Kosovo

Ustanavljanje družb na Kosovu

Organizacijske oblike družb


Kosovski Zakon o gospodarskih družbah (Zakon /Ligji 02/L-123) ureja naslednje oblike družb:

Oblika Osnovni kapital Ustanovitelji  
Shoqëri kolektive (Sh.K)/Opšte ortaštvo (O.O.)
družba z neomejeno odgovornostjo
Višina osnovnega kapitala ni predpisana Najmanj 2 ustanovitelja, ki neomejeno in solidarno odgovarjata za obveznosti družbe Družbo vodijo vsi partnerji
Deleži so prenosljivi s soglasjem vseh partnerjev
Nima statusa pravne osebe
Shoqëri komandite (Sh.Km) /Komanditno društvo (K.D.)
komanditna družba
Višina osnovnega kapitala ni predpisana 2 ali več ustanoviteljev, od katerih komplementarji odgovarjajo za obveznosti družbe neomejeno, komanditisti pa do višine vloženih sredstev Družbo vodijo komplementarji
Smiselno veljajo pravila za Sh.K./O.O.
Nima statusa pravne osebe
Shoqëri aksionare (Sh. A)
/deoničarsko društvo (D.D.)
delniška družba
Najnižji osnovni kapital je 10.000 EUR 1 ali več ustanoviteljev;
odgovornost ustanoviteljev je omejena na vložena sredstva
Družbo vodijo organi družbe
Družba izdaja delnice, ki so prosto prenosljive in so predmet javne ponudbe
Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar (Sh.p.k.) /Društvo sa ograničenom odgovornošću (D.O.O.)
družba z omejeno odgovornostjo
Višina osnovnega kapitala ni predpisana 1 ali več ustanoviteljev;
odgovornost ustanoviteljev je omejena na vložena sredstva
Družbo vodijo uprava in družbeniki. Deleži so prenosljivi; statut družbe lahko določa omejitve


Registracijski organ in enotno okence: ARBK/KARP / (Agjensioni për Regjistrimin e Bizneseve të Kosovës /Kosovska agencija za registraciju preduzeća)

 

Delniška družba (shoqëri aksionare – Sh.A./ deoničarsko društvo (D.D.)

Ustanovitelji/ delničarji
Delniško družbo lahko ustanovi eden ali več ustanoviteljev (pravnih ali fizičnih oseb); ni omejitev glede državljanstva ali bivališča.

Kapital
Kapital delniške družbe mora biti razdeljen na delnice. Delnice so lahko navadne ali prednostne. Navadne delnice dajejo glasovalno pravico na skupščini; prednostne delnice so lahko z glasovalno pravico ali brez nje.

Najnižji osnovni kapital znaša 10.000 EUR.

Kapital mora biti pred registracijo v celoti vpisan. Vložki so lahko v denarju ali v naravi (stvarni vložki).

Ob registraciji morajo biti stvarni vložki izročeni v celoti, vložki v denarju pa morajo biti vplačani najmanj v višini 25%. Ostanek mora biti plačan v roku dveh let od registracije.

Organi upravljanja
Družbo vodi uprava. Število članov je odvisno od števila delničarjev: družbe z do 10 delničarji imajo lahko enega direktorja, družbe z do 500 delničarji morajo imeti tričlansko upravo, tiste z več kot 500 delničarji pa sedemčlansko upravo. Omejitev glede državljanstva ali bivališča uprave ni.

Glavne odločitve sprejema skupščina delničarjev, ki se sklicuje letno.

 

Družba z omejeno odgovornostjo (Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar - Sh.p.k/ Društvo sa ograničenom odgovornošću - D.O.O.)

Ustanovitelji/ družbeniki
Sh.p.k lahko ustanovi eden ali več ustanoviteljev. Ni omejitev glede državljanstva in stalnega prebivališča.

Kapital
Višina osnovnega kapitala ni predpisana. Kapital družbe je lahko v obliki denarnih sredstev ali stvarnih vložkov (tudi v obliki obstoječega dela/storitev). Stvarni vložki morajo biti ob ustanovitvi izročeni v celoti.

Deleži
Kapital družbe je razdeljen na deleže, ki so sorazmerni z udeležbo v kapitalu. Več družbenikov ima lahko v lasti en delež; v tem primeru za svoje obveznosti odgovarjajo solidarno. Deleži dajejo glasovalno pravico na skupščini. Prenos deležev ureja statut družbe, ki lahko določa omejitve (veto, predkupna pravica).

Organi upravljanja
Družbo vodi eden ali več direktorjev. Omejitev glede državljanstva ali bivališča ni. Odločitve sprejema skupščina družbenikov.
 

Postopek ustanovitve družbe

Postopek ustanovitve družbe z omejeno odgovornostjo na Kosovu: Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar (Sh.p.k.) /Društvo sa ograničenom odgovornošću (D.O.O.)
Osnovni kapital ni predpisan
Sedež: Priština 
 

  Korak Trajanje Stroški
1. Registracija družbe pri Kosovski agenciji za registracijo poslovanja (ARBK/KARB) in registracija za davke
Registracija družbe, pridobitev enotne ID številke (ki velja kot matična, davčna in DDV številka) in registracija za DDV (obvezna, če bo letni obseg prometa presegel predpisani prag)  se opravijo v enem postopku na enem od enotnih okenc ARBK/KARB ali elektronsko.
V skladu z Upravnim navodilom št. 01/2021 o registraciji gospodarskih družb je treba predložiti:
  • izpolnjen obrazec za registracijo A0;
  • kopije osebnih dokumentov ustanoviteljev in pooblaščenih oseb;
  • statut družbe;
  • sporazum o ustanovitvi družbe. 
ARBK/KARB izda ob registraciji družbi dva dokumenta: potrdilo o registraciji (poslovni certifikat) in informacijo o poslovanju.
Družbo je mogoče registrirati tudi on-line (pogoj je elektronska identiteta), vendar morajo ustanovitelji dokumentacijo prevzeti osebno na ARBK/KARB.
1-4 dni brezplačno
2. Registracija zaposlenih v sistem pokojninskega zavarovanja
Prijava se opravi na spletu preko EDI sistema, ki ga upravlja Davčna uprava Kosova. Za registracijo v shemo pokojninskega zavarovanja je treba predložiti poslovni certifikat, kopije osebnih dokumentov zaposlenih in izpolnjen obrazec za registracijo.
on-line brezplačno

 

Vir: ARBK/KARB 2022

Več informacij:

  • Registracijski organ in enotno okence: ARBK/KARB / (Agjensioni për Regjistrimin e Bizneseve të Kosovës /Kosovska agencija za registraciju biznisa)
  • Agencija za promocijo tujih naložb: KEISA (Kosovo Investment and Enterprise Support Agency)
  • Navodila za registracijo in obrazci
  • ATP/PAK-  Davčna uprava Kosova


Posodobljeno: avgust 2022Preberite tudi: