Estonija

Dajatve v Estoniji

 

Carinske dajatve in drugi ukrepi trgovinske politike

Estonija je članica EU.


Koristne povezave:

 

Obdavčevanje podjetij

Davek na distribuirani dobiček

Davčna stopnja davka na distribuirani dobiček podjetij znaša 20%. Znižana davčna stopnja v višini 14% velja za dividende, ki izpolnjujejo predpisane pogoje.

Davčna osnova je distribuirani dobiček družbe. Estonija nima davka na dohodek podjetij, temveč se dobiček, ki ga ustvari družba, obdavči šele ob distribuciji. Za distribucijo dobička štejejo izplačila v kakršni koli obliki, npr. dividende, odkup lastnih delnic, kot tudi stroški, ki niso povezani s poslovanjem, darila, donacije idr.

Rezidenti (pravne osebe, ustanovljene v Estoniji) plačujejo davek na dobiček podjetij od dohodka, ustvarjenega v Estoniji in v tujini. Nerezidenti plačujejo davek na dobiček od dohodka, ustvarjenega v Estoniji.

Kapitalski dobički so vključeni v davčno osnovo ob izplačilu in obdavčeni s standardno davčno stopnjo.

Dividende so vključene v davčno osnovo. Če so izplačane v okviru rednega izplačila dividend (t.j. izplačilo, ki ne presega povprečnega obdavčljivega zneska dividend, razdeljenega v preteklih 3 letih, izračunanega na ravni prejemnika plačila) so obdavčene s 14% davčno stopnjo.

Dividende, ki jih prejme domača družba od družbe iz EEA ali Švice, v kateri ima 10% ali višjo kapitalsko udeležbo, so davka oproščene.

Izgube iz poslovanja se ne prenašajo, ker so obdavčeni le distribuirani dobički.

Davčne olajšave: ni posebnih davčnih olajšav.

Davek po odbitku

Dividende: 0 %
Na dividende, izplačane nerezidenčni družbi, ni davka po odbitku.

Obresti: 0 %
Na obresti, izplačane nerezidenčni družbi, ni davka po odbitku.

Dohodki iz pravic intelektualne in industrijske lastnine: 10%.
Davek po odbitku iz naslova plačila uporabe pravic intelektualne in industrijske lastnine (licenčnine, tantieme...) nerezidenčnim družbam znaša 10%.

V skladu z Direktivo o skupnem sistemu obdavčitve obresti in licenčnin lahko slovenska podjetja, če izpolnjujejo z direktivo določene pogoje, uveljavijo popolno oprostitev davka po odbitku.

Slovenija ima z Estonijo podpisan sporazum o izogibanju dvojnega obdavčevanja (RS-MP, št. 11/06), v katerem je določena enaka stopnja najvišjega davka (10%). Na podlagi sporazuma tako ni mogoče doseči dodatnega znižanja stopnje. Plačani davek se lahko upošteva ob plačilu davka na dohodek podjetij v Sloveniji.

Plačila podpornih tehničnih storitev: 10%

Davek po odbitku za plačila v Estoniji opravljenih storitev, ki jih domača družba izplača nerezidenčni družbi za tehnične storitve znaša 10%. Na podlagi sklenjenega sporazuma o izogibanju dvojnega obdavčevanja (RS-MP, št. 11/06) lahko slovenska podjetja ob izpolnjevanju pogojev uveljavljajo oprostitev tega davka.
 

Davek na dodano vrednost (käibemaks – kb)

Davek na dodano vrednost se plačuje za dobave blaga in dobave storitev v Estoniji. Standardna stopnja je 20%. Znižana stopnja je 9%. Za izvoz velja ničelna stopnja.

Registracija: vse osebe, pri katerih obdavčljivi promet v koledarskem letu preseže 40.000 EUR, se morajo registrirati za DDV. Za nerezidente nastane obveznost registracije za DDV z dnem prve obdavčljive dobave. Za distančne dobave veljajo pravila EU.

Glavni za podjetja relevantni davčni predpisi: Davčni zakonik

Davčni sporazumi:
Estonija ima sklenjenih 62 davčnih sporazumov, med drugim s Slovenijo (RS-MP, št. 11/06)

Estonija je 29. junija 2018 podpisala MLI (večstranska konvencija za preprečevanje zmanjševanja davčne osnove in preusmerjanja dobička, znana kot multilateralni instrument - MLI), ki je začel veljati 1.5. 2021.

Koristne povezave:
Uprava za davke in carine (Maksu- ja Tolliameti)
 

Preberite tudi:


Mednarodno obdavčenje

Priložnosti na estonskem trguPosodobljeno: april 2022