Južna Koreja

Ustanavljanje družb v Južni Koreji

Organizacijske oblike družb

Korejska zakonodaja o družbah (Trgovinski zakonik 2002) ureja naslednje oblike družb:
 

Oblika Osnovni kapital Ustanovitelji  
Hapmyung hoesa
družba z neomejeno odgovornostjo
 
Višina osnovnega kapitala ni predpisana. Najmanj 2 ustanovitelja, ki neomejeno in solidarno odgovarjata za obveznosti družbe. Družbo vodijo vsi partnerji.
Deleži so prenosljivi s soglasjem vseh partnerjev.
Hapja hoesa
komanditna družba
Višina osnovnega kapitala ni predpisana. Najmanj 2 ustanovitelja; vsaj en komplementar, ki odgovarja za obveznosti družbe neomejeno in vsaj en komanditist, ki odgovarja do višine vloženih sredstev. Družbo vodijo komplementarji.
Smiselno veljajo pravila za Hapmyung hoesa.
Jusik hoesa (Chusik Hoesa)
delniška družba
Višina osnovnega kapitala ni predpisana. 1 ali več ustanoviteljev;
odgovornost ustanoviteljev je omejena na vložena sredstva.
Družbo vodijo organi družbe.
Delniška družba izdaja delnice, ki so lahko predmet javne ponudbe.
Yuhan hoesa/ Yuhan chaekim hoesa
družba z omejeno odgovornostjo
Višina osnovnega kapitala ni predpisana. 1 do 50 ustanoviteljev;
odgovornost ustanoviteljev je omejena na vložena sredstva.
Družbo vodijo uprava in družbeniki. Deleži so omejeno prenosljivi.
 

Registracijski organ: StartBiz
 

 

Delniška družba (joosik-hwesa - JH)

Večina družb v Južni Koreji je organizirana v obliki delniške družbe. Za to obliko se najpogosteje odločajo tudi tuji vlagatelji.

Ustanovitelji/delničarji
Delniško družbo ustanovi 1 ali več pravnih ali fizičnih oseb. Omejitev glede državljanstva in stalnega bivališča ni.

Kapital
Višina osnovnega kapitala ni predpisana, da pa bi družba lahko poslovala pod režimom, ki ga določa Zakon o spodbujanju tujih naložb (Foreign Investment Promotion Act – FIPA) mora naložba znašati najmanj 100 milijonov KRW. Ob ustanovitvi mora biti vplačanih najmanj 25 % vpisanega kapitala. Vložki so lahko v denarju ali stvareh.
Kapital delniške družbe je razdeljen na delnice, ki so lahko predmet javne ponudbe. Najmanjša nominalna vrednost delnice je 100 KRW.

Organi upravljanja
Najvišji organ je skupščina delničarjev.
Družbe s kapitalom nad 100 milijonov KRW morajo imeti najmanj 3 člansko upravo, družbe z nižjim osnovnim kapitalom pa enega ali dva direktorja. Družbe, ki kotirajo na borzi, morajo imeti najmanj polovico neizvršnih direktorjev. Ni zahtev glede nacionalnosti in stalnega bivališča vodstva.

 

Družba z omejeno odgovornostjo (yuhan-hwesa-YH)

Ustanovitelji/družbeniki
Družbo z omejeno odgovornostjo lahko ustanovi 1 do 50 ustanoviteljev (pravnih ali fizičnih oseb). Omejitev glede državljanstva in stalnega bivališča ni.

Kapital
Višina osnovnega kapitala ni predpisana. Kapital družbe je razdeljen na enake deleže. Deleži so prenosljivi s soglasjem skupščine družbenikov.

Upravljanje
Družba z omejeno odgovornostjo ima enega ali več direktorjev. Ni zahtev glede nacionalnosti in stalnega bivališča. Upravljanje je prepuščeno statutu družbe, načeloma pa odločajo in upravljajo vsi družbeniki. 

 

Postopek ustanovitve družbe

V Južni Koreji je najpogostejša oblika družbe delniška družba  Jusik hoesa (Chusik hoesa)
Osnovni kapital ni predpisan
Sedež: Seoul

 

  Korak Trajanje Stroški
1. Pripravljalna dejanja
Pred registracijo družbe je treba opraviti naslednja pripravljalna dejanja:
  • priprava akta o ustanovitvi, ki vključuje podatke o družbenikih, namen ustanovitve družbe, firmo družbe in skupni znesek kapitala;
  • imenovanje direktorjev – če jih ne določa akt o ustanovitvi, je treba sklicati skupščino članov za imenovanje direktorja pred ustanovitvijo družbe;
  • pridobitev dovoljenj, če družba opravlja regulirano dejavnost,
  • izdelava žiga podjetja.
   
2. Registracija družbe pri StartBiz
Vlogo za registracijo družbe vloži zastopnik družbe na kraju sedeža družbe.
Celoten postopek registracije družbe je mogoče opraviti tudi on-line prek enotnega okenca Starbiz.
Postopek vključuje:
- preverjanje imena družbe,
- odprtje bančnega računa,
- vpis v register družb,
- registracija za davke; pridobitev davčne številke,
- registracija v sistem zdravstvenega, pokojninskega in socialnega zavarovanja.
Prek aplikacije StartBiz se ob registraciji plačajo naslednje takse in prispevki:
- registracijska taksa: 1,2 % osnovnega kapitala družbe,
- prispevki za izobraževanje: 20 % registracijske takse,
- kolek Vrhovnega sodišča: 20.000 KRW,
- prispevki v Javni program zdravstvenega zavarovanja in Nacionalni pokojninski sklad ter prispevki za socialno varstvo in nezgodno zavarovanje zaposlenih.
 
3 dni 2.000 KRW
plus takse in prispevki

Vir: StartBiz 2022


Koristne povezave:
Agencija za pospeševanje tujih naložb in trgovanja - KOTRA


Posodobljeno: oktober 2022

Preberite tudi:

Priložnosti na trgu Južne Koreje

Zakaj investirati v tujino?Posodobljeno: maj 2022