Bolgarija

Dajatve v Bolgariji

Carinske dajatve in drugi ukrepi trgovinske politike

Bolgarija je članica EU.

 

Koristne povezave: 

 

Obdavčevanje podjetij

 

Davek na dohodek podjetij

Standardna davčna stopnja davka na dohodek podjetij je 10 %.

Davčni zavezanci davka na dohodek podjetij so rezidenti (družbe, ki so registrirane ali imajo stalno poslovno enoto v Bolgariji) in nerezidenti. Rezidenti plačujejo davek na dohodek podjetij od dohodka, ustvarjenega v Bolgariji in v tujini, nerezidenti pa od dohodka, ustvarjenega v Bolgariji.

Davčna osnova je letni dohodek, zmanjšan za priznane stroške. Dividende, ki jih rezidenčna družba prejme od rezidenčne ali nerezidenčne družbe iz EEA so izvzete iz davčne osnove. Kapitalski dobički so vključeni v davčno osnovo. Kapitalski dobički, ki izhajajo iz prodaje delnic, ki kotirajo na reguliranih trgih vrednostnih papirjev držav EU/EEA ali reguliranih trgih vrednostnih papirjev tretjih držav, ki so primerljivi trgom EU/EEA, so izvzeti iz davčne osnove.

Neto izgube iz poslovanja se lahko prenašajo naprej za obdobje 5 let, prenos izgub nazaj ni dovoljen.

Davčne olajšave: spodbude za naložbe in zaposlovanje.

Davek po odbitku

Dividende: 5 %

Davek po odbitku za dividende in druge oblike distribuiranih profitov, ki jih domača družba izplača nerezidenčni družbi, znaša 5 %. Uveljavijo se lahko znižanja in oprostitve iz Direktive o sistemu obdavčitve matičnih družb in odvisnih družb in iz sklenjenega mednarodnega sporazuma o izogibanju dvojnega obdavčevanja.

V skladu z Direktivo o sistemu obdavčitve matičnih družb in odvisnih družb lahko slovenska podjetja uveljavijo ob izpolnjevanju pogojev (10 % kapitalska udeležba in obdobje lastništva najmanj 1 leto) popolno oprostitev davka po odbitku. Slovenija ima z Bolgarijo sklenjen tudi sporazum o izogibanju dvojnega obdavčevanja (RS-MP, št. 12/04), ki določa, da davek po odbitku ne sme presegati 5 % bruto zneska dividend (pogoj: 25 % kapitalska udeležba) oziroma 10 % v vseh drugih primerih. Plačani davek se lahko upošteva ob plačilu davka na dohodek podjetij v Sloveniji.

Obresti: 10 %

Davek po odbitku za obresti, ki jih domača družba izplača nerezidenčni družbi, znaša 10 %. Uveljavijo se lahko znižanja in oprostitve iz Direktive o obrestih in licenčninah in sklenjenega mednarodnega sporazuma o izogibanju dvojnega obdavčevanja.

V skladu z Direktivo o obrestih in licenčninah lahko slovenska podjetja uveljavijo ob izpolnjevanju pogojev popolno oprostitev davka po odbitku. Sicer lahko uveljavljajo znižane stopnje v skladu s sklenjenim sporazumom o izogibanju dvojnega obdavčevanja (RS-MP, št. 12/04), ki določa, da davek po odbitku ne sme presegati 5 % obresti (nekatere obresti, npr. od komercialnih terjatev, so davka oproščene). Plačani davek se lahko upošteva ob plačilu davka na dohodek podjetij v Sloveniji.

Dohodki iz pravic intelektualne in industrijske lastnine: 10 %

Davek po odbitku iz naslova plačila uporabe pravic intelektualne in industrijske lastnine (avtorske pravice, patenti, zaščitne znamke, oblike ali modeli, načrti, postopki, know-how...) nerezidentom znaša 10 %.

Uveljavijo se lahko znižanja in oprostitve iz Direktive o obrestih in licenčninah in sklenjenega mednarodnega sporazuma o izogibanju dvojnega obdavčevanja.

V skladu z Direktivo o obrestih in licenčninah lahko slovenska podjetja uveljavijo ob izpolnjevanju pogojev popolno oprostitev davka po odbitku. Sicer lahko uveljavljajo znižane stopnje v skladu s sklenjenim sporazumom o izogibanju dvojnega obdavčevanja (RS-MP, št. 12/04), ki določa, da davek po odbitku ne sme presegati 5 % bruto zneska plačila. Plačani davek se lahko upošteva ob plačilu davka na dohodek podjetij v Sloveniji.

Plačila podpornih tehničnih storitev:10 %

Za plačila storitev tehnične podpore, ki jih domača družba izplača nerezidenčni družbi se plačuje10% davek po odbitku. Na podlagi sklenjenega sporazuma o izogibanju dvojnega obdavčevanja (RS-MP, št. 12/04) lahko slovenska podjetja ob izpolnjevanju pogojev uveljavljajo oprostitev tega davka.

Davek na dodano vrednost (danuk vurhu dobavenata stoinost - DDS)

Davek na dodano vrednost se plačuje za dobavo blaga in storitev.

Standardna stopnja je 20 %. Znižana stopnja je 9 %. Za izvoz velja ničelna stopnja.

Registracija za namene DDV: družba mora biti obvezno registrirana za namene DDV v Bolgariji, če je njen promet v 12 zaporednih mesecih presegel 50.000 BGN ali če obstajajo posebni razlogi za obvezno registracijo za namene DDV. Nerezidenti se morajo obvezno registrirati za DDV 7 dni pred prvo dobavo v Bolgariji, ne glede na vrednost dobave.

Družba se lahko tudi prostovoljno registrira za namene DDV (ni omejitev). Družba ostane prostovoljno registrirana za namene DDV 24 mesecev od začetka leta, ki sledi letu registracije.

Za distančne dobave veljajo pravila EU.
 
Glavni za podjetja relevantni davčni predpisi: Zakon o davku na dohodek, Zakon o davku na dodano vrednost

Davčni sporazumi: Bolgarija ima sklenjenih prek 70 davčnih sporazumov, med drugim s Slovenijo (MP-št.12/04).

Bolgarija je 7. junija 2017 podpisala MLI (večstranska konvencija za preprečevanje zmanjševanja davčne osnove in preusmerjanja dobička, znana tudi kot multilateralni instrument - MLI), vendar ga še ni ratificirala.

Koristne povezave:

Posodobljeno: oktober 2022

 

Poglejte si tudi: