Estonija

Dajatve v Estoniji

 

Carinske dajatve in drugi ukrepi trgovinske politike

Estonija je članica EU.


Koristne povezave:

 

Obdavčevanje podjetij

 

Davek na distribuirani dobiček

Davčna stopnja davka na distribuirani dobiček podjetij znaša 20 %.
Distribuirani dobiček družbe je dobiček, ki ga ustvari družba in se obdavči šele, ko se distribuira. Za distribucijo dobička štejejo izplačila v kakršni koli obliki, npr. dividende, zmanjšanje kapitala družbe, kot tudi domnevna izplačila (s poslovanjem nepovezani nakupi blaga in plačila storitev, darila, donacije idr.).
Rezidenti (pravne osebe, ustanovljene v Estoniji) plačujejo davek na dobiček podjetij od dohodka, ustvarjenega v Estoniji in v tujini. Nerezidenti plačujejo davek na dobiček od dohodka, ustvarjenega v Estoniji.
Kapitalski dobički in dividende so vključeni v davčno osnovo ob izplačilu.
Izgube iz poslovanja se ne prenašajo.
Davčne olajšave: ni posebnih davčnih olajšav.

 

Davek po odbitku

Na dividende, izplačane nerezidentom, ni davka po odbitku.
Na obresti, izplačane nerezidentom, ni davka po odbitku.
Dohodki iz pravic intelektualne in industrijske lastnine: 10 %.
Davek po odbitku iz naslova plačila uporabe pravic intelektualne in industrijske lastnine (licenčnine, tantieme...) nerezidentom znaša 10 %.
V skladu z Direktivo o obrestih in licenčninah lahko slovenska podjetja, če izpolnjujejo z direktivo določene pogoje, uveljavijo popolno oprostitev davka po odbitku.
Slovenija ima z Estonijo podpisan sporazum o izogibanju dvojnega obdavčevanja (RS-MP, št. 11/06), v katerem je določena enaka stopnja najvišjega davka (10 %). Plačani davek se lahko upošteva ob plačilu davka na dohodek podjetij v Sloveniji.
Plačila podpornih tehničnih storitev
Davek po odbitku za plačila, ki jih domača družba izplača nerezidenčni družbi za tehnične storitve znaša 10 %. Na podlagi sklenjenega sporazuma o izogibanju dvojnega obdavčevanja (RS-MP, št. 11/06) lahko slovenska podjetja ob izpolnjevanju pogojev uveljavljajo oprostitev tega davka.

 

Davek na dodano vrednost (käibemaks – kb)

Davek na dodano vrednost se plačuje za dobave blaga in dobave storitev v Estoniji. Standardna stopnja je 20 %. Znižana stopnja je 9 %. Za izvoz velja ničelna stopnja.
Registracija: vse osebe, pri katerih obdavčljivi promet v koledarskem letu preseže 16.000 EUR (40.000 EUR od leta 2018 dalje), se morajo registrirati za DDV. Za nerezidente nastane obveznost registracije za DDV z dnem, ko dosežejo ta prag.
Glavni za podjetja relevantni davčni predpisi: Davčni zakonik
Davčni sporazumi: Estonija ima sklenjenih 57 davčnih sporazumov, med drugim s Slovenijo (RS-MP, št. 11/06).


Koristne povezave: