Portugalska

Ustanavljanje družb na Portugalskem

Organizacijske oblike družb

Portugalski Zakon o gospodarskih družbah (Código das Sociedades Comerciais (CSC), ley 262/86,) ureja naslednje oblike družb:

Oblika Osnovni kapital Ustanovitelji  
Sociedades em nome colectivo (SNC)
družba z neomejeno odgovornostjo
Višina osnovnega kapitala ni predpisana. Najmanj 2 ustanovitelja, ki neomejeno in solidarno odgovarjata za obveznosti družbe. Družbo vodijo vsi partnerji.
Deleži so prenosljivi s soglasjem vseh partnerjev.
Sociedade em comandita simples (SCS)
komanditna družba
Višina osnovnega kapitala ni predpisana. 2 ali več ustanoviteljev, od katerih komplementarji odgovarjajo za obveznosti družbe neomejeno, komanditisti pa do višine vloženih sredstev. Družbo vodijo komplementarji.
Smiselno veljajo pravila za SNC.
Sociedade em comandita por acções (SCA)
komanditna družba
Višina osnovnega kapitala ni predpisana. Najmanj en komplementar, ki odgovarja za obveznosti družbe neomejeno, in najmanj 5 komanditistov, ki odgovarjajo do višine vloženih sredstev. Družbo vodijo komplementarji.
Smiselno veljajo pravila za SCS in SA.
Sociedade Anónima (SA)
delniška družba
Najnižji osnovni kapital je 50.000 EUR. Najmanj 1 pravna oseba; ali
najmanj 5 fizičnih oseb;
odgovornost ustanoviteljev je omejena na vložena sredstva.
Družbo vodijo organi družbe.
Družba izdaja delnice, ki so prosto prenosljive in so lahko predmet javne ponudbe.
Statut lahko določi omejeno prenosljivost delnic.
Sociedade Limitada por quotas (Lda)
družba z omejeno odgovornostjo
Najnižji osnovni kapital je 2 EUR. 2 ali več ustanoviteljev;
odgovornost ustanoviteljev je omejena na vložena sredstva.
Družbo vodijo uprava in družbeniki. Družbena pogodba lahko omeji prenos deležev. 
Sociedade Unipessoal por Quotas (SUQ )
enoosebna družba z omejeno odgovornostjo
Najnižji osnovni kapital je 1 EUR. 1 ustanovitelj;
odgovornost ustanovitelja je omejena na vložena sredstva
Družbo vodi direktor/družbenik.
 

Registracijski organ in enotno okence: Empresa na hora

 

Delniška družba (Sociedade Anónima - SA)

Ustanovitelji/ delničarji
Delniško družbo lahko ustanovi najmanj 5 fizičnih oseb ali najmanj 1 pravna oseba (oz. 2, če je solastnik država ali družba v večinski državni lasti). Ni omejitev glede državljanstva ali bivališča.

Kapital
Kapital delniške družbe je razdeljen na delnice. Najnižja nominalna ali emisijska vrednost je 0,01 EUR. Delnice so lahko imenske, prinosniške ali v nematerializirani obliki, z nominalno vrednostjo ali brez nje. Delnice so prosto prenosljive, razen če statut ne omejuje njihove prenosljivosti.

Najnižji osnovni kapital znaša 50.000 EUR, najnižja nominalna oziroma emisijska vrednost delnice pa je 1 cent.

Osnovni kapital mora biti pred registracijo v celoti vpisan. Vložki so lahko v denarju ali v naravi (stvarni vložki). Vložki v obliki dela ali storitev niso dovoljeni.

Ob registraciji morajo biti osnovni kapital v celoti vpisan; najmanj 30% mora biti plačanih takoj, ostanek pa mora biti plačan v roku 5 let od registracije.

Organi upravljanja
Glavne odločitve sprejema skupščina delničarjev, ki se sklicuje letno. Družbo vodi uprava ali direktor. Omejitev glede državljanstva ali bivališča ni.

Glede na organe vodenja in nadzora zakon predvideva tri alternativne sisteme upravljanja (upravni svet in nadzorni svet; upravni svet z revizijsko komisijo in pooblaščeni revizor; izvršni upravni svet, generalni in nadzorni svet ter pooblaščeni revizor). Zakon določa pogoje, ob katerih mora družba imeti organ nadzora oziroma lahko funkcijo organa vodenja ali nadzora opravlja izjemoma ena oseba.
 

Družba z omejeno odgovornostjo (Sociedade limitada por quotas - LDA; Sociedade unipessoal por quotas - SUQ )

Ustanovitelji/ družbeniki
Družbo z omejeno odgovornostjo - LDA lahko ustanovita 2 ali več ustanoviteljev. Ni omejitev glede državljanstva in stalnega prebivališča. Enoosebno družbo z omejeno odgovornostjo - SUQ) lahko ustanovi en ustanovitelj. Smiselno veljajo za SUQ enaka pravila kot za LDA.

Kapital
Minimalna višina osnovnega kapitala je 2 EUR (1 EUR za enoosebne družbe). Kapital družbe je lahko v obliki denarnih sredstev ali stvarnih vložkov.

Deleži
Kapital družbe je razdeljen na deleže, ki dajejo glasovalno pravico na skupščini. Najnižja vrednost deleža je 1 EUR. Družbena pogodba lahko omeji prenos deležev med živimi in za primer smrti.

Organi upravljanja
Družbo vodi eden ali več direktorjev. Nadzorni svet ni obvezen. Vendar morajo družbe, ki izpolnjujejo določene pogoje glede velikosti, imenovati pooblaščenega revizorja za revidiranje letnih poročil. Omejitev glede državljanstva ali bivališča ni. Odločitve sprejema skupščina družbenikov.

 

Postopek ustanovitve družbe

Postopek ustanovitve družbe z omejeno odgovornostjo na Portugalskem: Sociedade Limitada por Quotas
Osnovni kapital: 1 EUR
Sedež: Lizbona

  Korak Trajanje Stroški
1. Registracija družbe na enotni točki ali prek spleta
Družba se lahko ustanovi osebno na eni od enotnih točk (Empresa na Hora) ali prek spleta (Empresa on-line).
Ustanovitelji lahko v postopkih uporabijo vnaprej odobreno ime družbe in enega od vnaprej odobrenih statutov družbe (seznam odobrenih imen in besedila odobrenih statutov so objavljeni na spletni strani), ali pa se odločijo za uporabo imena in statuta po lastni izbiri.
 
Stroški so odvisni od izbranega modela ustanovitve:
osebno z uporabo vnaprej odobrenega imena družbe -  360 EUR,
osebno s preverjanjem izbranega imena družbe - 435 EUR,
on-line z uporabo obrazca standardnega statuta družbe - 220 EUR
on-line z uporabo statuta z vsebino po meri ustanoviteljev - 360 EUR.
V primeru osebne ustanovitve lahko ustanovitelje – fizične osebe zastopa zastopnik z overjenim pooblastilom.
Priloge: kopije osebnih dokumentov ustanoviteljev (izpis iz registra, če je ustanovitelj pravna oseba) in zapisnik ustanovne seje družbe.
Družbeniki prejmejo potrdilo o ustanovitvi družbe, izpis vpisa v register in kopijo statuta družbe. Hkrati se izda elektronska identifikacijska kartica družbe, ki vsebuje identifikacijsko številko pravne osebe (NIPC) in ustreza davčni številki in številki socialnega zavarovanja družbe; vsebuje tudi glavno šifro gospodarske dejavnosti podjetja in do 3 sekundarne šifre, kot tudi pravno obliko, naslov sedeža in datum ustanovitve družbe.
Ustanovitelji ob koncu postopka vložijo izjavo o začetku dejavnosti za Davčno upravo.
1 dan ali on-line 360 EUR
ali 435 EUR
(osebno)
 
220 EUR
ali 360 EUR
(on-line)
2. Odprtje bančnega računa in pridobitev identifikacijske bančne številke NIB
Družba mora pri komercialni banki odpreti bančni račun in pridobiti identifikacijsko bančno številko NIB 
1 dan brezplačno
3. Prijava na davčni upravi
Družba mora prijaviti dejavnost davčni upravi in ji sporočiti številko NIB. Družbe, ki izpolnjujejo pogoje za obvezno registracijo, se morajo registrirati za DDV.
 
1 dan brezplačno
4. Registracija zaposlenih pri Regionalnem centru za socialno varnost
Družba mora prijaviti zaposlene na Regionalnem centru za socialno varnost (pisno ali preko spletne strani www.seg-social.pt) v roku 24 ur od zaposlitve.
on-line brezplačno
5. Nezgodno zavarovanje zaposlenih pri zavarovalnici
Družba mora obvezno zavarovati vse zaposlene za primer poškodb in nesreč pri delu pri zasebni zavarovalnici. 
2 dni brezplačno
6. Prijava lastnikov družbe v Register dejanskih lastnikov
Družba mora v Register dejanskih lastnikov  prijaviti osebe, ki imajo v lasti 25% ali več kapitala družbe in osebe, ki imajo drug nadzor nad družbo.  
on-line brezplačno
7. Priprava knjige sklepov
Po končani registraciji mora družba pripraviti knjige zapisnikov, v katere se vpisujejo zapisniki o sklepih skupščine in drugih organov družbe.
1 dan brezplačno

Vir: Portaldaempresa 2022
 

 
Koristne povezave:


Posodobljeno: december 2022

 

Preberite tudi: