Kanada

Ustanavljanje družb v Kanadi

Organizacijske oblike družb

Kanadska zakonodaja ureja ločeno osebne družbe (partnerstva) in kapitalske družbe. Ustanavljanje in organizacija družb so urejene tako na federalni ravni (Canada Business Corporations Act) kot na ravni provinc. Družba, ki je ustanovljena po zveznem zakonu, nima posebnega statusa in mora pri poslovanju upoštevati tudi zahteve, ki izhajajo iz zakonodaje province, v kateri je ustanovljena. Prav tako je mogoče, da zvezna zakonodaja postavlja zahteve, ki jih zakonodaja province ne zahteva.

Glavne oblike družb, ki jih ureja kanadska zakonodaja, so:

Oblika Osnovni kapital Ustanovitelji  
Partnership
partnerstvo
 
Višina osnovnega kapitala ni predpisana. 2 ali več ustanoviteljev, ki neomejeno in solidarno odgovarjajo za obveznosti družbe. Družbo vodijo vsi partnerji.
Deleži so prenosljivi s soglasjem vseh partnerjev. Nima pravne osebnosti.
Limited Partnership (LP)
komanditno partnerstvo
Višina osnovnega kapitala ni predpisana. 2 ali več ustanoviteljev, od katerih najmanj 1 komplementar (general partner) odgovarja za obveznosti družbe neomejeno in najmanj 1 komanditist (limited partner) do višine vloženih sredstev. Družbo vodijo komplementarji.
Deleži so prenosljivi s soglasjem komplementarjev.
Nima pravne osebnosti.
 
Limited liability partnership (LLP)
partnerstvo z omejeno odgovornostjo
 
Višina osnovnega kapitala ni predpisana. 2 ali več ustanoviteljev, ki omejeno odgovarjajo za obveznosti družbe. LLP je namenjen nekaterim poklicem (odvetniki, računovodje, zdravniki). Ureditev se razlikuje po provincah. Nima pravne osebnosti.
Unlimited liability company (ULC)
Kapitalska družba z neomejeno odgovornostjo
Višina osnovnega kapitala ni predpisana. 2 ali več ustanoviteljev, ki neomejeno odgovarjajo za obveznosti družbe. ULC ureja zakonodaja 3 provinc (Alberta, Britanska Kolumbija in Nova Škotska).
Public corporation
(Inc., Corp ali Ltd)
javna delniška družba
Višina osnovnega kapitala ni predpisana. 1 ali več ustanoviteljev;
odgovornost ustanoviteljev je omejena na vložena sredstva.
Družba izdaja delnice, ki lahko kotirajo na borzi.
Družba mora imeti v imenu Limited, Ltd., Incorporated, Inc., Corporation, Corp. ali S.A.R.F.
Private corporation
(Inc., Corp ali Ltd)
nejavna delniška družba
Višina osnovnega kapitala ni predpisana. 1 ali več ustanoviteljev;
odgovornost ustanoviteljev je omejena na vložena sredstva.
Kapital družbe je razdeljen na delnice, ki ne morejo biti predmet javne ponudbe.
Družba mora imeti v imenu Limited, Ltd., Incorporated, Inc., Corporation, Corp. ali S.A.R.F

Registracijski organ: Innovation, Science and Economic Development Canada (ISED); Corporations Canada

 

Delniška družba (Corporation)

Delniške družbe urejajo zvezni zakon in zakoni provinc, tako da se ureditev v podrobnostih razlikuje. Družba, ki je ustanovljena po zveznem zakonu, lahko posluje v vseh provincah, vendar mora pri poslovanju upoštevati tudi zahteve, ki izhajajo iz zakonodaje provinc. Splošne skupne značilnosti:

Za razliko od partnerstev, ki nimajo pravne osebnosti, je delniška družba pravna oseba. Delniška družba je lahko:
  • public corporation – javna delniška družba ali
  • private corporation – nejavna delniška družba.

Javna delniška družba izdaja delnice, ki lahko kotirajo na borzi. Delnice nejavne družbe ne morejo biti predmet javne ponudbe. Sicer se ureditev ne razlikuje bistveno. Obe obliki morata imeti v imenu katerokoli od naslednjih oznak: Limited, Ltd., Incorporated, Inc., Corporation, Corp. ali S.A.R.F.

Nejavna delniška družba, ustanovljena po zvezni zakonodaji, mora imeti najmanj enega direktorja, javna delniška družba pa vsaj tri direktorje. Najmanj 25 % od njih (ali en direktor, če ima družba manj kot štiri direktorje) morajo biti kanadski prebivalci. Nekatere province te zahteve nimajo.

Kapital delniške družbe, registrirane po zvezni zakonodaji, je razdeljen na delnice, ki morajo biti imenske in kosovne (prinosniške delnice in delnice z nominalno vrednostjo niso dovoljene).

Statut družbe določa razrede delnic in pravice, ki izhajajo iz njih. Če ima družba le en razred delnic, morajo dajati te vsem imetnikom enake pravice, ki morajo zagotavljati pravico do glasovanja na skupščini delničarjev družbe, do prejema dividend in do prejema ustreznega deleža premoženja ob prenehanju družbe.

Če ima družba več kot en razred delnic, statut določa pravice, omejitve in pogoje, ki pripadajo delnicam vsakega razreda.
 

Postopek ustanovitve družbe

Postopek ustanovitve družbe z omejeno odgovornostjo v Kanadi: Private Corporation
Osnovni kapital ni predpisan
Sedež: Toronto
 
  Korak Trajanje Stroški
1. Registracija prek on-line sistema za registracijo pri ISED
Registracija družbe na zvezni ravni z možnostjo dodatne registracije za posamezne province se opravi po elektronski poti prek aplikacije On-line Filing Centre.

Za registracijo je treba izpolniti naslednje elektronske obrazce:
Obrazec 1: Statut družbe
Obrazec 2: Podatki o sedežu družbe in članih uprave
Obrazec 3: Obrazec za registracijo na ravni province*.
*Za province Ontario, Nova Fundlandija, Labrador, Nova Škotska in Saskatchewan. Če namerava družba poslovati v drugih provincah, se mora v njih registrirati ločeno.
Strošek registracije je 200 CAD. Za registracijo v provinci Ontario ni dodatnih stroškov (registracija v drugih provincah lahko vključuje dodatne stroške). Postopek je lahko končan isti dan.

Družba se lahko registrira na dva načina:
1. ustanovitev družbe brez imena družbe, s številko, npr. 1234567 Canada Inc.
2. ustanovitev z imenom. V tem primeru je treba preveriti razpoložljivost prek elektronskega sistema NUANS® in pridobiti potrdilo o ustreznosti imena, ki ga je treba predložiti v roku 90 dni. Strošek pridobitve potrdila o ustreznosti imena je 21,47 CAD. Postopek je mogoče opraviti tudi z rezervacijo imena ali kasnejšo odobritvijo imena.

Po registraciji družbe pošlje ISED podatke družbe Davčni upravi (Canada Revenue Agency - CRA). Ta določi družbi poslovno številko (Business Number) in številko davčnega računa. Številka je v roku 1 dneva objavljena v spletni bazi podjetij, s čimer družba lahko začne s poslovanjem.
 
1 dan 200 CAD
2. Registracija za prometni davek pri CRA
Družbe, katerih četrtletni promet presega 30.000 CAD se morajo registrirati za prometni davek (Goods and Services Tax (GST)/Harmonized Sales Tax (HST) pri Davčni upravi (Canada Revenue Agency - CRA).
Registracija se opravi on-line na spletni strani CRA.
On-line postopek, hkrati s prejšnjim postopkom Ni stroškov

Vir: ISED 2022

Navodila za registracijo in obrazciKoristne povezave: 
 

Posodobljeno: december 2022
 

Preberite tudi: