Južna Koreja

Dajatve v Južni Koreji

 

Carinske dajatve in drugi ukrepi trgovinske politike


Zunanjetrgovinski odnosi z Južno Korejo temeljijo na Sporazumu o prosti trgovini med EU in Republiko Korejo, ki je začel veljati 1. julija 2011. V skladu s sporazumom je za namen odprave carin (Priloga 2-A; odprava carin za blago s poreklom iz Republike Koreje in EU) blago s poreklom razdeljeno v kategorije. Neobčutljivo industrijsko blago (kategorija »0«) je bilo oproščeno vseh carin z začetkom veljavnosti sporazuma (1. 7. 2011). Za ostalo blago so bile carine odpravljene 1. julija 2016; samo za majhno skupino najbolj občutljivega blaga ostajajo carine do leta 2031.


Koristne povezave:

 

Obdavčevanje podjetij

 

Davek na dohodek podjetij

Davčna stopnja davka na dohodek podjetij znaša 10 % za prvih 200 milijonov KRW obdavčljivega dohodka, 20 % za obdavčljivi dohodek do 20 milijard KRW , 22 % za obdavčljivi dohodek do 300 milijard KRW in 25 % za obdavčljivi dohodek, ki presega ta znesek. Davčne stopnje so povišane za 10 % lokalni davčni pribitek.

Minimalni davek na dohodek podjetij znaša 10 % za dohodke do 10 milijard KRW, 12 % za dohodke od 10 do 100 milijard KRW in 17 % za dohodke, ki presegajo ta znesek. Za mala in srednja podjetja znaša minimalna davčna stopnja 7%.

Davčni zavezanci davka na dohodek podjetij so rezidenti (družbe, ki imajo registrirani sedež ali sedež dejanske uprave v Južni Koreji) in nerezidenti. Rezidenti plačujejo davek na dohodek podjetij od dohodka, ustvarjenega v Južni Koreji in v tujini, nerezidenti pa od dohodka, ustvarjenega v Južni Koreji.

Davčna osnova je dobiček družbe (knjigovodski neto dohodek, upoštevan v skladu z davčnimi in računovodskimi pravili).
Kapitalski dobički in izgube so vključeni v davčno osnovo in obdavčeni s standardno davčno stopnja. Izjema so kapitalski dobički, ki izvirajo iz Južne Koreje in jih prejme nerezidenčna družba - zanje znaša davčna stopnja 11 % vrednosti transakcije ali 22 % vrednosti dobička (kar je manj).

Dividende, ki jih rezidenčna družba prejme od nerezidenčne družbe so vključene v davčno osnovo. Dividende, ki jih rezidenčna družba prejme od druge rezidenčne družbe so vključene v davčno osnovo, vendar so lahko predmet odbitka (DRD) v višini od 30 % do 100 % , odvisno od kvalificiranega lastniškega deleža in trajanja lastništva.

Neto izgube iz poslovanja se prenašajo naprej za 15 let, če so nastale od leta 2021 dalje, če pa so nastale pred tem, se lahko prenašajo naprej za 10 let, in sicer v višini do 60% dobička v davčnem letu (izjeme veljajo za mala in srednja podjetja). Prenos izgub nazaj je mogoč le za mala in srednja podjetja, in sicer za dve leti nazaj.

Davčne olajšave: olajšave za mala in srednja podjetja, za naložbe v osnovna sredstva, R&D naložbe, naložbe v visoko tehnologijo idr.

 

Davek po odbitku

Dividende: 20 %
Davek po odbitku za dividende, ki jih domača družba izplača nerezidenčni družbi znaša 20 %, povišan za 10 % lokalni davčni pribitek. Slovenija ima z Južno Korejo podpisan sporazum o izogibanju dvojnega obdavčevanja (MP št.16/05), v skladu s katerim je mogoče uveljavljati, če so izpolnjeni pogoji, naslednje davčne stopnje: za dividende, izplačane družbi, ki ima v lasti več kot 25 % lastniški delež največ 5 %, sicer pa največ 15 % od bruto zneska dividend. Plačani davek se lahko upošteva ob plačilu davka na dohodek podjetij v Sloveniji.

Obresti: 20 %, 14%
Davek po odbitku za obresti, ki jih domača družba izplača nerezidenčni družbi znaša 20 %, povišan za 10 % lokalni davčni pribitek; za obresti iz obveznic in bančnih posojil velja 14% davčna stopnja, povišana za 10 % lokalni davčni pribitek.
Slovenska podjetja lahko uveljavijo znižane davčne stopnje v skladu s podpisanim sporazumom o izogibanju dvojnega obdavčevanja (RS-MP, št. 16/05), ki določa, da za obresti, izplačane slovenskim podjetjem, davčna stopnja ne sme presegati 5 % od bruto zneska obresti. Plačani davek se lahko uveljavlja ob plačilu davka na dohodek podjetij v Sloveniji.

Dohodki iz pravic intelektualne in industrijske lastnine: 20 %
Davek po odbitku iz naslova plačila uporabe pravic industrijske lastnine in intelektualne lastnine, ki jih rezidenčna družba plača nerezidenčni družbi znaša 20 %, povišan za 10 % lokalni davčni pribitek.
Slovenska podjetja lahko uveljavijo znižane davčne stopnje v skladu s podpisanim sporazumom o izogibanju dvojnega obdavčevanja (RS-MP, št. 16/05), ki določa, da za licenčnine in tantieme, izplačane slovenskim podjetjem, davčna stopnja ne sme presegati 5 % od bruto zneska teh plačil. Plačani davek se lahko upošteva ob plačilu davka na dohodek podjetij v Sloveniji.

Plačila podpornih tehničnih storitev in druga plačila: 20 %
Plačila storitev tehnične podpore, kot tudi za druga plačila, ki jih domača družba izplača nerezidenčni družbi so obdavčene z 20 % stopnjo davka po odbitku, povišanem za 10 % lokalni davčni pribitek. Na podlagi sklenjenega sporazuma o izogibanju dvojnega obdavčevanja (RS-MP, št. 16/05) lahko slovenska podjetja ob izpolnjevanju pogojev uveljavljajo oprostitev tega davka.
 

Davek na dodano vrednost

Davek na dodano vrednost se plačuje pri dobavah blaga in storitev.

Davčna stopnja znaša 10 %. Ničelna stopnja velja za izvoz blaga in storitev.
Registracija je obvezna za vse družbe, ki opravljajo obdavčljive transakcije. Za nerezidenčne družbe, ki dobavljajo digitalne storitve, je na voljo poenostavljen postopek registracije na spletni strani NTS.

Glavni za podjetja relevantni davčni predpisi: Zakon o davku na dohodek podjetij, Zakon o davku na dodano vrednost, Zakon o koordinaciji mednarodnih davkov, Zakon o lokalnih davkih

Davčni sporazumi: Južna Koreja ima sklenjenih prek 90 davčnih sporazumov, med drugim s Slovenijo (MP št. 16/05). Južna Koreja je podpisala MLI (večstranska konvencija za preprečevanje zmanjševanja davčne osnove in preusmerjanja dobička, znana kot multilateralni instrument - MLI), ki je začel veljati 1. 9. 2020.

Koristne povezave:
 


 

Preberite tudi: Posodobljeno: maj 2022