Estonija

Ustanavljanje družb v Estoniji

Organizacijske oblike družb


Estonski trgovinski zakonik (RT I 1995, 26/28, 355) ureja naslednje oblike družb:
 

Oblika Osnovni kapital Ustanovitelji  
Täisühing (TÜ)
družba z neomejeno odgovornostjo
 
Višina osnovnega kapitala ni predpisana. Najmanj 2 ustanovitelja, ki neomejeno in solidarno odgovarjata za obveznosti družbe. Družbo vodijo vsi partnerji.
Deleži so prenosljivi s soglasjem vseh partnerjev.
Usaldusühing (UÜ)
komanditna družba
Višina osnovnega kapitala ni predpisana. 2 ali več ustanoviteljev, od katerih komplementarji odgovarjajo za obveznosti družbe neomejeno, komanditisti pa do višine vloženih sredstev. Družbo vodijo komplementarji.
Smiselno veljajo pravila za TÜ.
Aktsiaselts (AS)
delniška družba
Najnižji osnovni kapital je 25.000 EUR. 1 ali več ustanoviteljev;
odgovornost ustanoviteljev je omejena na vložena sredstva.
Družbo vodijo organi družbe.
Družba izdaja delnice, ki so prosto prenosljive in so lahko predmet javne ponudbe.
Osaühing (OÜ)
družba z omejeno odgovornostjo
Najnižji osnovni kapital je 2.500 EUR.
Ob določenih pogojih se lahko vložki v celoti plačajo po ustanovitvi v roku, ki ga določa statut družbe.
1 ali več ustanoviteljev;
odgovornost ustanoviteljev je omejena na vložena sredstva.
Družbo vodijo uprava in družbeniki.
Deleži so prenosljivi; družbeniki imajo predkupno pravico.
Statut lahko predpisuje za prenos soglasje skupščine družbenikov.


Registracijski organ: Company Registration Portal 

 

Delniška družba (Aktsiaselts - AS)

Ustanovitelji/ delničarji
Delniško družbo lahko ustanovi eden ali več ustanoviteljev (pravnih ali fizičnih oseb); ni omejitev glede državljanstva ali bivališča.

Kapital
Kapital delniške družbe je razdeljen na delnice z nominalnim zneskom ali brez nominalnega zneska. Najnižja nominalna vrednost delnice z nominalnim zneskom oziroma najnižja knjigovodska vrednost delnice brez nominalnega zneska je 0,1 EUR. Delnice so imenske in vpisane v register. Lahko so navadne ali prednostne. Navadne delnice dajejo glasovalno pravico na skupščini; prednostne delnice nimajo glasovalne pravice.

Najnižji osnovni kapital znaša 25.000 EUR. Kapital mora biti pred registracijo v celoti vpisan in vplačan. Vložki so lahko v denarju ali v naravi (stvarni vložki).

Delnice morajo biti vpisane v register vrednostnih papirjev, so prosto prenosljive in so lahko predmet javne ponudbe. Zakon določa, da lahko statut družbe omejuje prenos (predkupna pravica v roku največ 2 mesecev, soglasje skupščine …). Te omejitve morajo biti vpisane v register vrednostnih papirjev.

Organi upravljanja
Zakon predpisuje za delniške družbe dvotirni sistem upravljanja (direktor, upravni svet in nadzorni svet). Omejitev glede državljanstva ni.

Glavne odločitve sprejema skupščina delničarjev, ki se sklicuje letno. 

 

Družba z omejeno odgovornostjo (Osaühing – OÜ)

Ustanovitelji/ družbeniki
Družbo lahko ustanovi eden ali več ustanoviteljev. Ni omejitev glede državljanstva in stalnega prebivališča.

Kapital
Najnižji osnovni kapital znaša 2.500 EUR. Če so ustanovitelji fizične osebe in osnovni kapital družbe ne presega 25.000 EUR, se lahko družba ustanovi brez vplačila osnovnega kapitala ob ustanovitvi, če se vplačila opravijo v roku, ki ga določa statut družbe (do 10 let). V tem času vsak družbenik osebno odgovarja družbi za obveznosti družbe do višine nevplačanega vložka, če družba ne more poravnati obveznosti iz svojih sredstev. V tem času družba ne sme povečati ali zmanjšati osnovnega kapitala in ne sme opravljati nobenih izplačil družbenikom. Kapital družbe je lahko v obliki denarnih sredstev ali stvarnih vložkov. Stvarni vložki morajo biti ob ustanovitvi izročeni v celoti.

Deleži
Osnovni kapital družbe je razdeljen na deleže (osad), ki imajo lahko enako ali različno nominalno vrednost. Nominalna vrednost je 1 cent ali večkratnik tega zneska. Vsak družbenik ima en delež istega razreda, sorazmeren z udeležbo v osnovnem kapitalu.

Deleži so lahko vpisani v register vrednostnih papirjev in so prenosljivi na tretje osebe. Zakon določa, da imajo ostali družbeniki v roku 30 dni predkupno pravico in da statut družbe lahko vsebuje zahtevo, da je za prenos deležev družbe potreben sklep drugih družbenikov, uprave, nadzornega sveta ali druge osebe, pa tudi, da se lahko od njih soglasje za prenos zahteva, če za to obstaja upravičen razlog.

Organi upravljanja
Družbo vodi eden ali več direktorjev, ki jih izvoli in lahko odpokliče nadzorni svet, če nadzornega sveta ni, pa družbeniki. Omejitev glede državljanstva ni. Ni potrebno, da je direktor družbenik. Najpomembnejše odločitve sprejema skupščina družbenikov. 
 

Postopek ustanovitve družbe


Postopek ustanovitve družbe z omejeno odgovornostjo v Estoniji: Osaühing (OÜ) 
Osnovni kapital: 2.500 EUR
Sedež: Tallinn
 

  Korak Trajanje Stroški
1.
 
Preverjanje imena družbe, registracija družbe in polog osnovnega kapitala družbe
Ustanovitelji prek aplikacije na portalu e-Business Register preverijo ime družbe in oddajo vlogo za ustanovitev družbe.
Najlažji način za ustanovitev družbe v Estoniji je uporaba t.i. e-rezidentstva (e-Residency). To je digitalna identiteta, s katero estonska vlada ponuja možnost enostavne ustanovitve in vodenja družbe v Estoniji. E-rezidenti lahko prek spleta ustanovijo podjetje od koder koli na svetu.
Postopek ustanovitve družbe v Estoniji s strani e-rezidenta vključuje naslednje korake:
  • izbira točke za prevzem dokumentacije (za Slovenijo najbližja na Dunaju), strošek 100 -120 EUR
  • izbira ponudnika podpornih storitev v Estoniji (nekateri vključujejo knjigovodstvo in druge funkcije) prek spletne strani e-Residency Marketplace, strošek 30-150 EUR mesečno;
  • registracija družbe v e-poslovni register e-Business Registry, državna taksa 265 EUR.
  • vloga za spletno poslovno bančništvo in izbira ponudnika tehničnih storitev za spletno bančništvo prek spletne strani e-Residency Marketplace.
Poleg ustanovitve družbe lahko e-rezidenti upravljajo družbo na daljavo, dostopajo do različnih e-storitev za podjetja, digitalno podpisujejo dokumente idr.
Podrobnejše informacije o ustanovitvi družbe na daljavo je mogoče najti na spletni strani vlade e-Resident.
Prek portala e-Business Register je mogoče opraviti tudi vplačilo osnovnega kapitala družbe. Plačilo kapitala ob ustanovitvi je obvezno samo za družbe, katerih osnovni kapital presega 25.000 EUR, sicer pa zakon dovoljuje (pod pogojem, da so ustanovitelji fizične osebe), da je kapital plačan naknadno. Do plačila predpisanega osnovnega kapitala (2.500 EUR ali višjega zneska, če ga določa statut družbe) ustanovitelji odgovarjajo do tega zneska z osebnim premoženjem.
S tem je družba vpisana v sodni register in lahko začne s poslovanjem.
Namesto e-postopka se lahko družba registrira pri notarju, ki prav tako opravi registracijo v enem koraku, le da so stroški višji.
Družba se hkrati tudi registrira za plačilo davkov pri Davčni in carinski upravi (Maksu-ja Tolliamet – MTA), ki o tem obvesti Nacionalno upravo za socialno varstvo (Sotsiaalkindlustusamet), s čimer vstopi v sistem obveznega zdravstvenega in pokojninskega zavarovanja.
on-line postopek
 
145 EUR ali 190 EUR
 
2. Registracija za DDV
Družbe, katerih letni promet bo višji od 40.000 EUR, se morajo registrirati za DDV pri Davčni in carinski upravi (Maksu-ja Tolliamet – MTA).
3 dni brezplačno
3. Prijava zaposlenih v Register zaposlenih
Zaposlene se prijavi v Register zaposlenih, ki ga vodi Davčna in carinska uprava (Maksu-ja Tolliamet – MTA). Ločena prijava zaposlenih v zavod za zdravstveno varstvo (Haigekassa) ni več potrebna.
1 dan brezplačno

Vir: EIA 2022

 

Koristne povezave: 

 

 

Preberite tudi:


Priložnosti na estonskem trgu

Zakaj investirati v tujino? 

Posodobljeno: maj 2022