajanje sporazuma o izstopu do 1. januarja 2021;
  2. se pogaja o sporazumu o novem partnerstvu z Združenim kraljestvom in
  3. zagotovi pripravljenost na konec prehodnega obdobja, ki se izteče 1. januarja 2021, ko Združeno kraljestvo ne bo več sodelovalo na enotnem trgu in v carinski uniji EU ter pri politikah in programih Unije, niti ne bo več imelo koristi od mednarodnih sporazumov Unije. To izbiro je vlada Združenega kraljestva potrdila v svojem pristopu k pogajanjem o prihodnjih odnosih z Evropsko unijo, ki je bil objavljen 27. februarja 2020, in v svojih poznejših izjavah.

Za pogajanja o novem partnerstvu z Združenim kraljestvom so izredne razmere, nastale zaradi pandemije koronavirusa, pomenile, da so za razliko od prvega kroga pogajanj naslednji trije krogi potekali prek videokonference. Iz istega razloga je med prvim in drugim krogom poteklo več časa, kot je bilo prvotno predvideno. Doslej je bil pri pogajanjih dosežen le majhen napredek.

Cilj Evropske komisije je do konca leta 2020 skleniti ambiciozno partnerstvo, ki bo zajemalo vsa področja, dogovorjena z Združenim kraljestvom v politični izjavi.  V kolikor se bo to zgodilo, pa bi tak sporazum ustvaril odnose, ki bi bili zelo drugačni od sodelovanja Združenega kraljestva na enotnem trgu in v carinski uniji EU ter na področju DDV in trošarin.

Dejstvo, da Združeno kraljestvo po koncu prehodnega obdobja ne bo več sodelovalo v politikah Unije, bo neizogibno ustvarilo danes še neobstoječe ovire za trgovino z blagom in storitvami ter za čezmejno mobilnost in izmenjave. To se bo zgodilo v obeh smereh, torej iz Združenega kraljestva v Unijo in iz Unije v Združeno kraljestvo, ter bo prizadelo javne uprave, podjetja, državljane in deležnike na obeh straneh, ki se morajo zato na to pripraviti.

Odločitve vlade Združenega kraljestva glede prihodnjih odnosov in glede nepodaljšanja prehodnega obdobja pomenijo, da se bodo od 1. januarja 2021 začele pojavljati te neizogibne motnje, ki bi lahko še povečale pritiske, ki jih podjetja že tako občutijo zaradi izbruha COVID-19.

Bistvenega pomena je, da se deležniki s tem seznanijo in da poskrbijo za pripravljenost na te obsežne in daljnosežne spremembe, do katerih bo prišlo v vsakem primeru, ne glede na izid pogajanj med Evropsko unijo in Združenim kraljestvom. Ne smemo se kar prepustiti dogajanju ali odlagati ukrepov za pripravljenost in prilagajanje ob pričakovanju, da bo sporazum zagotovil kontinuiteto, saj bo veliko sprememb neizogibnih.

Zlasti podjetja bi morala razmisliti o ponovni proučitvi obstoječih načrtov za pripravljenost. Čeprav so bili ti pripravljeni za tveganje, da bi Združeno kraljestvo iz Unije izstopilo brez sporazuma o izstopu, kar se ni uresničilo, bo del teh načrtov še vedno zelo upošteven pri spremembah ob koncu prehodnega obdobja.
   

Brexit - transport preko nizozemskih pristanišč

7. december 2020

Prehodno obdobje, določeno na podlagi Izstopnega sporazuma med Europsko unijo in Združenim kraljestvom se izteka. Potekajo intenzivne priprave na spremembe, ki bodo v poslovanju z Združenim kraljestvom nastopile z letom 2021.

Nizozemska, ki bo poleg Belgije in Francije, glavna izstopna in vstopna točka,  je za podjetja, ki poslujejo z Združenim kraljestvom preko njihovih pristanišč, pripravila informacijski paket z naslovom Get Ready for Brexit.  

V nizozemska vlada in zasebni sektor sta ustanovila t.i. Portbase.To je digitalni sistem, ki bo zagotavljal nemoten transport blaga preko petih nizozemskih trajektnih terminalov. Uporaba sistema je brezplačna. Ob prvi uporabi je potrebno plačati takso za registracijo.


Več informacij:


Informacije Finančne uprave o brexitu

7. december 2020

Finančna uprava RS na svoji spletni strani tekoče objavlja informacije, povezane z izstopom Združenega kraljestva iz Evropske unije.

Oblikovali so tudi Kontaktno skupino predstavnikov za gospodarstvo za področje carine, kjer boste lahko gospodarski subjekti na podlagi članstva prejemali obvestila, povezana z izstopom Združenega kraljestva iz Evropske unije in druga carinska obvestila neposredno na elektronski naslov.

Pojasnila na marsikatero vprašanje lahko podjetja najdejo tudi na spletni strani gov.uk, kjer so zbrane informacije za gospodarske subjekte tretjih držav o poslovanje z Združenim kraljestvom.
   

Prilagoditev zaščitnih ukrepov EU za nekatere izdelke iz jekla po izstopu Združenega kraljestva iz Evropske unije

11. december 2020 

Uradnem listu EU L 416 z dne 11.12.2020 je bila objavljena Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/2037 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2019/159 o uvedbi dokončnih zaščitnih ukrepov na uvoz nekaterih izdelkov iz jekla.
 
Izvedbena uredba predvideva prilagoditev tarifnih kvot v okviru zaščitnih ukrepov EU na uvoz nekaterih izdelkov iz jekla zaradi izstopa Združenega kraljestva iz EU.
 
Ker Združeno kraljestvo po izstopu iz EU ne bo več del carinskega območja EU, se bo spremenilo ozemeljsko področje uporabe zaščitnih ukrepov EU. V obdobju veljavnosti zaščitnih ukrepov od 1.1.2021 do 30.6.2021 se bo torej Združeno kraljestvo obravnavalo kot tretja država.
 
Izvedbena uredba predvideva spremembo višin tarifnih kvot in seznama držav v razvoju, za katere zaščitni ukrepi ne veljajo. Za Združeno kraljestvo so določene individualne tarifne kvote za kategorije izdelkov iz jekla, kjer Združeno kraljestvo dosega 5% delež v uvozu ali več. Kjer pa je delež uvoza nižji, pa se pri uvozu iz Združenega kraljestva koristi skupna tarifna kvota za druge države.

 

Sprememba pri izvozu nekaterega blaga z dvojno rabo iz Unije v Združeno kraljestvo Velika Britanija in Severna Irska


22. december 2020

V Uradnem listu EU številka L 432, z dne 21.12.2020, je bila objavljena UREDBA (EU) 2020/2171 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 16. decembra 2020 o spremembi Priloge IIa k Uredbi Sveta (ES) št. 428/2009 glede izdaje splošnega izvoznega dovoljenja Unije za izvoz nekaterega blaga z dvojno rabo iz Unije v Združeno kraljestvo Velika Britanija in Severna Irska. Združeno Kraljestvo Velika Britanija in Severna Irska je uvrščeno med tretje države, za katere bo veljalo splošno dovoljenje, kar pomeni, da EU podjetjem ne bo potrebno zaprositi za individualno dovoljenje.

Besedilo uredbe v slovenskem jeziku Uredba se začne uporabljati 1. 1. 2021.

 

Infomacija o brexitu na gov.si


22. december 2020

Obveščamo vas, da so bile prenovljene spletne strani gov.si, vezane na izstop Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska iz EU.
 

Dosežen politični dogovor o Sporazumu o trgovini in sodelovanju

28. december 2020

Evropska unija in Združeno kraljestvo sta 24. decembra 2020 dosegli politični dogovor o Sporazumu o trgovini in sodelovanju.  Sporazum se bo ob pogoju uspešnega zaključka postopkov za potrditev začel začasno uporabljati s 1. januarjem 2021. Hkrati s Sporazumom o trgovini in sodelovanju sta pogajalski strani dosegli dogovor tudi o Sporazum o varnosti podatkov in Sporazum o sodelovanju na področju varne in miroljubne uporabe jedrske energije, ki ga bo Evropska komisija sklenila z Združenim kraljestvom v imenu Evropske skupnosti za atomsko energijo.

Besedilo sporazumov v angleškem jeziku, pogosta vprašanja in odgovori, brošura za podjetja in druge koristne informacije so dostopne  spletni strani Evropske komisije.
 

Objavljeno besedilo sporazumov z Združenim kraljestvom

4. januar 2021

V Uradnem listu Evropske unije OJ L 444, z dne 31.12.2020  in OJ L 445, z dne 31.12.2020 so objavljena besedilo sporazumov z Združenim kraljestvom Veliko Britanijo in Severno Irsko, tudi slovenska jezikovna različica:
 
Zaradi zelo poznega zaključka pogajanj med Evropsko unijo in Združenim kraljestvom, 24. decembra 2020, in posledično zelo pozne razpoložljivosti vseh jezikovnih različic sporazumov, 27. decembra 2020, dejansko ni bilo mogoče opraviti dokončne pravnolingvistične revizije besedil sporazumov v vseh 24 jezikovnih različicah pred podpisom s strani pogodbenic in objavo v Uradnem listu.

Verodostojna in dokončna besedila bodo nadomestila ab initio podpisane različice sporazumov. Verodostojna in dokončna besedila sporazumov bodo pravočasno, do 30. aprila 2021, objavljena v Uradnem listu Evropske unije.
 

Poglejte tudi: