Poljska

Ustanavljanje družb na Poljskem

 

Organizacijske oblike družb

Poljski Zakon o družbah ureja naslednje glavne oblike družb:
 
Oblika Osnovni kapital Ustanovitelji  
Spółka partnerska (Sp.p.)
družba z neomejeno odgovornostjo
Višina osnovnega kapitala ni predpisana Najmanj 2 partnerja, ki neomejeno in solidarno odgovarjata za obveznosti družbe Družbo vodijo vsi partnerji
Deleži so prenosljivi s soglasjem vseh partnerjev
Spółka komandytowa (Sp.k.)
komanditna družba
Višina osnovnega kapitala ni predpisana 2 ali več partnerjev, od katerih komplementarji odgovarjajo za obveznosti družbe neomejeno, komanditisti pa do višine vloženih sredstev Družbo vodijo komplementarji
Smiselno veljajo pravila za Sp.p.
 
Spółka komandytowo-akcyjna (S.K.A.)
komanditna delniška družba
Najnižji osnovni kapital je 50.000 PLN 2 ali več ustanoviteljev, od katerih komplementarji odgovarjajo za obveznosti družbe neomejeno, komanditisti pa do višine vloženih sredstev Družbo vodijo komplementarji
Smiselno veljajo pravila za Sp.k. in S.A.
 
Spółka akcyjna (S.A.)
delniška družba
Najnižji osnovni kapital je 100.000 PLN 1 ali več ustanoviteljev;
odgovornost ustanoviteljev je omejena na vložena sredstva
Družbo vodijo organi družbe
Družba izdaja delnice, ki so prosto prenosljive in so lahko predmet javne ponudbe
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Sp.z.o.o.)
družba z omejeno odgovornostjo
Najnižji osnovni kapital je 5.000 PLN 1 ali več ustanoviteljev;
odgovornost ustanoviteljev je omejena na vložena sredstva
Družbo vodijo družbeniki in uprava
Deleži so omejeno prenosljivi

 
 
Več informacij:
  • Registracijski organ: KRS
  • Agencija za promocijo tujih naložb: PAIH
 

Delniška družba (spolka akcyjna, SA)

Ustanovitelji/delničarji
Delniško družbo lahko ustanovi ena ali več fizičnih ali pravnih oseb. Ni omejitev glede državljanstva ali bivališča.
Kapital
Najmanjši znesek osnovnega kapitala je 100.000 PLN, od katerega mora biti pred registracijo vplačanih najmanj 25%. Družba se lahko ustanovi s prispevki v denarju in v naravi. Prispevke v naravi oceni sodni cenilec in morajo biti ob ustanovitvi izročeni v celoti.
Najmanjša nominalna vrednost delnice je 0.1 PLN. Delnice se lahko glasijo na prinosnika ali na ime in so lahko navadne ali prednostne.
Organi upravljanja
Odločitve se sprejemajo na skupščini delničarjev, ki se mora sestati najmanj enkrat letno. Za večino odločitev je potrebna navadna večina, tričetrtinska večina pa se zahteva za statusne spremembe in druge pomembne odločitve.
Nadzorni odbor je obvezen za vse delniške družbe in ga mora sestavljati najmanj 5 članov. Ni omejitev glede državljanstva ali bivališča članov.
Družbo vodi upravni odbor. Število članov upravnega odbora določa statut, ni omejitev glede državljanstva ali bivališča članov uprave.
 

Družba z omejeno odgovornostjo (spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia, Sp.z.o.o.)

Ustanovitelji/družbeniki
Družbo z omejeno odgovornostjo lahko ustanovi ena ali več fizičnih ali pravnih oseb. Ni omejitev glede državljanstva ali bivališča.
Kapital
Najmanjši osnovnega kapital je 5.000 PLN in mora biti v celoti vplačan pred vpisom v register podjetij. Osnovni kapital je lahko v denarju ali v naravi. Najmanjši delež posameznega družbenika mora znašati 50 PLN.
Organi upravljanja
Odločitve se sprejemajo na skupščini družbenikov. Način glasovanja in potrebne večine določa statut.
Družbo vodi direktor ali upravni odbor. Ni omejitev glede državljanstva ali bivališča. Pogoji imenovanja in rok mandata uprave nista zakonsko opredeljena, ureja jih ustanovni akt družbe.
Če znaša osnovni kapital družbe prek 500.000 PLN in ima družba več kot 25 družbenikov, je konstituiranje nadzornega odbora obvezno. Sestavljajo ga najmanj 3 člani, pogoje imenovanja in trajanje mandata pa določa ustanovni akt družbe.

 

Postopek ustanovitve družbe z omejeno odgovornostjo na Poljskem

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Sp z.o.o.
Osnovni kapital: 5.000 PLN
Sedež: Varšava
 
  Korak Trajanje Stroški
1 Priprava in overitev akta o ustanovitvi družbe pri notarju
Ustanovitelji pri notarju pripravijo in overijo akt o ustanovitvi družbe in izpolnijo vlogo za vpis v register (obrazec KRS-W3).
Strošek priprave akta o ustanovitvi ne sme presegati 10.000 PLN.
On-line registracija družbe
Ob izpolnjevanju nekaterih pogojev (standardiziran akt o ustanovitvi, digitalni podpis idr.) je mogoča tudi on-line registracija prek CEIDG (Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej), ki ne zahteva notarizacije akta o ustanovitvi.
1 dan 4.000 do 10.000 PLN
2 Vpis v register družb pri sodnem registru (Krajowy Rejestr Sądowy – KRS) in dodelitev številk REGON, NIP in ZUS
V enotnem postopku se opravijo naslednji postopki:
  • vpis v register družb,
  • dodelitev statistične številke REGON,
  • dodelitev davčne identifikacijske številke NIP,
  • dodelitev številke socialnega zavarovanja ZUS.
Prijavitelj izpolni obrazec NIP -8 z zahtevanimi podatki, ki ga register pošlje na Davčno upravo (Urząd podatkowy), Statistični urad (Główny Urząd Statystyczny) in Zavod za socialno zavarovanje za pridobitev številk REGON, NIP in ZUS. Nato obvesti o ustanovitvi nove družbe Centralni register gospodarskih subjektov - register davčnih zavezancev (Centralny Rejestr Podmiotów - Krajowa Ewidencja Podatników) in objavi obvestilo v uradnem listu (Monitor Sądowy i Gospodarczy - MSiG).
28 dni 500 PLN (registracija) in 100 PLN (objava).
3 Odprtje bančnega računa družbe pri komercialni banki
Za odprtje bančnega računa se predloži akt o ustanovitvi družbe in REGON številka.
1 dan brezplačno
4 Registracija za DDV pri Davčni upravi
Družbe se prijavijo na krajevno pristojni urad Davčne uprave za vpis v register zavezancev za DDV na obrazcu VAT-R.
1 dan 170 PLN (kolkovina)

Vir: Svetovna banka 2018, PAIH 2018
 

Posodobljeno: 22.11.2018