Kanada

Dajatve v Kanadi

 

Carinske dajatve in drugi ukrepi trgovinske politike

EU in Kanada sta 30. oktobra 2016 podpisali Celoviti gospodarski in trgovinski sporazum (CETA). Sporazum je vzpostavil prostotrgovinsko območje med državami članicami EU in Kanado za 99 % blaga.
 

Koristne povezave:

 

Obdavčevanje podjetij

 

Davek na dobiček podjetij

Davek na dobiček podjetij se plačuje na državni ravni in na ravni provinc. Davčna stopnja državnega davka na dobiček podjetij znaša 15 %.

Davčne stopnje provinc znašajo od 11 do 16 %.

Davčni zavezanci davka na dobiček podjetij so rezidenti (družbe, ki so ustanovljene v Kanadi ali ki imajo sedež dejanske uprave v Kanadi) in nerezidenti.

Rezidenti plačujejo davek na dobiček podjetij od dohodka, ustvarjenega v Kanadi in v tujini (v nekaterih primerih velja načelo nastanka poslovnega dogodka), nerezidenti pa od dohodka, ustvarjenega v Kanadi.

Davčna osnova je dobiček družbe (knjigovodski neto dohodek, upoštevan v skladu z davčnimi in računovodskimi pravili).

Dividende, ki jih rezidenčna družba prejme od nerezidenčne družbe, so praviloma vključene v davčno osnovo. Dividende, ki jih rezidenčna družba prejme od druge rezidenčne družbe, so praviloma izvzete iz davčne osnove, vendar so predmet posebnega davka, če ni izpolnjen pogoj kapitalske povezanosti.

Kapitalski dobički so vključeni v davčno osnovo v višini 50 % in zmanjšani za kapitalske izgube.

Izgube iz poslovanja se lahko prenašajo naprej za dvajset let, kapitalske izgube pa se lahko prenašajo naprej neomejeno obdobje. Prenos izgub nazaj je mogoč za tri leta.

Davčne olajšave: olajšave za naložbe v R&D, naložbe v filmsko industrijo, olajšave na ravni provinc.
 

Davek po odbitku

Dividende: 25 %
Davek po odbitku za dividende, ki jih domača družba izplača nerezidenčni družbi, znaša 25 %. Slovenska podjetja lahko uveljavijo znižane davčne stopnje v skladu s podpisanim sporazumom o izogibanju dvojnega obdavčevanja (RS-MP, št. 6/01), ki določa, da davek ne sme presegati 5 % bruto zneska dividend, če upravičeni lastnik neposredno ali posredno nadzoruje vsaj 10 odstotkov glasovalnih pravic v družbi, ki plačuje dividende, v ostalih primerih pa ne sme presegati 15 %. Plačani davek se lahko upošteva ob plačilu davka na dohodek podjetij v Sloveniji.
 
Obresti: 25%
Davek po odbitku za obresti, ki jih domača družba izplača nerezidenčni družbi, znaša 25 %. Slovenska podjetja lahko uveljavijo znižane davčne stopnje v skladu s podpisanim sporazumom o izogibanju dvojnega obdavčevanja (RS-MP, št. 6/01), ki določa, da za obresti, izplačane slovenskim podjetjem, davčna stopnja ne sme presegati 10 % od bruto zneska obresti. Plačani davek se lahko upošteva ob plačilu davka na dohodek podjetij v Sloveniji.
 
Dohodki iz pravic intelektualne in industrijske lastnine: 25 %
Davek po odbitku iz naslova plačila uporabe pravic industrijske lastnine in intelektualne lastnine, ki jih rezidenčna družba plača nerezidenčni družbi, znaša 25 %. Slovenska podjetja lahko uveljavijo znižane davčne stopnje v skladu s podpisanim sporazumom o izogibanju dvojnega obdavčevanja (RS-MP, št. 6/01), ki določa, da za ta plačila davčna stopnja ne sme presegati 10 % od bruto zneska teh plačil. Plačani davek se lahko upošteva ob plačilu davka na dohodek podjetij v Sloveniji.
 
Plačila podpornih tehničnih storitev in druga plačila: 25 %
Plačila storitev tehnične podpore, kot tudi nekatera druga plačila, ki jih domača družba izplača nerezidenčni družbi, so obdavčene z 25-% stopnjo davka po odbitku. Na podlagi sklenjenega sporazuma o izogibanju dvojnega obdavčevanja (RS-MP, št. 6/01) lahko slovenska podjetja ob izpolnjevanju pogojev uveljavljajo oprostitev tega davka.
 

Davek na promet blaga in storitev

(Good and Service Tax - GST/ Taxe sur les produits et services –TPS; Harmonised Sales Tax – HST/Taxe de vente harmonisée - TVH) 
Davek na promet blaga in storitev se plačuje pri prometu večine blaga in storitev, vključno z nepremičninami in pravicami (npr. uporaba blagovne znamke). GST sestavljata federalni prometni davek (5 %), povečan za prometni davek provinc. Nekatere province namesto GST uporabljajo t.im. harmonizirani prometni davek (HST).
Več: GST/HST calculator (and rates)
Davčna stopnja davka na promet blaga in storitev je, odvisno od province, med 13 in 15 %.
Registracija za GST/HST je obvezna za vse, ki opravljajo obdavčljive transakcije in njihov letni promet presega 30.000 CAD.


Glavni davčni zakoni: Zakon o davku na dohodek podjetij, Zakon o prometnem davku, davčni predpisi provinc

Davčni sporazumi: Kanada ima sklenjenih prek 70 davčnih sporazumov, med drugim s Slovenijo (MP št. 6/01).

Koristne povezave: