Francija

Dajatve v Franciji

Carinske dajatve in drugi ukrepi trgovinske politike


Francija je članica EU.

Več informacij:
 

Obdavčevanje podjetij

Davek na dohodek podjetja

Podjetja plačujejo davek od dohodka pravnih oseb. Standardna stopnja davka od dohodka pravnih oseb znaša 25% .

Za nova podjetja in mala podjetja, katerih letni promet ne presega 10 mio EUR, ob izpolnjevanju pogojev velja nižja 19% davčna stopnja.

Za velika podjetja, katerih davčna obveznost presega 763.000 EUR, je davčna stopnja povišana za t.i. socialni pribitek, tako da znaša 25,83%. Poseben davek velja ob izpolnjevanju pogojev za velika podjetja, ki uporabljajo prometno infrastrukturo na dolge razdalje (npr. letališča in avtoceste).

Francija je v svojo zakonodajo vključila direktivo EU o drugem stebru (Direktiva Sveta (EU) 2022/2523 z dne 14. decembra 2022), ki je bila sprejeta na podlagi Vzorčnih pravil GLOBE, ki jih je decembra 2021 objavila OECD, in ima za cilj zagotavljanje globalne minimalne najmanj 15% davčne stopnje za mednarodne skupine podjetij in velike domače skupine v Uniji z letnim konsolidiranim prihodkom nad 750 mio EUR.

Pravila
o vključitvi dohodkov (IRR) veljajo za obračunska obdobja z začetkom 1. januarja 2024 ali pozneje, pravila o prenizko obdavčenih dobičkih (UTPR) pa za obračunska obdobja z začetkom 1. januarja 2025 ali pozneje. Francija se je tudi odločila, da uvede domači povrhnji davek (DMTT) za obračunska obdobja z začetkom 1. januarja 2024 ali pozneje.
 
Francija uporablja za obdavčevanje podjetij teritorialni davčni sistem. Rezidenti (družbe, ki so ustanovljene v Franciji in družbe, ki so dejansko upravljane in nadzorovane iz Francije) in nerezidenti plačujejo davek od dohodkov, ki izvirajo iz poslovanja v Franciji ali jih je mogoče pripisati poslovanju v Franciji. Dohodki, ki jih davčni zavezanci ustvarijo v tujini praviloma niso predmet obdavčitve v Franciji, prav tako pa ni mogoče uveljavljati izgub, ustvarjenih v tujini.
 
Davčna osnova davka od dohodka podjetij je za davčne namene prilagojen knjigovodski dobiček družbe, zmanjšan za priznane stroške.
 
Kapitalski dobički so načeloma vključeni v davčno osnovo in obdavčeni po standardni davčni stopnji. Izjema so kapitalski dobički od prodaje deleža v tuji odvisni družbi, kjer ima matična družba v lasti pomemben delež in to neprekinjeno vsaj 24 mesecev. V tem primeru je iz davčne osnove izključeno 88% njihove vrednosti.

Dividende so načeloma vključene v davčno osnovo in obdavčene po standardni davčni stopnji. Za dividende, prejete od nerezidenčne družbe, kjer ima francosko podjetje vsaj 5% delež in to neprekinjeno 24 mesecev, je iz davčne osnove izključeno 95% njihove vrednosti; ostalih 5% vrednosti je obdavčenih s standardno davčno stopnjo.

Izgube se lahko prenesejo naprej za nedoločen čas. Lahko se pobotajo z dobički do višine 1 milijon EUR, plus 50% obdavčljivega dobička prek te vrednosti. V nekaterih primerih je prenos izgub za nazaj mogoč za 1 leto, do 1 milijona EUR.

Spodbude so na voljo za mala in nova podjetja, ki lahko ob izpolnjevanju pogojev uveljavljajo znižanje davčne stopnje.
 
Za naložbe v raziskave in razvoj so na voljo davčne olajšave v višini 30% za priznane raziskovalne stroške do 100 milijonov EUR in še 5% nad to vrednostjo, če so izpolnjeni pogoji. Do leta 2025 so v okviru programa CICO za raziskovalne projekte na voljo še višje davčne spodbude (v višini do 40% oz. za mala in srednja podjetja 50% vrednosti stroškov, povezanih z raziskavami).
 
Predvidene so nove začasne davčne olajšave za spodbujanje nekaterih naložb (proizvodnja baterij, fotovoltaičnih panelov, vetrnih turbin in toplotnih črpalk) v sektor zelene industrije (C3IV) za naložbe, odobrene do 31. decembra 2025, in sicer v višini med 20% in 60% naložbe.
 

Davek po odbitku

Davek po odbitku za dividende, ki jih francoska družba izplača nerezidenčni družbi, znaša 25%. Izjema so dividende, ki jih francoska družba plača nerezidentom davčnih oaz. Te so obdavčene s 75% davčno stopnjo.
 
Slovenska podjetja lahko uveljavijo znižanja in oprostitve iz Direktive o sistemu obdavčitve matičnih družb in odvisnih družb in iz sklenjenega mednarodnega sporazuma o izogibanju dvojnega obdavčevanja Ur.l. RS-MP št. 4/05 .
 
V skladu z Direktivo o skupnem sistemu obdavčitve matičnih družb in odvisnih družb lahko ob izpolnjevanju pogojev (10% kapitalska udeležba najmanj 2 leti; pod določenimi dodatnimi pogoji pa celo samo 5%) slovenska podjetja uveljavijo popolno oprostitev davka po odbitku. Ugodnosti po direktivi pa se ne priznajo, če gre za sheme, pri katerih je eden glavnih namenov pridobitev davčne ugodnosti.
 
Podjetja, ki ne izpolnjujejo pogoja kapitalske udeležbe, lahko uveljavljajo znižane stopnje v skladu s sklenjenim sporazumom o izogibanju dvojnega obdavčevanja Ur.l. RS-MP št. 4/05, ki določa, da davek po odbitku ne sme presegati 15% bruto zneska dividend. Plačani davek se lahko upošteva ob plačilu davka na dohodek podjetij v Sloveniji, če zavezanec ne izvzema dividend iz davčne osnove v Sloveniji.
 
Če ima slovensko podjetje v lasti najmanj 20% kapitala francoske družbe, ki plačuje dividende, v skladu s sporazumom ni davka po odbitku, temveč so te dividende obdavčene samo v Sloveniji.

Obresti: 0%

Na obresti, ki jih francoska družba izplača nerezidentom, se davek po odbitku ne plačuje (izjema so obresti, ki jih francoska družba plača nerezidentom davčnih oaz, ki so obdavčene s 75% davčno stopnjo).

Licenčnine in avtorski honorarji: 25%
 
Licenčnine, plačane nerezidentu, so predmet 25% obdavčitve po odbitku. Uveljaviti je mogoče znižanja in oprostitve iz Direktive o skupnem sistemu obdavčitve obresti in licenčnin (ob izpolnjevanju pogojev popolna oprostitev davka po odbitku) ali iz sklenjenega mednarodnega sporazuma o izogibanju dvojnega obdavčevanja Ur.l. RS-MP št. 4/05, po katerem davek po odbitku ne sme presegati 5% obresti.

Plačani davek se lahko upošteva ob plačilu davka na dohodek podjetij v Sloveniji.
 
Če je prejemnik upravičeni lastnik licenčnin in avtorskih honorarjev in če so ta plačila prejeta kot povračilo za uporabo ali pravico do uporabe kakršnihkoli avtorskih pravic za literarno ali umetniško delo, se davek po odbitku ne plačuje. To isto velja v primeru, če sta družbi povezani z najmanj 20% kapitalskim deležem bodisi med sabo, bodisi prek tretje družbe, ki je rezident ene od držav pogodbenic.

Plačila podpornih tehničnih storitev: 25%
 
Za plačila podpornih tehničnih storitev, storitev upravljanja ipd., ki jih domača družba izplača nerezidenčni družbi, znaša davčna stopnja davka po odbitku 28%. V skladu s sklenjenim mednarodnim sporazumom o izogibanju dvojnega obdavčevanja Ur.l. RS-MP št. 4/05 lahko slovenske družbe uveljavljajo oprostitev od tega davka v Franciji.

Davek na dodano vrednost (Taxe sur la Valeur Ajoutée ali TVA )

Podjetja in posamezniki, ki v Franciji opravljajo obdavčljive transakcije (prodaja blaga, uvoz in opravljanje storitev) so zavezanci za francoski davek na dodano vrednost.

Standardna stopnja je 20%. Znižani stopnji sta 5,5% in 10% (hrana in nekateri drugi izdelki), 2,1% pa velja za nekatere tiskovine in zdravila. Za nekatere transakcije velja ničelna stopnja ali pa so davka oproščene.

Registracija: domače in tuje osebe, katerih obdavčljivi promet v koledarskem letu preseže 34.600 EUR, se morajo registrirati za DDV. Za promet storitev je prag obvezne registracije višji. Za distančne dobave veljajo pravila EU.

Za podjetja relevantni davčni predpisi: Davčni sporazumi:
Francija ima sklenjenih 125 davčnih sporazumov, med drugim s Slovenijo Ur.l. RS-MP št. 4/05 .
 
Francija je 7. junija 2017 podpisala MLI (večstransko konvencijo za preprečevanje zmanjševanja davčne osnove in preusmerjanja dobička, znana tudi kot multilateralni instrument – MLI) in ga ratificirala 26. 9. 2018.
 
Od začetka uporabe MLI (s prvimi državami od 1. 1. 2019, med drugim s Slovenijo) je treba pri uveljavljanju ugodnosti iz sporazumov o izogibanju dvojnega obdavčevanja upoštevati spremembe uporabe posameznih določb sporazuma, ki izhajajo iz MLI.
 
MLI med drugim vpliva na obdavčitev dividend po sporazumu in določa dodaten pogoj za uveljavitev oprostitve od obdavčitve dividend (poleg 20% kapitalske udeležbe mora biti izpolnjen tudi pogoj trajanja udeležbe najmanj 365 dni).
 
Z MLI se v mednarodni sporazum med Slovenijo in Francijo dodaja pravilo preizkusa glavnega namena, ki pomembno vpliva na celotni sporazum, tj. med drugim tudi na obdavčitev dividend, obresti in licenčnin. Skladno z navedenim pravilom se lahko zavrnejo kakršnekoli ugodnosti po sporazumu, če je ob upoštevanju vseh ustreznih dejstev in okoliščin mogoče sklepati, da je bila pridobitev te ugodnosti eden od glavnih namenov katerega koli dogovora ali transakcije, na podlagi katerega je bila neposredno ali posredno pridobljena ta ugodnost, razen če se ne ugotovi, da bi bilo priznavanje take ugodnosti v teh okoliščinah skladno s cilji in nameni ustreznih določb tega sporazuma.


Več informacij

Davčna uprava: Direction générale des finances publiques


Posodobljeno: maj 2024

 

Preberite tudi: