Kosovo

Dajatve na Kosovu

Carinske dajatve in drugi ukrepi trgovinske politike

Pogajanja za sklenitev Stabilizacijsko-pridružitvenega sporazuma med EU in njenimi državami članicami na eni strani ter Republiko Kosovo na drugi strani so se začela 28. oktobra 2013 in bila uspešno zaključena 2. maja 2014. Stabilizacijsko-pridružitveni sporazum s Kosovom je bil podpisan 27. oktobra 2015 in je začel veljati 1. aprila 2016. 

Koristne povezave: 

 

Obdavčevanje podjetij

 

Davek na dobiček podjetij

Davčna stopnja davka na dobiček podjetij znaša 10 %. Družbe s prometom, nižjim od 50.000 EUR letno, lahko izberejo pavšalni način obdavčevanja s 3 % ali 9 % davčno stopnjo (davčna stopnja je odvisna od vrste dejavnosti). Za zavarovalnice velja poseben davčni režim.

Davčna osnova je dobiček podjetij (bruto dohodek, zmanjšan za priznane stroške).
Rezidenti (družbe, ki so ustanovljene ali imajo središče dejanskega poslovanja na Kosovu) plačujejo davek na dobiček podjetij od dohodka, ustvarjenega na Kosovu in v tujini. Nerezidenti plačujejo davek na dobiček od dohodka, ustvarjenega na Kosovu.
Dividende so ne glede na rezidenčni status prejemnika izključene iz davčne osnove. Kapitalski dobički so vključeni v davčno osnovo.
Neto izgube iz poslovanja se lahko prenesejo naprej za šest zaporednih let, prenos izgub nazaj ni dovoljen.

Davčne olajšave: ni posebnih davčnih olajšav.
 

Davek po odbitku

Dividende: Ni davka po odbitku za dividende.

Obresti: 10 %
Davek po odbitku za obresti, ki jih domača družba izplača nerezidentom, znaša 10 %. Slovenska podjetja lahko uveljavijo znižane davčne stopnje v skladu s podpisanim sporazumom o izogibanju dvojnega obdavčevanja (RS-MP, št. 16/13), ki določa, da za obresti, izplačane slovenskim podjetjem, davčna stopnja ne sme presegati 5 % od bruto zneska obresti. Plačani davek se lahko uveljavlja ob plačilu davka na dohodek podjetij v Sloveniji.

Dohodki iz pravic intelektualne in industrijske lastnine: 10 %
Davek po odbitku iz naslova plačila uporabe pravic intelektualne in industrijske lastnine (licenčnine, tantieme...) nerezidentom znaša 10 %.
Slovenska podjetja lahko uveljavijo znižane davčne stopnje v skladu s podpisanim sporazumom o izogibanju dvojnega obdavčevanja (RS-MP, št. 16/13), ki določa, da za licenčnine in tantieme, izplačane slovenskim podjetjem, davčna stopnja ne sme presegati 5 % od bruto zneska teh plačil. Plačani davek se lahko upošteva ob plačilu davka na dohodek podjetij v Sloveniji.
Plačila podpornih tehničnih storitev
Davek po odbitku za plačila, ki jih domača družba izplača nerezidenčni družbi za storitve tehnične podpore, znaša 5 %.
 

Davek na dodano vrednost (Tatimi në Vlerën e Shtuar – TVSh/Porez na dodatnu vrednost - PDV)

Davek na dodano vrednost se plačuje za vse dobave blaga in storitev.
Standardna davčna stopnja je 18 %. Znižana 8 % davčna stopnja se plačuje za osnovno hrano, zdravila, informacijsko tehnologijo idr. Za izvoz velja ničelna stopnja.
Registracija – subjekti, ki opravljajo obdavčljive transakcije v okviru svoje poslovne dejavnosti morajo biti registrirani za DDV, če njihov letni promet presega 30.000 EUR.

Glavni davčni zakoni: Zakon o davku na dobiček podjetij, Zakon o DDV, Zakon o davčnem postopku

Davčni sporazumi: Kosovo ima sklenjenih 10 davčnih sporazumov, med drugim s sporazum s Slovenijo (RS-MP, št. 16/13), ki se uporablja od 1.1.2015 dalje.

Koristne povezave:

  •  ATK/PAK (Administrata Tatimore e Kosovës / Poreska administracija Kosova)