Kanada

Dajatve v Kanadi

 

Carinske dajatve in drugi ukrepi trgovinske politike

EU in Kanada sta 30. oktobra 2016 podpisali Celoviti gospodarski in trgovinski sporazum (CETA), ki je v procesu ratifikacije držav članic EU.

Večji del sporazuma je začel začasno veljati leta že 2017. S tem je bilo vzpostavljeno  prostotrgovinsko območje med državami članicami EU in Kanado za 99 % blaga.

 

Koristne povezave:

 

Obdavčevanje podjetij

 

Davek na dobiček podjetij

Davek na dobiček podjetij se plačuje na državni ravni in na ravni provinc.

Osnovna stopnja zveznega davka je 38 %, znižana na federalni ravni na 28 % (velja le za dohodke iz kanadskih virov) in predmet splošne olajšave, tako da znaša neto davčna stopnja federalnega davka 15 % (25 % za dohodke rezidenčnih podjetij iz tujih virov). Mala podjetja v kanadski lasti lahko ob izpolnjevanju pogojev uveljavljajo dodaten odbitek, tako da zanje velja 9 % davčna stopnja.

Province in ozemlja imajo dve stopnji davka na dobiček podjetij. Nižja stopnja velja za dohodke, za katere je mogoče uveljavljati zvezni odbitek za mala podjetja, višja pa  za vse druge dohodke.

Davčne stopnje provinc in ozemelj (razen Quebeca in Alberte, ki nimata sporazuma z CRA) znašajo:
 

Provinca/ozemlje Nižja stopnja Višja stopnja Vrednostni prag
Nova Fundlandija in Labrador 3 % 15 % 500.000 CAD
Nova Škotska 2,5 % 14 % 500.000 CAD
Novi Brunswick 2,5 % 14 % 500.000 CAD
Otok princa Edvarda 1 % 16 % 500.000 CAD
Ontario 3,2 % 11,5 % 500.000 CAD
Manitoba 0 % 12 % 500.000 CAD
Saskatchewan 0 % 12 % 600.000 CAD
Britanska Kolumbija 2 % 12 % 500.000 CAD
Nunavut 3 % 12 % 500.000 CAD
Severozahodna ozemlja 2 % 11,5 % 500.000 CAD
Jukon 0 % 12 % 500.000 CAD

Te stopnje veljajo od 1. januarja 2022 in se med letom lahko spremenijo.

Davčni zavezanci davka na dobiček podjetij so rezidenti (družbe, ki so ustanovljene v Kanadi ali ki imajo sedež dejanske uprave v Kanadi) in nerezidenti.

Rezidenti plačujejo davek na dobiček podjetij od dohodka, ustvarjenega v Kanadi in v tujini (v nekaterih primerih velja načelo nastanka poslovnega dogodka), nerezidenti pa od dohodka, ustvarjenega v Kanadi.

Davčna osnova je dobiček družbe (knjigovodski neto dohodek, upoštevan v skladu z davčnimi in računovodskimi pravili).

Dividende, ki jih rezidenčna družba prejme od nerezidenčne družbe, so praviloma vključene v davčno osnovo. Dividende, ki jih rezidenčna družba prejme od druge rezidenčne družbe, so praviloma izvzete iz davčne osnove, vendar so predmet posebnega davka, če ni izpolnjen pogoj kapitalske povezanosti.

Kapitalski dobički so vključeni v davčno osnovo v višini 50 % in zmanjšani za kapitalske izgube.

Izgube iz poslovanja se lahko prenašajo naprej za dvajset let, kapitalske izgube pa se lahko prenašajo naprej neomejeno obdobje. Prenos izgub nazaj je mogoč za tri leta.

Davčne olajšave: olajšave za proizvajalce kvalificiranih brezemisijskih tehnologij (50 % znižanje davčne stopnje v obdobju 2021 do 2031), olajšave za naložbe v R&D, naložbe v filmsko industrijo, olajšave na ravni provinc.
 

Davek po odbitku

Dividende: 25 %
Davek po odbitku za dividende, ki jih domača družba izplača nerezidenčni družbi, znaša 25 %. Slovenska podjetja lahko uveljavijo znižane davčne stopnje v skladu s podpisanim sporazumom o izogibanju dvojnega obdavčevanja (RS-MP, št. 6/01), ki določa, da davek ne sme presegati 5 % bruto zneska dividend, če upravičeni lastnik neposredno ali posredno nadzoruje vsaj 10 odstotkov glasovalnih pravic v družbi, ki plačuje dividende, v ostalih primerih pa ne sme presegati 15 %.

Plačani davek se lahko upošteva ob plačilu davka na dohodek podjetij v Sloveniji.

Obresti: 25 %
Davek po odbitku za obresti, ki jih domača družba izplača nerezidenčni družbi, znaša 25 %. Slovenska podjetja lahko uveljavijo znižane davčne stopnje v skladu s podpisanim sporazumom o izogibanju dvojnega obdavčevanja (RS-MP, št. 6/01), ki določa, da za obresti, izplačane slovenskim podjetjem, davčna stopnja ne sme presegati 10 % od bruto zneska obresti.

Plačani davek se lahko upošteva ob plačilu davka na dohodek podjetij v Sloveniji.

Dohodki iz pravic intelektualne in industrijske lastnine: 25 %
Davek po odbitku iz naslova plačila uporabe pravic industrijske lastnine in intelektualne lastnine, ki jih rezidenčna družba plača nerezidenčni družbi, znaša 25 %. Slovenska podjetja lahko uveljavijo znižane davčne stopnje v skladu s podpisanim sporazumom o izogibanju dvojnega obdavčevanja (RS-MP, št. 6/01), ki določa, da za ta plačila davčna stopnja ne sme presegati 10 % od bruto zneska teh plačil.

Plačani davek se lahko upošteva ob plačilu davka na dohodek podjetij v Sloveniji.

Plačila podpornih tehničnih storitev in druga plačila: 25 %
Plačila storitev tehnične podpore, kot tudi nekatera druga plačila, ki jih domača družba izplača nerezidenčni družbi, so obdavčene z 25 % stopnjo davka po odbitku.

Na podlagi sklenjenega sporazuma o izogibanju dvojnega obdavčevanja (RS-MP, št. 6/01) lahko slovenska podjetja ob izpolnjevanju pogojev uveljavljajo oprostitev tega davka.
 

Davek na promet blaga in storitev

(Good and Service Tax - GST/ Taxe sur les produits et services –TPS; Harmonised Sales Tax – HST/Taxe de vente harmonisée - TVH)

Davek na promet blaga in storitev se plačuje pri prometu večine blaga in storitev, vključno z nepremičninami in pravicami (npr. uporaba blagovne znamke).

GST sestavljata federalni prometni davek (5 %), povečan za prometni davek provinc.

Davčna stopnja davka na promet blaga in storitev provinc je 6 % ali 7 %. Nekatere province namesto GST uporabljajo t.im. harmonizirani prometni davek (HST). Quebec uporablja kombinacijo GST in regionalnega davka QST.
 

Provinca/ozemlje e Davek PST GST HST Skupna davčna stopnja
Alberta GST   5 %   5 %
Britanska Kolumbija GST + PST 7 % 5 %   12 %
Manitoba GST + PST 7 % 5 %   12 %
Novi Brunswick HST     15 % 15 %
Nova Fundlandija in Labrador HST     15 % 15 %
Severozahodna ozemlja GST   5 %   5 %
Nova Škotska HST     15 % 15 %
Nunavut GST   5 %   5 %
Ontario HST     13 % 13 %
Otok princa Edvarda HST     15 % 15 %
Quebec GST + *QST *9,975 % 5 %   14,975 %
Saskatchewan GST + PST 6 % 5 %   11 %
Jukon GST   5 %   5 %

Registracija za GST/HST je obvezna za vse rezidente, ki opravljajo obdavčljive transakcije in njihov letni promet presega 30.000 CAD. Od leta 2021 se morajo za GST/HST registrirati tudi rezidenti, ki zagotavljajo digitalne storitve, dobavljajo blago končnim kupcem v Kanadi in opravljajo nekatere druge dobave/storitve.

Glavni davčni zakoni:
  • Zakon o davku na dohodek podjetij,
  • Zakon o prometnem davku,
  • davčni predpisi provinc.

Davčni sporazumi: Kanada ima sklenjenih prek 70 davčnih sporazumov, med drugim s Slovenijo (MP št. 6/01).  

Kanada je 7. junija 2017 podpisala MLI (večstranska konvencija za preprečevanje zmanjševanja davčne osnove in preusmerjanja dobička, znana tudi kot multilateralni instrument - MLI) in ga ratificirala 21.  6.  2019. MLI je za Kanado začel veljati 1. 12. 2019.

Od začetka uporabe s Slovenijo (za davke po odbitku 1. 1. 2020, za druge davke 1. 6. 2020) je treba pri uveljavljanju ugodnosti iz sporazuma o izogibanju dvojnega obdavčevanja upoštevati tudi spremembo uporabe posameznih določb sporazuma v skladu z MLI.

Koristne povezave:


Posodobljeno: december 2022


Preberite tudi: