Združeno kraljestvo

Dajatve v Združenem kraljestvu

Carinske dajatve in drugi ukrepi trgovinske politike


Združeno kraljestvo je 1. februarja 2020 izstopilo iz Evropske unije.

Zunanjetrgovinski odnosi z Združenim kraljestvom temeljijo na Sporazumu o prosti trgovini in sodelovanju, ki je bil podpisan 30. decembra 2020 in se je začasno uporabljal od 1. januarja 2021, veljati pa je začel 1. maja 2021. Za blagovno menjavo med EU in Severno Irsko se uporablja Protokol o Irski in Severni Irski.

Sporazum o prosti trgovini in sodelovanju določa v blagovni menjavi med EU in Združenim kraljestvom ničelne tarife in ničelne kvote za vse blago, ki ustreza pravilom o poreklu. Ali blago ustreza tem pravilom lahko izvozniki in uvozniki preverijo s pomočjo aplikacije EU za samoocenjevanje pravil o poreklu ROSA.

Koristne povezave:

Obdavčevanje podjetij

Davek na dohodek podjetja

Podjetja plačujejo davek od dohodka pravnih oseb. Davčna stopnja znaša 19 %. Višje davčne stopnje veljajo pod določenimi pogoji za multinacionalke (25%), za t.i. „ring fence“ družbe v naftnem sektorju (30 %) in za banke in bančne skupine, katerih letni promet presega 25 milijonov GBP (8% davčni pribitek).

Rezidenti (družbe, ki so ustanovljene v Združenem kraljestvu ali so upravljane ali nadzorovane iz Združenega kraljestva) plačujejo davek po svetovnem načelu od dohodka, ustvarjenega v Združenem kraljestvu in v tujini, z možnostjo enostranske odprave dvojne obdavčitve (priznanje odbitka tujega davka z določenimi omejitvami). Neizkoriščen odbitek tujega davka se lahko neomejeno prenaša v naslednja davčna obdobja ali pa se izkoristi v zvezi z davčno obveznostjo v največ 3 prehodnih računovodskih obdobjih. Rezidenčna družba ima možnost, da se odloči, da dobičke oz. izgube stalne poslovne enote v tujini za stalno izloči iz davčne osnove.

Nerezidenti plačujejo davek od dohodka, ki izvira iz Velike Britanije. Podružnice so obdavčene enako kot odvisne družbe.

Davčna osnova davka od dohodka pravnih oseb je dohodek družbe, ki je sestavljen iz dohodkov iz poslovanja oz. trgovanja, pasivnih prihodkov (najemnine, licenčnine, obresti od posojil idr.) in kapitalskih dobičkov, zmanjšan za priznane stroške (stroške poslovanja, vlaganja v širitev tovarniških kapacitet in v strojno opremo).

Kapitalski dobički so načeloma vključeni v davčno osnovo in obdavčeni po standardni davčni stopnji. Izvzeti so kapitalski dobički od prodaje deleža v domači ali tuji družbi, ki izpolnjujejo pogoje za t.i. oprostitev zaradi bistvenega deleža (substantial shareholdings exemption), to je neprekinjeno lastništvo najmanj 10 % deleža najmanj 12 mesecev v 6 letnem obdobju pred odtujitvijo deleža.

Dividende, ki jih prejmejo srednje velika oz. velika podjetja (pod določenimi dodatnimi pogoji pa tudi mala podjetja), so praviloma izvzete iz davčne osnove, če se prejemnik izrecno ne odloči, da oprostitve ne bo koristil.

Izgube, nastale od leta 2017 dalje, se lahko prenesejo naprej za nedoločen čas. Če izguba presega 5 milijonov GBP, se lahko pobota le do 50 % vrednosti dobičkov. Prenos izgub za nazaj je omejen na izgube iz trgovanja, kjer je možen prenos izgub do 1 leta nazaj, pobotajo pa se lahko le z dobički iz trgovanja. Izgub iz naslova kapitalskih transakcij ni mogoče prenašati nazaj.

Davčne olajšave v višini 230 % kvalificiranih stroškov za raziskave in razvoj so možne za male in srednje družbe. Velike družbe lahko ob izpolnjevanju pogojev uveljavljajo znižanje davčne osnove v višini 13 % kvalificiranih stroškov za raziskave in razvoj.

Za dobičke iz lastnih patentov in nekaterih drugih pravic intelektualne lastnine lahko družbe uveljavljajo 10 % davčno stopnjo.

Davčne olajšave v višini do 100% priznanih stroškov so na voljo za filmsko, televizijsko in gledališko produkcijo, produkcijo računalniških iger, orkestrske koncerte idr.

Za investicije v zgradbe in opremo so v posameznih davčnih obdobjih na voljo različni programi spodbud in olajšav. Olajšave so tudi za poslovanje znotraj prostih con (Freeport tax and customs sites).

Davek po odbitku

Dividende: 0 %
Za dividende in druge oblike distribuiranih profitov, ki jih britanska družba izplača nerezidenčni družbi, se davek po odbitku praviloma ne plačuje. Izjema so dividende, ki jih izplačujejo nepremičninski investicijski skrbniški skladi (t.i. REITs); zanje se plača 20 % davek po odbitku.

Obresti: 20 %
Na obresti, ki jih britanska družba izplača nerezidentom, je davek po odbitku 20 %. Uveljaviti je mogoče znižanja iz sklenjenega mednarodnega sporazuma o izogibanju dvojnega obdavčevanja (Ur.l. RS-MP št. 12/08, po katerem davek po odbitku ne sme presegati 5 % obresti. Toda ta proces ni avtomatičen, saj ga mora britanska Davčna uprava vnaprej odobriti. Plačani davek se lahko upošteva ob plačilu davka na dohodek podjetij v Sloveniji.

Licenčnine in avtorske pravice: 20 %
Davek po odbitku iz naslova licenčnin in avtorskih pravic nerezidentom znaša 20 %. Uveljavijo se lahko znižanja iz sklenjenega mednarodnega sporazuma o izogibanju dvojnega obdavčevanja Ur.l. RS-MP št. 12/08, ki določa, da davek po odbitku ne sme presegati 5 % bruto zneska plačila. Plačani davek se lahko upošteva ob plačilu davka na dohodek podjetij v Sloveniji.

Plačila podpornih tehničnih storitev: 0 %
Za plačila storitev tehnične podpore, ki jih domača družba izplača nerezidenčni družbi, se davek po odbitku ne plačuje.
 

Davek na dodano vrednost (Value added tax - VAT)

Standardna davčna stopnja znaša 20 %. Za nekatero blago veljata znižani stopnji 5 % in 0%. Nekatere dobave (finančne storitve, promet z nepremičninami) so davka oproščene.

Registracija: Podjetja in posamezniki, ki v Združenem kraljestvu opravljajo obdavčljive transakcije (prodaja blaga in opravljanje storitev) so zavezanci za njihov davek na dodano vrednost. Rezidenti se morajo registrirati za namene DDV, če njihov letni promet presega 85.000 GBP. Nerezidenti, ki v Združenem kraljestvu opravljajo obdavčljive transakcije se morajo registrirati za namene DDV ne glede na vrednostni prag.

Za podjetja relevantni davčni predpisi:
Davčni sporazumi: Združeno kraljestvo ima sklenjenih okoli 130 davčnih sporazumov, med drugim s Slovenijo (Ur.l. RS-MP št. 12/08).
Združeno kraljestvo je 7. junija 2017 podpisalo MLI (večstransko konvencijo za preprečevanje zmanjševanja davčne osnove in preusmerjanja dobička, znana tudi kot multilateralni instrument – MLI) in ga ratificirala 28. 6. 2018.

MLI se je v zvezi z bilateralnim mednarodnim sporazumom, ki je sklenjen med Slovenijo in Veliko Britanijo začel uporabljati s 1. 1. 2019 za davke po odbitku, za druge davke pa za davčna obdobja od 1. 4. 2019 dalje, zato je treba biti pri uveljavljanju ugodnosti iz sporazuma o izogibanju dvojnega obdavčevanja pozoren tudi na spremembo uporabe posameznih določb sporazuma, ki jih povzroči MLI.

MLI v mednarodni sporazum med Slovenijo in Veliko Britanijo dodaja pravilo preizkusa glavnega namena, ki pomembno vpliva na celotni sporazum, tj. med drugim tudi na obdavčitev dividend, obresti in licenčnin. Skladno z navedenim pravilom se lahko zavrnejo kakršne koli ugodnosti po sporazumu, če je ob upoštevanju vseh ustreznih dejstev in okoliščin mogoče sklepati, da je bila pridobitev te ugodnosti eden od glavnih namenov katerega koli dogovora ali transakcije, na podlagi katerega je bila neposredno ali posredno pridobljena ta ugodnost, razen če se ne ugotovi, da bi bilo priznavanje take ugodnosti v teh okoliščinah skladno s cilji in nameni ustreznih določb tega sporazuma.

Koristne povezave:
Davčna uprava: HM Revenue & Customs

 

Preberite tudi: Posodobljeno: maj 2022