Poljska

Dajatve na Poljskem

Carinske dajatve in drugi ukrepi trgovinske politike

Poljska je članica EU.


Več informacij:


Obdavčevanje podjetij

Davek na dohodek podjetja

Podjetja plačujejo davek od dohodka pravnih oseb. Standardna davčna stopnja znaša 19%. Za manjše zavezance, katerih promet, vključno z DDV, ne presega 2 milijona EUR, in za tiste, ki so šele začeli poslovati (z nekaterimi izjemami) se lahko uporabi znižana 9% davčna stopnja.

Kapitalske družbe, ki so v lasti fizičnih oseb, lahko ob izpolnjevanju pogojev uporabljajo pavšalno obdavčitev za distribuirane dobičke (podobno kot estonski model). Davčna stopnja znaša 20% (10% za male zavezance in nova podjetja).

Rezidenti (družbe, ki imajo na Poljskem registriran sedež ali upravo) plačujejo davek po svetovnem načelu od dohodka, ustvarjenega na Poljskem in v tujini. Nerezidenti plačujejo davek na dohodek od dohodka, ki izvira iz Poljske. Podružnice so obdavčene enako kot odvisne družbe.

1. januarja 2022 je bil uveden minimalni davek za družbe, ki ne izkazujejo dobička, vendar je bil začetek uporabe odložen do 31.decembra 2023.

Davčno osnovo davka na dohodek podjetja sestavljata dva različna vira dohodka (t. i. „košarice“): v eni so kapitalski dohodki, v drugi pa ostali dohodki (poslovanje/trgovanje). Med kapitalske dohodke sodijo tudi dohodki od licenčnin in od drugih podobnih pravic. Zavezanci morajo ločiti dohodke in stroške iz ene in iz druge košarice, dobički in izgube pa se ne smejo prenašati iz ene v drugo košarico. Obe košarici sta obdavčeni z 19% stopnjo.

Davčna osnova je znižana za normalne stroške poslovanja (pri stroških za obresti in za plačila neopredmetenih storitev povezanih strank obstajajo nekatere omejitve). Za uveljavitev nekaterih priznanih stroškov veljajo pogoji, povezani z belo listo zavezancev za DDV, ki je javno dostopna na vladnih straneh.

Kapitalski dobički so obdavčeni s standardno 19% davčno stopnjo. Izjeme so možne v primeru družb tveganega kapitala pri dobičku od prodaje deležev, ki so bili pridobljeni v obdobju 2016 – 2023 v podjetjih, ki se ukvarjajo z raziskavami in razvojem, če so izpolnjeni nekateri pogoji.

Dividende, prejete od poljske rezidenčne družbe, so izvzete iz davčne osnove. Dividende, prejete od nerezidenčne družbe iz EU/EGP ali iz Švice, so izvzete iz davčne osnove, če izpolnjujejo pogoje glede višine in trajanja lastniške udeležbe; sicer so obdavčene po standardni davčni stopnji.

Izgube se lahko prenesejo naprej za nedoločen čas. Lahko se pobotajo z dobički do 50% njihove vrednosti, če izhajajo iz istega vira. Davčni zavezanec lahko v katerem koli letu pobota 5 milijonov PLN izgube, preostanek pa se odšteje v preostalih štirih letih petletnega obdobja, ob upoštevanju omejitve do 50% vrednosti. Prenos izgub za nazaj ni mogoč.

Alternativni minimalni davek plačujejo lastniki „osnovnih sredstev visoke vrednosti“ (trgovski centri in druge komercialne zgradbe). Davčna stopnja znaša 0,035% mesečno (0,42% letno) na začetno davčno vrednost sredstev, ki presega 10 milijonov PLN. Ta davek se lahko odbije pri davku na dohodek podjetij.

Na voljo so različne davčne olajšave in spodbude za raziskave in razvoj, različne regionalne in sektorske spodbude. Za priznane stroške R&R (razvoj in raziskave) aktivnosti, obstaja dodatna 100% do 200% davčna olajšava. Mala in start-up podjetja lahko uveljavljajo enkraten odpis sredstev v vrednosti do 50.000 EUR. Za dohodke iz naslova nekaterih vrst intelektualne lastnine (patenti, inovacije…) je mogoče uveljavljati 5% davčno stopnjo. Olajšave so na voljo tudi za naložbe, povezane z registracijo patenta, robotizacijo, širitev poslovanja idr.

Davek po odbitku

Dividende: 19%

Davek po odbitku za dividende in druge oblike distribuiranih dobičkov, ki jih poljska družba izplača nerezidenčni družbi, znaša 19%. Za dividende, ki jih poljska družba izplača drugi rezidenčni družbi, se davek po odbitku ne plačuje.

Slovenska podjetja lahko uveljavijo znižanja in oprostitve iz Direktive o skupnem sistemu obdavčitve matičnih družb in odvisnih družb in iz sklenjenega mednarodnega sporazuma o izogibanju dvojnega obdavčevanja.

V skladu z Direktivo o skupnem sistemu obdavčitve matičnih družb in odvisnih družb lahko ob izpolnjevanju pogojev glede udeležbe v kapitalu in njenega trajanja slovenska podjetja uveljavijo popolno oprostitev davka po odbitku (ugodnosti po direktivi pa se ne priznajo, če gre za sheme, ki imajo za enega glavnih namenov pridobitev davčne ugodnosti.)

Sicer lahko uveljavljajo znižane stopnje v skladu s sklenjenim sporazumom o izogibanju dvojnega obdavčevanja Ur.l. RS-MP št. 23/97, ki določa, da davek po odbitku ne sme presegati 5% bruto zneska dividend (pogoj: 25% kapitalska udeležba), oziroma 15% v vseh drugih primerih. Plačani davek se lahko upošteva ob plačilu davka na dohodek podjetij v Sloveniji, če zavezanec ne izvzema dividend iz davčne osnove v Sloveniji.

Obresti: 20%

Na obresti, ki jih poljska družba izplača nerezidenčni družbi, znaša davek po odbitku 20%. Za obresti, ki jih poljska družba izplača drugi rezidenčni družbi, se davek po odbitku ne plačuje.

Uveljaviti je mogoče znižanja in oprostitve iz Direktive o skupnem sistemu obdavčitve obresti in licenčnin (ob izpolnjevanju pogojev popolna oprostitev davka po odbitku) ali iz sklenjenega mednarodnega sporazuma o izogibanju dvojnega obdavčevanja (Ur.l. RS-MP št. 23/97), po katerem davek po odbitku ne sme presegati 10% obresti. Plačani davek se lahko upošteva ob plačilu davka na dohodek podjetij v Sloveniji.

Licenčnine in avtorski honorarji: 20%

Davek po odbitku iz naslova plačila licenčnin in avtorskih honorarjev, ki jih poljska družba izplača nerezidenčni družbi, znaša 20%. Za plačila iz tega naslova, ki jih poljska družba izplača drugi rezidenčni družbi, se davek po odbitku ne plačuje. Uveljavijo se lahko znižanja in oprostitve iz Direktive o skupnem sistemu obdavčitve obresti in licenčnin in iz sklenjenega mednarodnega sporazuma o izogibanju dvojnega obdavčevanja.

V skladu z Direktivo o skupnem sistemu obdavčitve obresti in licenčnin je mogoče ob izpolnjevanju pogojev uveljaviti popolno oprostitev davka po odbitku. Sicer se lahko uveljavljajo znižane stopnje v skladu s sklenjenim sporazumom o izogibanju dvojnega obdavčevanja Ur.l. RS-MP št. 23/97, ki določa, da davek po odbitku ne sme presegati 10% bruto zneska plačila. Plačani davek se lahko upošteva ob plačilu davka na dohodek podjetij v Sloveniji.

Plačila podpornih tehničnih storitev: 20%

Za plačila nekaterih neopredmetenih storitev (svetovalne, računovodske, pravne, tehnične, oglaševalne, nadzorne, garancijske, tržne raziskave), ki jih domača družba izplača rezidenčni družbi, se davek po odbitku ne plačuje, za plačila nerezidenčni družbi pa znaša davčna stopnja davka po odbitku 20%.

V praksi pa se davek po odbitku na navedena plačila ne zaračunava, kadar je plačan rezidentom države, s katero ima Poljska sklenjen mednarodni sporazum. Takšna plačila se namreč običajno obravnavajo kot poslovni dobiček, ki skladno s sporazumi ni obdavčen na Poljskem, če tuja podjetja na Poljskem ne opravljajo dejavnosti preko stalne poslovne enote.

To velja tudi za sklenjeni mednarodni sporazum o izogibanju dvojnega obdavčevanja Ur.l. RS-MP št. 23/97, v katerem ni podlage za plačilo davka po odbitku od navedenih storitev, zato lahko slovenske družbe uveljavljajo oprostitev od tega davka na Poljskem.
 

Davek na dodano vrednost (VAT)

Podjetja in posamezniki, ki na Poljskem opravljajo obdavčljive transakcije (prodaja blaga in opravljanje storitev ter uvoz/izvoz) so zavezanci za poljski davek na dodano vrednost, če njihov letni promet presega 200.000 PLN.

Nerezidenti, ki na Poljskem opravljajo obdavčljive transakcije, se morajo registrirati za namene DDV ne glede na vrednost transakcije. Za distančno prodajo veljajo pravila EU.

Standardna stopnja je 23%, zmanjšani pa 8% in 5%. Izvoz in nekatere storitve so oproščeni plačila DDV. Za uveljavitev odbitnega DDV velja v nekaterih primerih zahteva, da mora biti dobavitelj oz. njegov bančni račun uvrščen na belo listo, ki je javno dostopna na vladnih straneh, ali na listo VIES.

Za podjetja relevantni davčni predpisi:
  • Zakon o davku na dohodek pravnih oseb,
  • Zakon o davku na dodano vrednost idr.
Davčni sporazumi: Poljska ima sklenjenih preko 80 davčnih sporazumov, med drugim s Slovenijo Ur.l. RS-MP št. 23/97.

Poljska je 7. junija 2017 podpisala MLI (večstransko konvencijo za preprečevanje zmanjševanja davčne osnove in preusmerjanja dobička, znana tudi kot multilateralni instrument – MLI) in ga med prvimi ratificirala 23. januarja 2018.

V zvezi z bilateralnim mednarodnim sporazumom, ki je sklenjen med Slovenijo in Poljsko, se je MLI začel uporabljati 1. januarja 2019 tako za davke po odbitku kot tudi za druge davke. MLI med drugim vpliva na obdavčitev dividend po sporazumu in določa dodaten pogoj za uveljavitev oprostitve od obdavčitve dividend (za oprostitev davčnega odtegljaja od dividend je po sporazumu poleg 25% kapitalske udeležbe treba izpolniti tudi pogoj trajanja udeležbe najmanj 365 dni).

Z MLI se v mednarodni sporazum med Slovenijo in Poljsko dodaja tudi pravilo preizkusa glavnega namena, ki pomembno vpliva na celotni sporazum, tj. med drugim tudi na obdavčitev dividend, obresti in licenčnin.

Skladno z navedenim pravilom se lahko zavrnejo kakršnekoli ugodnosti po sporazumu, če je ob upoštevanju vseh ustreznih dejstev in okoliščin mogoče sklepati, da je bila pridobitev te ugodnosti eden od glavnih namenov katerega koli dogovora ali transakcije, na podlagi katerega je bila neposredno ali posredno pridobljena ta ugodnost, razen če se ne ugotovi, da bi bilo priznavanje take ugodnosti v teh okoliščinah skladno s cilji in nameni ustreznih določb tega sporazuma.


Več informacij:

Posodobljeno: maj 2023


Preberite tudi: