Portugalska

Ustanavljanje družb na Portugalskem

Organizacijske oblike družb

Portugalski Zakon o gospodarskih družbah (Código das Sociedades Comerciais (CSC), ley 262/86,) ureja naslednje oblike družb:
 

Oblika Osnovni kapital Ustanovitelji  
Sociedades em nome colectivo (SNC)
družba z neomejeno odgovornostjo
Višina osnovnega kapitala ni predpisana. Najmanj 2 ustanovitelja, ki neomejeno in solidarno odgovarjata za obveznosti družbe. Družbo vodijo vsi partnerji.
Deleži so prenosljivi s soglasjem vseh partnerjev.
Sociedade em comandita simples (SCS)
komanditna družba
Višina osnovnega kapitala ni predpisana. 2 ali več ustanoviteljev, od katerih komplementarji odgovarjajo za obveznosti družbe neomejeno, komanditisti pa do višine vloženih sredstev. Družbo vodijo komplementarji.
Smiselno veljajo pravila za SNC.
Sociedade em comandita por acções (SCA)
komanditna družba
Višina osnovnega kapitala ni predpisana. 2 ali več ustanoviteljev, od katerih komplementarji odgovarjajo za obveznosti družbe neomejeno, komanditisti pa do višine vloženih sredstev. Družbo vodijo komplementarji.
Smiselno veljajo pravila za SCS in SA.
Sociedade Anónima (SA)
delniška družba
Najnižji osnovni kapital je 50.000 EUR. najmanj 1 pravna oseba; ali
najmanj 5 fizičnih oseb;
odgovornost ustanoviteljev je omejena na vložena sredstva.
Družbo vodijo organi družbe.
Družba izdaja delnice, ki so prosto prenosljive in so lahko predmet javne ponudbe.
Statut lahko določi omejeno prenosljivost delnic.
Sociedade Limitada por quotas (Lda)
družba z omejeno odgovornostjo
Najnižji osnovni kapital je 2 EUR. 2 ali več ustanoviteljev;
odgovornost ustanoviteljev je omejena na vložena sredstva.
Družbo vodijo uprava in družbeniki. Deleže je mogoče prenesti le s soglasjem večine družbenikov.
 
Sociedade Unipessoal por Quotas (SUQ )
enoosebna družba z omejeno odgovornostjo
Najnižji osnovni kapital je 1 EUR. 1 ustanovitelj;
odgovornost ustanovitelja je omejena na vložena sredstva
Družbo vodi direktor/družbenik.
 

Registracijski organ in enotno okence: Empresa na hora

 

Delniška družba (Sociedade Anónima - SA)

Ustanovitelji/ delničarji
Delniško družbo lahko ustanovi najmanj 5 fizičnih oseb ali najmanj 1 pravna oseba (oz. 2, če je solastnik država ali družba v večinski državni lasti). Ni omejitev glede državljanstva ali bivališča.
Kapital
Kapital delniške družbe je razdeljen na delnice. Najnižja nominalna vrednost je 0,01 EUR. Delnice so lahko imenske, prinosniške ali v nematerializirani obliki. Delnice so prosto prenosljive, razen če statut ne omejuje njihove prenosljivosti.
Najnižji osnovni kapital znaša 50.000 EUR.
Kapital mora biti pred registracijo v celoti vpisan. Vložki so lahko v denarju ali v naravi (stvarni vložki). Vložki v obliki dela ali storitev niso dovoljeni.
Ob registraciji morajo biti kapital v celoti vpisan; najmanj 30% mora biti plačanih takoj, ostanek pa mora biti plačan v roku 5 let od registracije.
Organi upravljanja
Glavne odločitve sprejema skupščina delničarjev, ki se sklicuje letno. Družbo vodi uprava ali direktor. Omejitev glede državljanstva ali bivališča ni. Predvidenih je več upravnih struktur (enotirni in dvotirni sistem); zahteve so odvisne od osnovnega kapitala in letnega prometa družbe.
 

Družba z omejeno odgovornostjo (Sociedade limitada por quotas - LDA; Sociedade unipessoal por quotas - SUQ )

Ustanovitelji/ družbeniki
Družbo z omejeno odgovornostjo - LDA lahko ustanovita 2 ali več ustanoviteljev. Ni omejitev glede državljanstva in stalnega prebivališča. Enoosebno družbo z omejeno odgovornostjo - SUQ) lahko ustanovi en ustanovitelj. Smiselno veljajo za SUQ enaka pravila kot za LDA.
Kapital
Minimalna višina osnovnega kapitala je 2 EUR (1 EUR za enoosebne družbe). Kapital družbe je lahko v obliki denarnih sredstev ali stvarnih vložkov.
Deleži
Kapital družbe je razdeljen na deleže, ki dajejo glasovalno pravico na skupščini. Najnižja vrednost deleža je 1 EUR. Prenos deležev je praviloma omejen; ureja ga statut družbe.
Organi upravljanja
Družbo vodi eden ali več direktorjev. Omejitev glede državljanstva ali bivališča ni. Odločitve sprejema skupščina družbenikov.

Postopek ustanovitve družbe

Postopek ustanovitve družbe z omejeno odgovornostjo na Portugalskem: Sociedade Limitada por Quotas
Osnovni kapital: 1 EUR
Sedež: Lizbona
 

  Korak Trajanje Stroški
1. Registracija družbe na enotni točki (Empresa na Hora) ali prek spleta (Empresa on-line)
Mogoča je ustanovitev družbe na dva načina: osebno na eni od enotnih točk (Empresa na Hora) ali prek spleta (Empresa on-line,)
Ustanovitelji bodo v obeh primerih določili ime družbe in podpisali standardni akt o ustanovitvi.
Priloge:
-       kopije osebnih dokumentov ustanoviteljev (izpis iz registra, če je ustanovitelj pravna oseba);
-       zapisnik ustanovne seje družbe.
Družbeniki prejmejo potrdilo o ustanovitvi družbe, izpis vpisa v register, identifikacijsko kartico družbe in številko socialnega zavarovanja.
Ustanovitelji ob koncu postopka vložijo izjavo o začetku dejavnosti za Davčno upravo.
1 dan 360 EUR
(osebno)
 
220 EUR
(on-line)
2. Odprtje bančnega računa in pridobitev identifikacijske bančne številke NIB
Družba mora pri komercialni banki odpreti bančni račun in pridobiti identifikacijsko bančno številko NIB
 
 
1 dan brezplačno
2. Prijava na davčni upravi
Družba mora prijaviti dejavnost davčni upravi in ji sporočiti številko NIB. Družbe z letnim prometom preko 10.000 EUR se morajo registrirati za DDV.
 
1 dan brezplačno
2. Registracija zaposlenih pri Regionalnem centru za socialno varnost
Družba mora prijaviti zaposlene na Regionalnem centru za socialno varnost (pisno ali preko spletne strani www.seg-social.pt) v roku 24 ur od zaposlitve.
On-line postopek brezplačno
3. Nezgodno zavarovanje zaposlenih pri zavarovalnici
Družba mora obvezno zavarovati vse zaposlene za primer poškodb in nesreč pri delu pri zasebni zavarovalnici.
 
1 dan brezplačno

Vir: Svetovna banka 2017, Portaldaempresa 2017

 

Koristne povezave: