Bosna in Hercegovina

Dajatve v Bosni in Hercegovini

Carinske dajatve in drugi ukrepi trgovinske politike

Zunanjetrgovinski odnosi z BIH temeljijo na Stabilizacijsko-pridružitvenem sporazumu med BIH in EU, ki je začel veljati junija 2015. Na osnovi sporazuma se postopoma vzpostavlja prostotrgovinsko območje med državami članicami EU in BIH.
 

Koristne povezave:

Obdavčevanje podjetij

Obdavčevanje podjetij v BIH je urejeno na ravni entitet FBiH, Republike Srbske in Okrožja Brčko z davki na dohodek podjetij entitet in je v glavnih točkah poenoteno.
 

Davek na dohodek podjetij

Davčna stopnja davka na dohodek podjetij znaša 10%.

Davčna osnova je bruto dobiček podjetij, zmanjšan za priznane stroške (stroške, povezane s poslovnimi transakcijami družbe).
Rezidenti (družbe, ki imajo sedež ali središče dejanskega poslovanja v entiteti) plačujejo davek na dohodek podjetij od dohodka, ustvarjenega v entiteti in v tujini. Nerezidenti plačujejo davek na dohodek od dohodka, ustvarjenega v entiteti.
Kapitalski dobički so vključeni v davčno osnovo. Dividende, prejete od družbe iste davčne jurisdikcije so izvzete iz davčne osnove. Dividende, prejete iz tujine, so vključene v davčno osnovo.
Neto izgube iz poslovanja se lahko prenesejo naprej za 5 let. Prenos izgub nazaj ni dovoljen.
Davčne olajšave so na ravni entitet in vključujejo davčne olajšave za investicije nad 20 mio BAM, davčne olajšave za izvoznike, davčne olajšave za zaposlovanje invalidov, za naložbe v opremo idr.
 

Davek po odbitku

Dividende: 5%
Davek po odbitku za dividende, ki jih domača družba izplača nerezidentom, znaša 5%. Slovenija in BIH sta sklenili sporazum o izogibanju dvojnega obdavčevanja (Ur.l. RS-MP št. 19/06), vendar pa ta za dividende ne določa nižjih davčnih stopenj (5% od bruto zneska dividend, kadar ima prejemnik v lasti več kot 25% kapitalski delež, v ostalih primerih pa 10%), zato se uporablja standardna davčna stopnja. V skladu s sporazumom se plačani davek lahko upošteva ob plačilu davka na dohodek podjetij v Sloveniji (če so bile te dividende v Sloveniji vključene v davčno osnovo).

Obresti: 10%
Davek po odbitku za obresti, ki jih domača družba izplača nerezidentom, znaša 10%. Slovenska podjetja lahko uveljavijo znižane davčne stopnje v skladu s sklenjenim sporazumom o izogibanju dvojnega obdavčevanja (Ur.l. RS-MP št. 19/06), ki določa, da za obresti, izplačane slovenskim podjetjem, davčna stopnja ne sme presegati 7% od bruto zneska obresti. Plačani davek se lahko uveljavlja ob plačilu davka na dohodek podjetij v Sloveniji.

Dohodki iz pravic intelektualne in industrijske lastnine: 10%
Davek po odbitku iz naslova plačila uporabe pravic intelektualne in industrijske lastnine (licenčnine, tantieme..) nerezidentom znaša 10%.
Slovenska podjetja lahko uveljavijo znižane davčne stopnje v skladu s podpisanim sporazumom o izogibanju dvojnega obdavčevanja (Ur.l. RS-MP št. 19/06), ki določa, da za licenčnine in tantieme, izplačane slovenskim podjetjem, davčna stopnja ne sme presegati 5% od bruto zneska teh plačil. Plačani davek se lahko upošteva ob plačilu davka na dohodek podjetij v Sloveniji.

Plačila podpornih tehničnih storitev: 10%
Davek po odbitku za plačila, ki jih domača družba izplača nerezidenčni družbi za storitve tehnične podpore, inženiringa, svetovanja, kot tudi za gradbena dela, inštalacije, sestavljanje in nadzor, znaša 10%. Na podlagi sklenjenega sporazuma o izogibanju dvojnega obdavčevanja (Ur.l. RS-MP št. 19/06) se lahko ob izpolnjevanju pogojev uveljavlja oprostitev plačila tega davka v BIH.
 

Davek na dodano vrednost (Porez na dodanu vrijednost – PDV)

Davek na dodano vrednost je urejen na ravni celotne BiH in se plačuje za dobave blaga in storitev.
Standardna stopnja je 17%. Nekatere transakcije (zdravstvene storitve, finančne storitve idr.) so oproščene DDV. Za izvoz velja ničelna stopnja.
Podjetja in posamezniki, ki opravljajo obdavčljive transakcije v BiH morajo biti registrirani za DDV, če njihov letni promet presega 50.000 BAM. Obveznost registracije velja tudi za nerezidente, ki opravljajo obdavčljive transakcije v BiH. Ti morajo imeti zastopnika.

Glavni za podjetja relevantni davčni predpisi:
  • Zakon o davku na dohodek podjetij FBiH
  • Zakon o davku na dohodek podjetij RS
  • Zakon o davku na dohodek podjetij BD
  • Zakon o DDV
Davčni sporazumi: BiH ima sklenjenih 39 davčnih sporazumov, med drugim s Slovenijo (Ur.l. RS-MP št. 19/06).


Koristne povezave - davčne uprave:

Posodobljeno: 4.10.2018