Bolgarija

Ustanavljanje družb v Bolgariji

Organizacijske oblike družb

Bolgarski Trgovinski zakonik (Trgovski zakon) ureja naslednje oblike družb:

 

Oblika Osnovni kapital Ustanovitelji  
Sabiratelno družestvo (SD)
družba z neomejeno odgovornostjo
Višina osnovnega kapitala ni predpisana. Najmanj 2 ustanovitelja, ki neomejeno in solidarno odgovarjata za obveznosti družbe. Družbo vodijo vsi partnerji.
Deleži so prenosljivi s soglasjem vseh partnerjev.
Komanditno družestvo (KD)
komanditna družba
Višina osnovnega kapitala ni predpisana. 2 ali več ustanoviteljev, od katerih komplementarji odgovarjajo za obveznosti družbe neomejeno, komanditisti pa do višine vloženih sredstev. Družbo vodijo komplementarji.
Smiselno veljajo pravila za SD.
Komanditno družestvo s akcii (KDA)
komanditna delniška družba
Najnižji osnovni kapital je 50.000 BGN. Najmanj 1 komplementar, ki odgovarja za obveznosti družbe neomejeno, in najmanj 3 omejeno odgovorni družbeniki (komanditni delničarji), ki odgovarjajo do višine vloženih sredstev). Družbo vodijo komplementarji.
Družba izdaja delnice.
Smiselno veljajo pravila za KD in AD.
Akcionerno družestvo (AD)
delniška družba
Najnižji osnovni kapital je 50.000 BGN.
 
1 ali več ustanoviteljev;
odgovornost ustanoviteljev je omejena na vložena sredstva.
Družbo vodijo organi družbe.
Družba izdaja delnice, ki so lahko predmet javne ponudbe.
Družestvo s ograničena otgovornost (OOD)
družba z omejeno odgovornostjo
Ednolično OOD (EOOD)
enoosebna družba z omejeno odgovornostjo
Najnižji osnovni kapital je 2 BGN. 1 ali več ustanoviteljev;
odgovornost ustanoviteljev je omejena na vložena sredstva.
Družbo vodijo en ali več direktorjev in družbeniki.
Delež se na osebo, ki ni družbenik, lahko prenese s soglasjem skupščine družbenikov.
Za EOOD smiselno veljajo pravila za OOD.

Registracijski organ: Agencija za registre (Agencija po vpisvanijata)
 
 

Delniška družba (akciionerno družestvo - AD)

Ustanovitelji/delničarji
Delniško družbo ustanovijo ena ali več pravnih ali fizičnih oseb. Omejitev glede državljanstva in stalnega bivališča ni. Ustanovitelji ne morejo biti osebe, nad katerimi je bil uveden stečajni postopek ali so bile odgovorne v družbah, ki so bile v stečaju.

Enoosebne družbe uporabljajo v imenu okrajšavo EAD.

Kapital
Najnižji osnovni kapital znaša 50.000 BGN (za družbe, ki se ustanovijo sukcesivno ter za banke in zavarovalnice 100.000 BGN). Osnovni kapital mora biti ob registraciji v celoti vpisan. Najmanj četrtina nominalne ali višje emisijske vrednosti delnice mora biti vplačana pred registracijo, preostanek mora biti vplačan v roku dveh let od registracije ali dokapitalizacije.

Vložki so lahko v denarju ali v naravi. Stvarne vložke v delniško (ali drugo kapitalsko družbo) ocenijo trije neodvisni strokovnjaki, ki jih imenuje Agencija za registre po posebnem zakonsko predpisanem postopku. Stvarni vložki morajo biti ob ustanovitvi izročeni v celoti.

Osnovni kapital družbe je razdeljen na delnice, ki se morajo glasiti na enako vrednost v BGN. Lahko so na ime in prinosniške, navadne in prednostne. Prednostne delnice so lahko brez glasovalne pravice, vendar ne smejo presegati 50% osnovnega kapitala.

Organi upravljanja
Družba ima lahko enotirni sistem upravljanja (upravni odbor s 3–9 člani) ali dvotirni sistem upravljanja (nadzorni svet s 3–7 člani in uprava s 3–9 člani). Omejitev glede državljanstva ali bivališča članov uprave in nadzornega sveta ni.

Skupščina delničarjev se sklicuje letno. Po Zakoniku o delu imajo delavci v podjetjih z najmanj 50 zaposlenimi oziroma v organizacijsko in ekonomsko ločenih enotah podjetij z najmanj 20 zaposlenimi preko svojih predstavnikov pravico do obveščanja in posvetovanja z delodajalcem.

Trgovinski zakon določa, da imajo v delniških družbah, ki zaposlujejo več kot 50 delavcev, delavci pravico do posvetovalnega glasu na skupščini družbe.

 

Družba z omejeno odgovornostjo (družestvo s ograničena otgovornost - OOD)

Ustanovitelji/družbeniki
Delniško družbo ustanovi ena ali več pravnih ali fizičnih oseb. Omejitev glede državljanstva in stalnega bivališča ni. Ustanovitelji ne morejo biti osebe, nad katerimi je bil uveden stečajni postopek ali so bile odgovorne v družbah, ki so bile v stečaju.
Enoosebne družbe morajo uporabljati v imenu okrajšavo EOOD.

Kapital
Najnižji osnovni kapital je 2 BGN, posamezni delež pa se lahko glasi na 1 BGN ali njegov večkratnik. Višino osnovnega kapitala določa statut družbe. Ob ustanovitvi mora biti vplačanega najmanj 70% osnovnega kapitala, ostanek pa mora biti vplačan v roku dveh let. Stvarni vložki morajo biti ob ustanovitvi izročeni v celoti.

Kapital OOD je razdeljen na deleže, ki so prenosljivi samo s soglasjem skupščine družbenikov.

Upravljanje
Družba ima upravo (enega ali več direktorjev), lahko pa tudi enega ali več preglednikov. Omejitev glede državljanstva ali bivališča članov uprave ni.

Skupščina delničarjev se sklicuje letno. Po Zakoniku o delu imajo delavci v podjetjih z najmanj 50 zaposlenimi oziroma v organizacijsko in ekonomsko ločenih enotah podjetij z najmanj 20 zaposlenimi preko svojih predstavnikov pravico do obveščanja in posvetovanja z delodajalcem. Trgovinski zakon določa, da imajo v delniških družbah, ki zaposlujejo več kot 50 delavcev, delavci pravico do posvetovalnega glasu na skupščini družbe.

 

Postopek ustanovitve družbe

Postopek ustanovitve družbe z omejeno odgovornostjo v Bolgariji: Družestvo s ograničena otgovornost (OOD)
Minimalni osnovni kapital: 2 BGN
Sedež: Sofija 
 

  Korak Trajanje Stroški
1. Pripravljalni koraki
Izbira imena OOD, sklic ustanovne seje družbenikov OOD, imenovanje direktorjev, sestava statuta OOD, notarska overitev podpisov direktorjev in kopije statuta.
Ime OOD je mogoče on line preveriti in rezervirati pri Agenciji za registre (Agencija po vpisvanijata). Ime mora biti zapisano v bolgarski cirilici.
Na ustanovni seji ustanovitelji sprejmejo statut OOD (zakonska zahteva) in pri notarju overijo kopijo statuta in podpise direktorjev ter izjave direktorjev, ki jih predpisuje zakon.
n/a n/a
2. Deponiranje kapitala v banki
Bančni račun za zbiranje kapitala mora odpreti bodisi direktor družbe ali oseba, ki je za to pooblaščena z notarsko overjenim pooblastilom.
Znesek kapitala ostane blokiran na bančnem računu, dokler register ne izda sklepa o registraciji družbe. Najnižji zakonsko predpisani kapital (2 BGN) mora biti vplačan pred ustanovitvijo.
Po odprtju depozitnega računa in deponiranju sredstev prejme družba potrdilo o pologu kapitala, ki ga nato predloži v register.
1 do 2 dni 10 BGN
do 30 BGN
3. Vpis v trgovinski register pri Agenciji za registre
Najkasneje 30 dni od ustanovne seje mora biti družba vpisana v register družb, ki ga vodi Agencija za registre. Vpis se opravi z uporabo standardne vloge (obrazec A4), ki ga je skupaj z predpisanimi spremnimi dokumenti mogoče prevzeti on line na Enotnem portalu za naročanje elektronskih upravnih storitev.
Priloge:
- statut družbe,
- kopije identifikacijskih dokumentov ustanoviteljev,
- sklep o imenovanju direktorja/direktorjev,
- notarsko overjeni podpisi direktorja/direktorjev ter zakonsko zahtevanih izjav,
- bančno potrdilo o deponiranem kapitalu.
4 dni 110 BGN
4. Vpis v register NOI
Družba se mora za namene socialne varnosti registrirati pri krajevni izpostavi Nacionalnega zavoda za socialno zavarovanje (Nacionalen osiguritelen institut- NOI).
1 dan (vloga) ni stroškov


Vir: Agencija po vpisvanijata 2022, Invest Bulgaria 2022
 
Koristne povezave:
Agencija za promocijo tujih naložb: InvestBulgaria 
Agencija za registre -Agencija po vpisvanijata
 

Posodobljeno: oktober 2022
 

Poglejte si tudi: