Združeno kraljestvo

Dajatve v Združenem kraljestvu

Carinske dajatve in drugi ukrepi trgovinske politike

Velika Britanija je članica EU.
 

Več informacij: 

 

Obdavčevanje podjetij

Davek na dohodek podjetja

Podjetja plačujejo davek od dohodka pravnih oseb. Davčna stopnja znaša 19%, z aprilom 2020 pa se bo znižala na 17%.
Da bi preprečili, da bi se obdavčljivi dobički iz naslova črpanja nafte oz. plina zmanjševali z izgubami, ki jih te družbe lahko ustvarijo iz drugih dejavnosti, velja za t.i. „ring fence“ družbe (družbe, ki del svojih sredstev ločijo od matične družbe, da bi jih na ta način zavarovale pred stečajnim tveganjem oz. si zagotovile boljšo bonitetno oceno, ipd.) v naftnem in plinskem sektorju drugačna davčna stopnja, in sicer 30% oz. 19% za t.i. mali dobiček (»small profits rate«).
Rezidenti (družbe, ki so ustanovljene v Veliki Britaniji ali so upravljane ali nadzorovane iz Velike Britanije) plačujejo davek po svetovnem načelu od dohodka, ustvarjen v Veliki Britaniji in v tujini, z možnostjo enostranske odprave dvojne obdavčitve (priznanje odbitka tujega davka z določenimi omejitvami). Neizkoriščen odbitek tujega davka se lahko neomejeno prenaša v naslednja davčna obdobja ali pa se izkoristi v zvezi z davčno obveznostjo v največ 3 prehodnih računovodskih obdobjih. Rezidenčna družba ima možnost, da se odloči, da dobičke oz. izgube stalne poslovne enote v tujini za stalno izloči iz davčne osnove.
Nerezidenti plačujejo davek od dohodka, ki izvira iz Velike Britanije. Podružnice so obdavčene enako kot odvisne družbe.
Davčna osnova davka od dohodka pravnih oseb je dohodek družbe, ki je sestavljen iz dohodkov iz poslovanja oz. trgovanja, pasivnih prihodkov (najemnine, licenčnine, obresti od posojil idr.) in kapitalskih dobičkov, zmanjšan za priznane stroške (stroške poslovanja, vlaganja v širitev tovarniških kapacitet in v strojno opremo).
Kapitalski dobički so načeloma vključeni v davčno osnovo in obdavčeni po standardni davčni stopnji. Kapitalski dobički od prodaje deleža v domači ali tuji družbi niso vključeni v davčno osnovo, če so izpolnjeni pogoji za t.i. oprostitev zaradi bistvenega deleža (substantial shareholdings exemption), to je neprekinjeno lastništvo najmanj 10% deleža v obdobju najmanj 12 mesecev znotraj 6 let pred odtujitvijo deleža (velja za odtujitve deležev po 1. 4. 2017).
Dividende, ki jih prejmejo srednje velika oz. velika podjetja (pod določenimi dodatnimi pogoji pa tudi mala podjetja), so praviloma izvzete iz davčne osnove, če se prejemnik izrecno ne odloči, da oprostitve ne bo koristil.
Izgube se lahko prenesejo naprej za nedoločen čas. Lahko se pobotajo z dohodki, vključno s kapitalskimi dobički. Če izguba presega 5 milijonov GBP, se lahko pobota le do 50% vrednosti dohodkov. Prenos izgub za nazaj praviloma ni mogoč (razen za izgube iz naslova trgovanja, kjer je možen prenos izgub do 1 leta nazaj).
 
Davčne olajšave
Davčne olajšave v višini 230% kvalificiranih stroškov so možne za male in srednje družbe, ki vlagajo v raziskave in razvoj. S 1. januarjem 2018 pa so lahko tudi velike družbe deležne odbitka davka v višini 12% kvalificiranih stroškov za raziskave in razvoj, če investirajo vanje.
Tudi podjetja, ki so lastniki patentov in druge kvalificirane intelektualne lastnine, lahko zaprosijo za uporabo 10% davčne stopnje za dohodke iz tega naslova.
Kreativna industrija (filmska produkcija, video igre, visoko tehnološki tv operaterji, orkestrski koncerti in gledališka produkcija) lahko dobi do 100% davčnih olajšav.

Davek po odbitku

Dividende: 0%
Za dividende in druge oblike distribuiranih profitov, ki jih britanska družba izplača nerezidenčni družbi, se davek po odbitku praviloma ne plačuje. Izjema so dividende, ki jih izplačujejo nepremičninski investicijski skrbniški skladi (t.i. REITs); zanje se plača 20% davek po odbitku.

Obresti: 20%
Na obresti, ki jih britanska družba izplača nerezidentom, je davek po odbitku 20%. Uveljaviti je mogoče znižanja in oprostitve iz Direktive o skupnem sistemu obdavčitve obresti in licenčnin (ob izpolnjevanju pogojev popolna oprostitev davka po odbitku) ali iz sklenjenega mednarodnega sporazuma o izogibanju dvojnega obdavčevanja (Ur.l. RS-MP št. 12/08, po katerem davek po odbitku ne sme presegati 5% obresti. Toda ta proces ni avtomatičen, saj ga mora britanska Davčna uprava vnaprej odobriti. Plačani davek se lahko upošteva ob plačilu davka na dohodek podjetij v Sloveniji.

Licenčnine in avtorske pravice: 20%
Davek po odbitku iz naslova licenčnin in avtorskih pravic nerezidentom znaša 20%. Uveljavijo se lahko znižanja in oprostitve iz Direktive o skupnem sistemu obdavčitve obresti in licenčnin in iz sklenjenega mednarodnega sporazuma o izogibanju dvojnega obdavčevanja.
V skladu z Direktivo o skupnem sistemu obdavčitve obresti in licenčnin je mogoče ob izpolnjevanju pogojev uveljaviti popolno oprostitev davka po odbitku. Sicer lahko slovenska podjetja uveljavljajo znižane stopnje v skladu s sklenjenim sporazumom o izogibanju dvojnega obdavčevanja Ur.l. RS-MP št. 12/08, ki določa, da davek po odbitku ne sme presegati 5% bruto zneska plačila. Plačani davek se lahko upošteva ob plačilu davka na dohodek podjetij v Sloveniji.

Plačila podpornih tehničnih storitev: 0%
Za plačila storitev tehnične podpore, ki jih domača družba izplača nerezidenčni družbi, se davek po odbitku ne plačuje.

Davek na dodano vrednost (Value added tax - VAT)

Podjetja in posamezniki, ki v Veliki Britaniji opravljajo obdavčljive transakcije (prodaja blaga in opravljanje storitev) so zavezanci za britanski davek na dodano vrednost. Podjetja se morajo registrirati za namene DDV, če njihov letni promet presega 85.000 GBP. Možna je tudi prostovoljna registracija pod tem pragom.
Standardna davčna stopnja znaša 20%. Za nekatero blago velja znižana stopnja 5%. Nekatere dobave (finančne storitve, promet z nepremičninami) so davka oproščene.

Za podjetja relevantni davčni predpisi: Davčni sporazumi: Velika Britanija ima sklenjenih okoli 130 davčnih sporazumov, med drugim s Slovenijo (Ur.l. RS-MP št. 12/08).

Velika Britanija je 7. junija 2017 podpisala MLI (večstransko konvencijo za preprečevanje zmanjševanja davčne osnove in preusmerjanja dobička, znana tudi kot multilateralni instrument – MLI) in ga ratificirala 28. 6. 2018. Od začetka uporabe MLI (s prvimi državami od 1. 1. 2019, med drugim ravno s Slovenijo) bo treba biti pri uveljavljanju ugodnosti iz sporazumov o izogibanju dvojnega obdavčevanja pozoren tudi na spremembo uporabe posameznih določb sporazuma, ki jo bo povzročil MLI. MLI naj bi se, glede na to, da sta ga ratificirali že obe državi, v zvezi z bilateralnim mednarodnim sporazumom, ki je sklenjen med Slovenijo in Veliko Britanijo, začel uporabljati s 1. 1. 2019 za davke po odbitku, za druge davke pa za davčna obdobja, ki se začnejo 1. 4. 2019 oz. po njem. MLI v mednarodni sporazum med Slovenijo in Veliko Britanijo dodaja pravilo preizkusa glavnega namena, ki pomembno vpliva na celotni sporazum, tj. med drugim tudi na obdavčitev dividend, obresti in licenčnin. Skladno z navedenim pravilom se lahko zavrnejo kakršne koli ugodnosti po sporazumu, če je ob upoštevanju vseh ustreznih dejstev in okoliščin mogoče sklepati, da je bila pridobitev te ugodnosti eden od glavnih namenov katerega koli dogovora ali transakcije, na podlagi katerega je bila neposredno ali posredno pridobljena ta ugodnost, razen če se ne ugotovi, da bi bilo priznavanje take ugodnosti v teh okoliščinah skladno s cilji in nameni ustreznih določb tega sporazuma.
 

Več informacij:


Posodobljeno: 20.11.2018