Estonija

Dajatve v Estoniji

 

Carinske dajatve in drugi ukrepi trgovinske politike

Estonija je članica EU.


Koristne povezave:

 

Obdavčevanje podjetij

Davek na distribuirani dobiček

Davčna stopnja davka na distribuirani dobiček podjetij znaša 20%.

Davčna osnova je distribuirani dobiček družbe (dobiček, ki ga ustvari družba se obdavči šele, ko se distribuira). Za distribucijo dobička štejejo izplačila v kakršni koli obliki, npr. dividende, zmanjšanje kapitala družbe, kot tudi domnevna izplačila (s poslovanjem nepovezani nakupi blaga in plačila storitev, darila, donacije idr.).

Rezidenti (pravne osebe, ustanovljene v Estoniji) plačujejo davek na dobiček podjetij od dohodka, ustvarjenega v Estoniji in v tujini. Nerezidenti plačujejo davek na dobiček od dohodka, ustvarjenega v Estoniji.

Kapitalski dobički in dividende so vključeni v davčno osnovo ob izplačilu. Od 1. januarja 2019 se dividende, ki so izplačane v običajnem obsegu (ki ne presega povprečnega zneska obdavčljivih dividend, izplačanih v zadnjih 3 letih) postopno obdavčujejo s 14% davčno stopnjo. V letu 2019 je tako le 1/3 zneska razdeljenih dividend iz dobička, ki je bil ustvarjen v letu 2018 obdavčen po znižani stopnji 14%.

Izgube iz poslovanja se ne prenašajo.

Davčne olajšave: ni posebnih davčnih olajšav.

Davek po odbitku

Dividende:
Na dividende, izplačane nerezidentom, ni davka po odbitku.

Obresti:
Na obresti, izplačane nerezidentom, ni davka po odbitku.

Dohodki iz pravic intelektualne in industrijske lastnine: 10%.
Davek po odbitku iz naslova plačila uporabe pravic intelektualne in industrijske lastnine (licenčnine, tantieme...) nerezidentom znaša 10%.
V skladu z Direktivo o skupnem sistemu obdavčitve obresti in licenčnin lahko slovenska podjetja, če izpolnjujejo z direktivo določene pogoje, uveljavijo popolno oprostitev davka po odbitku.

Slovenija ima z Estonijo podpisan sporazum o izogibanju dvojnega obdavčevanja (RS-MP, št. 11/06), v katerem je določena enaka stopnja najvišjega davka (10%). Na podlagi sporazuma tako ni mogoče doseči dodatnega znižanja stopnje. Plačani davek se lahko upošteva ob plačilu davka na dohodek podjetij v Sloveniji.

Plačila podpornih tehničnih storitev
Davek po odbitku za plačila, ki jih domača družba izplača nerezidenčni družbi za tehnične storitve znaša 10%. Na podlagi sklenjenega sporazuma o izogibanju dvojnega obdavčevanja (RS-MP, št. 11/06) lahko slovenska podjetja ob izpolnjevanju pogojev uveljavljajo oprostitev tega davka.

Davek na dodano vrednost (käibemaks – kb)

Davek na dodano vrednost se plačuje za dobave blaga in dobave storitev v Estoniji. Standardna stopnja je 20%. Znižana stopnja je 9%. Za izvoz velja ničelna stopnja.

Registracija: vse osebe, pri katerih obdavčljivi promet v koledarskem letu preseže 40.000 EUR, se morajo registrirati za DDV. Za nerezidente nastane obveznost registracije za DDV z dnem prve obdavčljive dobave.

Glavni za podjetja relevantni davčni predpisi: Davčni zakonik

Davčni sporazumi:
stonija ima sklenjenih 59 davčnih sporazumov, med drugim s Slovenijo (RS-MP, št. 11/06)
Estonija je 29. junija 2018 podpisala MLI (večstranska konvencija za preprečevanje zmanjševanja davčne osnove in preusmerjanja dobička, znana kot multilateralni instrument - MLI), vendar ga še ni ratificirala.


Koristne povezave:


Posodobljeno: 8.10.2019