Bolgarija

Ustanavljanje družb v Bolgariji

Organizacijske oblike družb

Bolgarski Trgovinski zakonik (Trgovski zakon) ureja naslednje oblike družb:
 

Oblika Osnovni kapital Ustanovitelji  
Sabiratelno družestvo (SD)
družba z neomejeno odgovornostjo
Višina osnovnega kapitala ni predpisana. Najmanj 2 ustanovitelja, ki neomejeno in solidarno odgovarjata za obveznosti družbe. Partnerji morajo biti bolgarski rezidenti. Družbo vodijo vsi partnerji.
Deleži so prenosljivi s soglasjem vseh partnerjev.
Komanditno družestvo (KD)
komanditna družba
Višina osnovnega kapitala ni predpisana. 2 ali več ustanoviteljev, od katerih komplementarji odgovarjajo za obveznosti družbe neomejeno, komanditisti pa do višine vloženih sredstev. Partnerji morajo biti bolgarski rezidenti. Družbo vodijo komplementarji.
Smiselno veljajo pravila za SD.
Komanditno družestvo s akcii( KDA)
komanditna delniška družba
Najnižji osnovni kapital je 50.000 BGN. 2 ali več ustanoviteljev (najmanj 1 komplementar, ki odgovarja za obveznosti družbe neomejeno in najmanj 1 komanditist, ki odgovarja do višine vloženih sredstev). Družbo vodijo komplementarji.
Družba izdaja delnice.
Smiselno veljajo pravila za KD in AD.
akcionerno družestvo (AD)
delniška družba
Najnižji osnovni kapital je 50.000 BGN.
 
1 ali več ustanoviteljev;
odgovornost ustanoviteljev je omejena na vložena sredstva.
Družbo vodijo organi družbe.
Družba izdaja delnice, ki so lahko predmet javne ponudbe.
družestvo s ograničena otgovornost (OOD)
družba z omejeno odgovornostjo
ednolično OOD (EOOD)
enoosebna družba
Najnižji osnovni kapital je 2 BGN. 1 ali več ustanoviteljev;
odgovornost ustanoviteljev je omejena na vložena sredstva.
Družbo vodijo uprava in družbeniki.
Deleži so prenosljivi s soglasjem skupščine družbenikov.
Za EOOD smiselno veljajo pravila za OOD.


Registracijski organ: Agencija po vpisvanijata, Trgovski register

 

Delniška družba (akciionerno družestvo - AD)

Ustanovitelji/delničarji
Delniško družbo ustanovijo ena ali več pravnih ali fizičnih oseb. Omejitev glede državljanstva in stalnega bivališča ni. Ustanovitelji ne morejo biti osebe, nad katerimi je bil uveden stečajni postopek ali so bile odgovorne v družbah, ki so bile v stečaju.
Enoosebne družbe uporabljajo v imenu okrajšavo EAD.

Kapital
Najnižji osnovni kapital znaša 50.000 BGN (za družbe, ki se ustanovijo sukcesivno ter za banke in zavarovalnice 100.000 BGN). Kapital mora ob registraciji v celoti vpisan. Najmanj četrtina kapitala mora biti vplačana pred registracijo. Vložki so lahko v denarju ali v naravi. Stvarne vložke ocenijo trije neodvisni strokovnjaki, ki jih imenuje Agencija za registre po posebnem zakonsko predpisanem postopku
Kapital družbe je razdeljen na delnice, ki se morajo glasiti na enako vrednost v BGN. Lahko so na ime in prinosniške, navadne in prednostne. Prednostne delnice so lahko brez glasovalne pravice, vendar ne smejo presegati 50% kapitala.

Organi upravljanja
Družba ima lahko enotirni sistem upravljanja (upravni odbor s 3–9 člani) ali dvotirni sistem upravljanja (nadzorni svet s 3–7 člani in uprava s 3–9 člani). Omejitev glede državljanstva ali bivališča članov uprave in nadzornega sveta ni.
Skupščina delničarjev se sklicuje letno. Predstavniki delavcev v upravi so obvezni v družbah z več kot 50 zaposlenimi.
 

Družba z omejeno odgovornostjo (družestvo s ograničena otgovornost - OOD)

Ustanovitelji/družbeniki
Delniško družbo ustanovijo ena ali več pravnih ali fizičnih oseb. Omejitev glede državljanstva in stalnega bivališča ni. Ustanovitelji ne morejo biti osebe, nad katerimi je bil uveden stečajni postopek ali so bile odgovorne v družbah, ki so bile v stečaju.
Enoosebne družbe morajo uporabljati v imenu okrajšavo EOOD.

Kapital
Najnižji osnovni kapital je 2 BGN. Višino osnovnega kapitala določa statut družbe. Ob ustanovitvi mora biti vplačanega najmanj 70% osnovnega kapitala, ostanek pa mora biti vplačan v roku dveh let. Stvarni vložki morajo biti ob ustanovitvi izročeni v celoti.
Kapital OOD je razdeljen na deleže, ki so prenosljivi samo s soglasjem skupščine družbenikov.

Upravljanje
Družba ima upravo (enega ali več direktorjev). Omejitev glede državljanstva ali bivališča članov uprave ni.
Skupščina delničarjev se sklicuje letno. Predstavniki delavcev v upravi so obvezni v družbah z več kot 50 zaposlenimi.
 

Postopek ustanovitve družbe

Postopek ustanovitve družbe z omejeno odgovornostjo v Bolgariji: Družestvo s ograničena otgovornost (OOD)
Minimalni osnovni kapital: 2 BGN
Sedež: Sofija
 

 

Korak

Trajanje

Stroški

1.

Sestava zapisnika ustanovne seje družbenikov OOD; notarska overitev izjave o soglasju in podpisa direktorja ter kopije statuta OOD.

Vsak na novo imenovani generalni direktor mora podpisati naslednje izjave:

-      izjavo, da nad njim ni bil uveden stečajni postopek ter da ni bil generalni direktor ali član organa upravljanja ali nadzora v družbi, ki je prenehala delovati zaradi stečaja, v zadnjih dveh letih pred datumom sklepa o začetku stečaja, kot tudi ne v družbi, ki je bila kaznovana zaradi neizpolnjevanja obveznosti družbe glede rezerv v skladu z bolgarskim zakonom o rezervah nafte in naftnih derivatov;

-      izjavo, da brez predhodnega soglasja družbe ne bo vstopal v trgovinske transakcije osebno ali v imenu tretjih oseb, ne bo udeležen v družbah z neomejeno odgovornostjo, komanditnih družbah in družbah z omejeno odgovornostjo ter ne bo zasedal položajev v organih upravljanja drugih osebnih ali kapitalskih družb; in

-      izjavo o pristnosti in resničnosti predloženih podatkov za vpis v trgovinski register.

1 dan

5 BGN

2.

Deponiranje kapitala v banki

Bančni račun za zbiranje kapitala mora odpreti bodisi direktor družbe ali oseba, ki je za to pooblaščena z notarsko overjenim pooblastilom.

Znesek kapitala ostane blokiran na bančnem računu, dokler register ne izda sklepa o registraciji družbe. Najnižji zakonsko predpisani kapital (2 BGN) mora biti vplačan pred ustanovitvijo.

Po odprtju depozitnega računa in deponiranju sredstev prejme družba potrdilo o pologu kapitala, ki ga nato predloži v register.

1 do 2 dni

10 BGN

do 30 BGN

3.

Vpis v trgovinski register pri Agenciji za registre

Vpis se opravi z uporabo standardne vloge (obrazec A4). Priloge:

-      ustanovitveni akt družbe,

-      sklep o imenovanju direktorja/direktorjev,

-      notarsko overjeno soglasje in podpis direktorja/direktorjev ter

-      bančno potrdilo o deponiranem kapitalu.

Takse znašajo 110 BGN, če se dokumenti vložijo v papirni obliki, ali 80 BGN, če se vložijo elektronsko.

Vlogi A4 morajo biti priložene tudi izjave vseh imenovanih generalnih direktorjev družbe (gl. točko 1).

4 dni

80 BGN

ali

110 BGN

4.

Registracija za namene DDV

Družba mora biti obvezno registrirana za namene DDV v Bolgariji, če je njen promet v 12 zaporednih mesecih presegel 50.000 BGN ali če obstajajo posebni razlogi za obvezno registracijo za namene DDV.

1 dan (vloga)

ca 12 dni (končna registracija)

ni stroškov


Vir: Svetovna banka 2017, Agencija po vpisvanijata 2017

 

Koristne povezave: