Portugalska

Dajatve na Portugalskem

Carinske dajatve in drugi ukrepi trgovinske politike

Portugalska je članica EU.

 

Koristne povezave:

 

Obdavčevanje podjetij

 

Davek na dobiček podjetij

Standardna davčna stopnja davka na dobiček podjetij znaša 21 %.

Za male in srednje družbe velja za obdavčljivi dobiček do 25.000 EUR 17 % davčna stopnja.

Dodatni davek na ravni države se plačuje za dobiček, ki presega 1,5 mio EUR (3 %) oziroma 7,5 mio EUR (5 %) in 35 mio EUR (9 %), na lokalni ravni pa se plačuje dodatni davek, ki znaša do 1,5 %, tako da je lahko najvišja davčna stopnja davka na dobiček 31,5 %.

Davčni zavezanci davka na dobiček podjetij so rezidenti (družbe, ki imajo na Portugalskem registriran sedež ali dejanski center uprave) in nerezidenti. Rezidenti plačujejo davek na dobiček podjetij od dohodka, ustvarjenega na Portugalskem in v tujini, nerezidenti pa od dohodka, ustvarjenega na Portugalskem.

Davčna osnova je letni dohodek, zmanjšan za priznane stroške.

Dividende, ki jih rezidenčna družba prejme od rezidenčne ali nerezidenčne družbe so izvzete iz davčne osnove, če so izpolnjeni pogoji (najmanj 10 % kapitalska udeležba in najmanj 12-mesečno obdobje lastništva, pod pogojem, da družba ni oproščena davka ali locirana v davčni oazi).

Kapitalski dobički so vključeni v davčno osnovo; kapitalski dobički iz prodaje vrednostnih papirjev pa so lahko iz davčne osnove izvzeti ob izpolnjevanju enakih pogojev, kot dividende.

Neto izgube iz poslovanja se lahko prenašajo naprej za obdobje za 5 let (mala podjetja 12 let), in sicer do višine 70 % obdavčljivega dobička. Prenos izgub nazaj ni dovoljen.

Davčne olajšave: olajšave na področju R&R in intelektualne lastnine, olajšave v prostih conah in za Azore in Madeiro.

 

Davek po odbitku

Dividende: 25 %
Davek po odbitku za dividende in druge oblike distribuiranih profitov, ki jih domača družba izplača nerezidentom, znaša 25 % (35 % za družbe v davčnih oazah). Uveljavijo se lahko znižanja in oprostitve iz Direktive o sistemu obdavčitve matičnih družb in odvisnih družb in iz sklenjenega mednarodnega sporazuma o izogibanju dvojnega obdavčevanja.

V skladu z Direktivo o sistemu obdavčitve matičnih družb in odvisnih družb lahko ob izpolnjevanju pogojev (10 % kapitalska udeležba in obdobje lastništva najmanj 1 leto) slovenska podjetja uveljavijo popolno oprostitev davka po odbitku.

Sicer lahko uveljavljajo znižane stopnje v skladu s sklenjenim sporazumom o izogibanju dvojnega obdavčevanja MP-št. 19/03, ki določa, da davek po odbitku ne sme presegati 5 % bruto zneska dividend (pogoj: 25 % kapitalska udeležba) oziroma 15 % v vseh drugih primerih. Plačani davek se lahko upošteva ob plačilu davka na dohodek podjetij v Sloveniji.

Obresti: 25 %, 35 %
Davek po odbitku za obresti, ki jih domača družba izplača nerezidentom, znaša 25 % (35 % za družbe v davčnih oazah). Uveljavijo se lahko znižanja in oprostitve iz Direktive o obrestih in licenčninah in iz sklenjenega mednarodnega sporazuma o izogibanju dvojnega obdavčevanja.

V skladu z Direktivo o obrestih in licenčninah lahko slovenska podjetja uveljavijo ob izpolnjevanju pogojev popolno oprostitev davka po odbitku. Sicer lahko uveljavljajo znižane stopnje v skladu s sklenjenim sporazumom o izogibanju dvojnega obdavčevanja MP št. 19/03, ki določa, da davek po odbitku ne sme presegati 10 % obresti (nekatere obresti, npr. od komercialnih terjatev, so davka oproščene).

Plačani davek se lahko upošteva ob plačilu davka na dohodek podjetij v Sloveniji.

Dohodki iz pravic intelektualne in industrijske lastnine: 25 %
Davek po odbitku za plačila uporabe pravic industrijske in intelektualne lastnine nerezidentom znaša 25 %.

Uveljavijo se lahko znižanja in oprostitve iz Direktive o obrestih in licenčninah in iz sklenjenega mednarodnega sporazuma o izogibanju dvojnega obdavčevanja.

V skladu z Direktivo o obrestih in licenčninah lahko slovenska podjetja uveljavijo ob izpolnjevanju pogojev popolno oprostitev davka po odbitku. Sicer lahko uveljavljajo znižane stopnje v skladu s sklenjenim sporazumom o izogibanju dvojnega obdavčevanja MP št. 19/03, ki določa, da davek po odbitku ne sme presegati 5 % bruto zneska plačila.

Plačani davek se lahko upošteva ob plačilu davka na dohodek podjetij v Sloveniji.

Plačila podpornih tehničnih storitev
Za storitve podpornih tehničnih storitev se plačuje 25 % davek po odbitku. Slovenska podjetja lahko uveljavljajo oprostitev v skladu s sklenjenim mednarodnim sporazumom o izogibanju dvojnega obdavčevanja MP št. 19/03.
 

Davek na dodano vrednost (Imposto sobre o Valor Acrescentado - IVA)

Davek na dodano vrednost se plačuje za dobave večine blaga in storitev.

Standardna stopnja je 23 %. Znižane stopnje znašajo 13 % in 6 %. Za izvoz velja ničelna stopnja. Za Azore in Madeiro veljajo nižje davčne stopnje: 18 %, 9 % in 4 % oziroma 22 %, 12 %, 5 %)

Registracija: Ni vrednostnega praga za registracijo, vsi zavezanci, ki opravljajo obdavčljive transakcije, morajo biti registrirani za DDV. Za distančne dobave veljajo pravila EU.

Glavni davčni zakoni:

  • Zakon o davku na dohodek,
  • Zakon o davku na dodano vrednost.


Davčni sporazumi: Portugalska ima sklenjenih 80 davčnih sporazumov, med drugim s Slovenijo (MP št. 19/03).

Portugalska  je 7. 6. 2017 podpisala MLI (večstranska konvencija za preprečevanje zmanjševanja davčne osnove in preusmerjanja dobička, znana tudi kot multilateralni instrument - MLI) in ga ratificirala 28. 2. 2020. MLI je za Portugalsko začel veljati 1. 6. 2020.

Od začetka uporabe s Slovenijo (za davke po odbitku 1.1.2021, za druge davke 1.12.2020) je treba pri uveljavljanju ugodnosti iz sporazuma o izogibanju dvojnega obdavčevanja upoštevati tudi spremembo uporabe posameznih določb sporazuma v skladu z MLI.


Koristne povezave:


Posodobljeno: december 2022

 

Preberite tudi: