Kosovo

Dajatve na Kosovu

Carinske dajatve in drugi ukrepi trgovinske politike

Zunanjetrgovinski odnosi s Kosovom temeljijo na Stabilizacijsko-pridružitvenem sporazumu s Kosovom, ki je bil podpisan 27. oktobra 2015 in je začel veljati 1. aprila 2016.

Na osnovi sporazuma je vzpostavljen režim preferencialne trgovine med Kosovom in državami članicami EU.

Sporazum določa odpravo carin in netarifnih omejitev v dvostranski trgovini z blagom v vseh poglavjih harmonizirane tarife. Izvzeti so le nekateri kmetijski in ribiški proizvodi, za katere veljajo znižane dajatve in/ali prednostne kvote.


Koristne povezave: 

 

Obdavčevanje podjetij

Davek na dohodek podjetij

Davčna stopnja davka na dohodek podjetij znaša 10%. Družbe s prometom, nižjim od 30.000 EUR letno, lahko izberejo pavšalni način obdavčevanja s 3% ali 9% davčno stopnjo (davčna stopnja je odvisna od vrste dejavnosti).

Davčna osnova je dobiček podjetij (bruto dohodek, zmanjšan za priznane stroške).

Rezidenti (družbe, ki so ustanovljene ali imajo središče dejanskega poslovanja na Kosovu) plačujejo davek na dohodek podjetij od dohodka, ustvarjenega na Kosovu in v tujini. Nerezidenti plačujejo davek na dohodek od dohodka, ustvarjenega na Kosovu.

Dividende, ki jih izplača rezidenčna družba, so izključene iz davčne osnove. Kapitalski dobički so vključeni v davčno osnovo.

Neto izgube iz poslovanja se lahko prenesejo naprej za štiri zaporedna leta, prenos izgub nazaj ni dovoljen.

Davčne olajšave: Posebna olajšava v višini 10% velja za nakup proizvodnih linij, naprav in strojev in za nakup vlakov, letal, ladij, buldožerjev, strgalnikov in drugih težkih vozil .
 

Davek po odbitku

Dividende:
Ni davka po odbitku za dividende.

Obresti: 10%
Davek po odbitku za obresti, ki jih domača družba izplača nerezidentom, znaša 10%. Slovenska podjetja lahko uveljavijo znižane davčne stopnje v skladu s podpisanim sporazumom o izogibanju dvojnega obdavčevanja (RS-MP, št. 16/13), ki določa, da za obresti, izplačane slovenskim podjetjem, davčna stopnja ne sme presegati 5% od bruto zneska obresti.

Plačani davek se lahko uveljavlja ob plačilu davka na dohodek podjetij v Sloveniji.

Dohodki iz pravic intelektualne in industrijske lastnine: 10%
Davek po odbitku iz naslova plačila uporabe pravic intelektualne in industrijske lastnine (licenčnine, tantieme...) nerezidentom znaša 10%.
Slovenska podjetja lahko uveljavijo znižane davčne stopnje v skladu s podpisanim sporazumom o izogibanju dvojnega obdavčevanja (RS-MP, št.16/13 določa, da za licenčnine in tantieme, izplačane slovenskim podjetjem, davčna stopnja ne sme presegati 5% od bruto zneska teh plačil.

Plačani davek se lahko upošteva ob plačilu davka na dohodek podjetij v Sloveniji.

Plačila podpornih tehničnih storitev
Davek po odbitku za plačila, ki jih domača družba izplača nerezidenčni družbi za storitve tehnične podpore, znaša 5%, razen če ima ta na Kosovu svojo poslovno enoto. Na podlagi sklenjenega sporazuma o izogibanju dvojnega obdavčevanja (RS-MP, št. 16/13) lahko slovenska podjetja ob izpolnjevanju pogojev uveljavljajo tudi oprostitev tega davka.
 

Davek na dodano vrednost (Tatimi në Vlerën e Shtuar – TVSh/Porez na dodatnu vrednost - PDV)

Davek na dodano vrednost se plačuje za vse dobave blaga in storitev.
Standardna davčna stopnja je 18%. Znižana 8% davčna stopnja se plačuje za osnovno hrano, zdravila, informacijsko tehnologijo idr. Za izvoz velja ničelna stopnja.

Registracija – subjekti, ki opravljajo obdavčljive transakcije v okviru svoje poslovne dejavnosti morajo biti registrirani za DDV, če njihov letni promet presega 30.000 EUR.

Glavni davčni zakoni: Zakon o davku na dobiček podjetij, Zakon o DDV, Zakon o davčnem postopku

Davčni sporazumi: Kosovo ima sklenjenih 18 davčnih sporazumov, med drugim s sporazum s Slovenijo (RS-MP, št. 16/13), ki se uporablja od 1.1.2015 dalje.

Kosovo ni podpisalo Večstranske konvencije za preprečevanje zmanjševanja davčne osnove in preusmerjanja dobička (znana tudi kot multilateralni instrument - MLI).

Koristne povezave:Posodobljeno: avgust 2022

 

Poglejte si tudi: