Kosovo

Ustanavljanje družb na Kosovu

Organizacijske oblike družb

Kosovski Zakon o gospodarskih družbah (Zakon /Ligji 02/L-123) ureja naslednje oblike družb:

Oblika Osnovni kapital Ustanovitelji  
Shoqëri kolektive (Sh.K)/Opšte ortaštvo (O.O.)
družba z neomejeno odgovornostjo
Višina osnovnega kapitala ni predpisana. Najmanj 2 ustanovitelja, ki neomejeno in solidarno odgovarjata za obveznosti družbe. Družbo vodijo vsi partnerji.
Deleži so prenosljivi s soglasjem vseh partnerjev.
Nima statusa pravne osebe.
Shoqëri komandite (Sh.Km) /Komanditno društvo (K.D.)
komanditna družba
Višina osnovnega kapitala ni predpisana. 2 ali več ustanoviteljev, od katerih komplementarji odgovarjajo za obveznosti družbe neomejeno, komanditisti pa do višine vloženih sredstev. Družbo vodijo komplementarji.
Smiselno veljajo pravila za Sh.K./O.O.
Nima statusa pravne osebe.
Shoqëri aksionare (Sh. A)
/deoničarsko društvo (D.D.)
delniška družba
Najnižji osnovni kapital je 10.000 EUR. 1 ali več ustanoviteljev;
odgovornost ustanoviteljev je omejena na vložena sredstva.
Družbo vodijo organi družbe.
Družba izdaja delnice, ki so prosto prenosljive in so predmet javne ponudbe.
Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar (Sh.p.k.) /Društvo sa ograničenom odgovornošću (D.O.O.)
družba z omejeno odgovornostjo
Višina osnovnega kapitala ni predpisana. 1 ali več ustanoviteljev;
odgovornost ustanoviteljev je omejena na vložena sredstva.
Družbo vodijo uprava in družbeniki. Deleži so prenosljivi; statut družbe lahko določa omejitve.


Registracijski organ in enotno okence: ARBK/KARP / (Agjensioni për Regjistrimin e Bizneseve të Kosovës /Kosovska agencija za registraciju preduzeća) 

 

Delniška družba (shoqëri aksionare – Sh.A./ deoničarsko društvo (D.D.)

Ustanovitelji/ delničarji: Delniško družbo lahko ustanovi eden ali več ustanoviteljev (pravnih ali fizičnih oseb); ni omejitev glede državljanstva ali bivališča.

Kapital: Kapital delniške družbe mora biti razdeljen na delnice. Delnice so lahko navadne ali prednostne. Navadne delnice dajejo glasovalno pravico na skupščini; prednostne delnice so lahko z glasovalno pravico ali brez nje.
Najnižji osnovni kapital znaša 10.000 EUR.
Kapital mora biti pred registracijo v celoti vpisan. Vložki so lahko v denarju ali v naravi (stvarni vložki).
Ob registraciji morajo biti stvarni vložki izročeni v celoti, vložki v denarju pa morajo biti vplačani najmanj v višini 25%. Ostanek mora biti plačan v roku dveh let od registracije.

Organi upravljanja: Družbo vodi uprava. Število članov je odvisno od števila delničarjev: družbe z do 10 delničarji imajo lahko enega direktorja, družbe z do 500 delničarji morajo imeti tričlansko upravo, tiste z več kot 500 delničarji pa sedemčlansko upravo. Omejitev glede državljanstva ali bivališča uprave ni.
Glavne odločitve sprejema skupščina delničarjev, ki se sklicuje letno.
 

Družba z omejeno odgovornostjo (Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar - Sh.p.k/ Društvo sa ograničenom odgovornošću - D.O.O.)

Ustanovitelji/ družbeniki: Sh.p.k lahko ustanovi eden ali več ustanoviteljev. Ni omejitev glede državljanstva in stalnega prebivališča.

Kapital: Višina osnovnega kapitala ni predpisana. Kapital družbe je lahko v obliki denarnih sredstev ali stvarnih vložkov (tudi v obliki obstoječega dela/storitev). Stvarni vložki morajo biti ob ustanovitvi izročeni v celoti.

Deleži: Kapital družbe je razdeljen na deleže, ki so sorazmerni z udeležbo v kapitalu. Več družbenikov ima lahko v lasti en delež; v tem primeru za svoje obveznosti odgovarjajo solidarno. Deleži dajejo glasovalno pravico na skupščini. Prenos deležev ureja statut družbe, ki lahko določa omejitve (veto, predkupna pravica).

Organi upravljanja: Družbo vodi eden ali več direktorjev. Omejitev glede državljanstva ali bivališča ni. Odločitve sprejema skupščina družbenikov. 
 

Postopek ustanovitve družbe

Postopek ustanovitve družbe z omejeno odgovornostjo na Kosovu: Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar (Sh.p.k.) /Društvo sa ograničenom odgovornošću (D.O.O.)
Osnovni kapital ni predpisan
Sedež: Priština 

  Korak Trajanje Stroški
1. Registracija družbe pri Kosovski agenciji za registracijo poslovanja (ARBK/KARP) in registracija za davke
Registracija družbe, pridobitev davčne številke in registracija za DDV se opravijo v enem postopku na enem od 26 enotnih okenc ARBK/KARP.
Predložiti je treba:
-       izpolnjen obrazec za registracijo;
-       statut družbe v skladu s 85. čl. zakona št. 02/L – 123;
-       družbeni sporazum v skladu s 86. čl. zakona št. 02/L – 123;
-       kopije osebnih dokumentov ustanoviteljev in pooblaščenih oseb;
-       soglasje pooblaščenega lokalnega zastopnika;
-       sklep o ustanovitvi družbe.
Postopek v skladu z zakonom traja do 3 dni, v praksi običajno do 7 dni.
Od marca 2017 je mogoče družbo registrirati tudi on-line.
KBRA izda ob registraciji družbi dva dokumenta: potrdilo o registraciji (poslovni certifikat) in informacijo o poslovanju.
7 dni brezplačno
2. Izdelava žiga družbe
Izdelava žiga ni obvezna, vendar ga večina družb, zlasti pri poslovanju z javno upravo, uporablja.
1 dan 20 do 50 EUR
3. Registracija zaposlenih v sistem pokojninskega zavarovanja
Za registracijo v shemo pokojninskega zavarovanja je treba predložiti poslovni certifikat, kopije osebnih dokumentov zaposlenih in izpolnjen obrazec za registracijo. Prijava se opravi na spletu preko EDI sistema, ki ga upravlja Davčna uprava Kosova.
1 dan brezplačno


Vir: Svetovna banka 2017, ARBK/KARP 2017

Navodila za registracijo in obrazci