Združeno kraljestvo

Ustanavljanje družb v Združenem kraljestvu

Organizacijske oblike družb


Zakon o družbah Združenega kraljestva iz leta 2006 in druga  zakonodaja urejajo naslednje oblike družb:
 
Oblika Osnovni kapital Ustanovitelji  
General Partnership
partnerstvo
Višina osnovnega kapitala ni predpisana 2 ali več partnerjev
Partnerji neomejeno in solidarno odgovarjajo za obveznosti družbe
Partnerstvo vodijo vsi partnerji
Deleži so prenosljivi s soglasjem vseh partnerjev
Pravna oseba na Škotskem,
ni pravna oseba v Angliji in Walesu
Limited Partnership (LP)
komanditna družba
Višina osnovnega kapitala ni predpisana 2 ali več ustanoviteljev, od katerih komplementarji odgovarjajo za obveznosti družbe neomejeno, komanditisti pa do višine vloženih sredstev Družbo vodijo komplementarji
Pravna oseba na Škotskem,
ni pravna oseba v Angliji in Walesu
Smiselno veljajo pravila za partnerstvo
Limited Liability Partnership (LLP)
partnerstvo z omejeno odgovornostjo
Višina osnovnega kapitala ni predpisana 2 ali več partnerjev
Vsak partner odgovarja za svoje obveznosti, družba odgovarja s svojimi sredstvi
Družbo vodijo vsi partnerji
 
Hibridna družba z značilnostmi partnerstva in PLC
Ima status pravne osebe
 
V uporabi večinoma za računovodske, odvetniške ipd. družbe
 
Smiselno veljajo pravila za partnerstvo in PLC
Unlimited Company (UC)
družba z neomejeno odgovornostjo
(Public) Unlimited Company (UC)
Private Unlimited Company (PUC)
Višina osnovnega kapitala ni predpisana 1 ali več ustanoviteljev
Družbeniki neomejeno in solidarno odgovarjajo za obveznosti družbe
Družbo vodijo organi družbe
Ima status pravne osebe
Smiselno veljajo pravila za LC in PLC
Public Limited Company (Plc)
delniška družba
Limited by shares
Limited by guarantee
 
Najnižji osnovni kapital je 50.000 GBP 1 ali več ustanoviteljev
Odgovornost ustanoviteljev je omejena na vložena sredstva (limited by shares) ali prevzeto jamstvo (limited by guarantee)
Družbo vodijo organi družbe
Družba izdaja delnice, ki so prosto prenosljive in so predmet javne ponudbe
Private Limited Liability Company (Ltd)
družba z omejeno odgovornostjo
Limited by shares
Limited by guarantee
Višina osnovnega kapitala ni predpisana 1 ali več ustanoviteljev
Odgovornost ustanoviteljev je omejena na vložena sredstva (limited by shares) ali prevzeto jamstvo (limited by guarantee)
Družbo vodijo družbeniki in organi družbe
Družba ima deleže, ki niso predmet javne ponudbe, njihov prenos je omejen
 
 

Delniška družba (Public Limited Company - Plc)

Ustanovitelji/delničarji
Delniško družbo lahko ustanovi eden ali več ustanoviteljev, ki so lahko pravne ali fizične osebe. Ni omejitev glede državljanstva, sedeža ali stalnega bivališča ustanoviteljev.

Kapital
Najnižji osnovni kapital znaša 50.000 GBP. Ob ustanovitvi mora biti vpisan ves kapital, vplačana pa mora biti najmanj četrtina denarnih vložkov in vsi stvarni vložki. Ti so lahko v obliki strojev in naprav, tehnologije, pravic intelektualne lastnine ipd. Vrednost stvarnih vložkov oceni neodvisni cenilec.
Delnice so na ime; delnice na prinositelja od leta 2015 niso več dovoljene. Delniška družba lahko izdaja navadne, prednostne in komulativne delnice. Različni razredi navadnih delnic dajejo lahko različne glasovalne pravice ali pa so brez glasovalne pravice.

Organi upravljanja
Skupščina delničarjev je glavni organ upravljanja Plc. Sestati se mora najmanj enkrat letno. Skupščina imenuje upravni odbor, odobrava finančna poročila, določa politiko poslovanja družbe itd. Za večino odločitev zadošča navadna večina, pomembne odločitve (spremembe statuta, višine kapitala, združevanje ipd.) pa se sprejemajo s 75% večino.
Družbo vodi upravni odbor (Board of Directors), ki mora imeti najmanj 2 člana, od katerih je eden predsednik (Chairman). Družba mora imeti obvezno tudi tajnika (Secretary), ki je lahko član upravnega odbora. Ni zahtev glede državljanstva in stalnega bivališča članov upravnega odbora.
 

Družba z omejeno odgovornostjo (Private Limited Liability Company - Ltd)

Ustanovitelji/družbeniki
Družbo z omejeno odgovornostjo lahko ustanovi eden ali več ustanoviteljev, ki so lahko pravne ali fizične osebe. Ni omejitev glede državljanstva, sedeža ali stalnega bivališča ustanoviteljev.

Kapital
Najnižji osnovni kapital ni predpisan. Lahko je v denarju ali v naravi. Vrednost stvarnih vložkov ocenijo družbeniki; neodvisni cenilec ni potreben.
Deleži družbe z omejeno odgovornostjo so omejeno prenosljivi. Javna ponudba deležev družbe z omejeno odgovornostjo šteje za kaznivo dejanje.
 
Organi upravljanja
Skupščina družbenikov je glavni organ odločanja v PLC. Ni zahteve, da se mora letno sestajati; zadostujejo korespondenčne seje. Za sprejem večine odločitev zadošča navadna večina, za pomembne odločitve (npr. prenos deležev) pa se zahteva tričetrtinska večina. Družbo vodi direktor (Director) ali upravni odbor družbe (Board of Directors). Tajnik (Secretary) ni obvezen, razen če to določa statut družbe.

 

Postopek ustanovitve družbe z omejeno odgovornostjo v Združenem kraljestvu

Private Limited Company (Ltd)
Osnovni kapital: 0 GBP
Sedež: London
 
  Korak Trajanje Stroški
1 Vpis v register družb pri Companies House 
Družbo je mogoče registrirati on-line prek spletne aplikacije v obliki vprašalnika, ki vodi ustanovitelja korak za korakom do ustanovitve družbe. V postopku se hkrati preveri ustreznost imena in pridobi enotna številka za komunikacijo z vlado (Government Gateway user ID). Vloga za registracijo vključuje naslednje podatke:
  • ime družbe;
  • v kateri deželi se družba registrira (Anglija in Wales, samo Wales, Škotska ali Severna Irska);
  • ali bo odgovornost družbenikov omejena in kako (z jamstvom ali z deleži);
  • ali bo družba zasebna ali javna;
  • višina osnovnega kapitala in lastnike deležev, če ima družba osnovni kapital;
  • podatki  o imenovanju direktorja oz. uprave;
  • podatki o kraju sedeža družbe;
  • izjava o skladnosti z Zakonom o družbah.
Pogoj za uporabo tega postopka je uporaba standardnega obrazca ustanovitvenega akta.
 
Družbo je sicer mogoče ustanoviti na naslednje načine:
  • po pošti prek papirne vloge INO1;
  • s pomočjo zastopnika (seznam).
Ustanovitelji v tem primeru pred registracijoon-line preverijo ime v bazi registra družb (Companies House). Če podobno ime obstaja, so obveščeni takoj, če pa imena ni mogoče uporabiti iz drugih razlogov, ki jih določajo pravila o firmi (npr. uporaba elementov, za katero je potrebno soglasje vlade), register začasno ustavi postopek in obvesti ustanovitelje.
Podrobna navodila za vse tri postopke so objavljena na spletnih straneh Companies House.
Od leta 2016 morajo družbe razkriti dejanske lastnike (People with Significant Control)
on-line postopek
ali 1 dan
ali 2-5 dni
 
on line registracija:12 GBP;
 
registracija po pošti: 40 GBP
 
registracija prek zastopnika: 10 GBP do  30 GBP
 
izvedba postopka v enem dnevu:  100 GBP
2 Prijava za VAT pri HMRC
Družbe, ki so zavezane za plačilo VAT in družbe, ki se same odločijo za plačilo VAT se morajo registrirati pri HRMC. Registracija se opravi on-line. (izjemoma mora biti v nekaterih primerih opravljena v papirni obliki).
on-line postopek brezplačno
3 Prijava za PAYE pri HMRC
Vse družbe se morajo registrirati v sistem davkov in prispevkov PAYE (pay-as-you-earn) in pridobiti PIN številko ter jo v najkasneje 28 dneh aktivirati.
Registracija se opravi on-line, številka PIN pa se izda običajno v 3 in v največ 5 delovnih dneh.
3 dni, hkrati s prejšnjim postopkom brezplačno
4 Prijava zaposlenih v sistem obveznega zavarovanja
Zakon zahteva, da morajo vse družbe zavarovati zaposlene pri odobreni zavarovalnici, dokazilo o zavarovanju zaposlenih pa mora biti objavljeno v prostorih družbe ali na spletu.
1 dan brezplačno

Vir: Svetovna banka 2019, Companies House 2019
 
 
Več informacij:
Posodobljeno: 14.10.2019