Severna Makedonija

Gospodarske panoge Severne Makedonije

Priložnosti na trgu


Tuje naložbe so pomembne za razvoj gospodarstva Severne Makedonije. Sektor, ki pritegne največ neposrednih tujih naložb je proizvodni sektor, sledijo pa finančne in zavarovalniške storitve.

Perspektivna področja: 

Kmetijstvo in živilska industrija: Kmetijstvo je ciljno območje za prihodnje naložbe, za rast in razvoj. Čeprav je vlada kmetom v zadnjih 10 letih zagotovila pomembno finančno podporo, ostajata pomanjkanje moderne opreme in naložb v predelovalne zmogljivosti ključni slabosti kmetijskega sektorja. Priložnosti za izvoznike predstavljajo kmetijski stroji in oprema, oprema za pakiranje živil in oprema za polnjenje.

Meso in žito: Severna Makedonija je neto uvoznica mesa, saj ima premalo proizvodnje mesa, število domačih živali pa se še naprej zmanjšuje. 50 % porabe mesa država uvozi, predvsem perutnine, svinjine in govejega mesa. Makedonija uvaža tudi večino žita.
 
Gradbeništvo: Gradbena industrija že več kot desetletje predstavlja od 5-10 % BDP države. V Severni Makedoniji potekajo številni veliki infrastrukturni projekti za izboljšanje povezav s trgovinskimi partnerji in povečanje gospodarske rasti. Svetovna banka in EBRD še naprej financirata gradnjo nove prometne infrastrukture, Severna Makedonija pa vlaga tudi v lokalne ceste. V zadnjih nekaj letih se je začela tudi gradnja stanovanjskih stavb, ki se bo nadaljevala tudi v prihodnjem obdobju. Severna Makedonija pozdravlja tuje gradbene družbe, ki prinašajo nove tehnologije in znanje, ter sodelujejo z lokalnimi podjetji kot podizvajalci. Možnosti nudijo predvsem segmenti gradbenih materialov, lesenih in vinilnih oken, vrat, talnih oblog, izolacije, lepil, cementa, strešne kritine, ogrevalne in prezračevalne opreme, klimatskih naprav in sistemov hlajenja.
 
Turizem: Turistični sektor ponuja izvozne in naložbene priložnosti in ima velik potencial za prihodnji razvoj. Ker so naložbe v turizem zelo omejene, obnavljajo in nadgrajujejo starejše hotele, povečala pa se je tudi gradnja manjših hotelov.
 

Gospodarstvo

Severna Makedonija je najrevnejša od nekdanjih jugoslovanskih republik, vendar je v zadnjem desetletju dosegla pomemben napredek pri širitvi svojega gospodarstva. V letu 2019 je dosegla 3,6 % gospodarsko rast.
Severna Makedonija ima majhno, odprto gospodarstvo, čigar nadaljnja rast in razvoj sta v veliki meri odvisna od napredka pri integraciji v EU.

 

Struktura BDP

Gospodarstvo Severne Makedonije je tradicionalno temeljilo na kmetijstvu. Kmetijski sektor je v letu 2019 predstavljal 8 % BDP in zaposloval 16 % aktivnega prebivalstva. Dve tretjini kmetijskih zemljišč sta kategorizirani kot pašniki, ena tretjina pa so obdelovalna kmetijska zemljišča. Država proizvaja predvsem grozdje, tobak, zelenjavo in sadje. Pomembna segmenta sta še ovčereja in kozjereja.

Država ima nekaj zalog železa, bakra in svinca.

Storitveni sektor predstavlja 64 % BDP in zaposluje 53,7 % celotne delovne sile. Glavni viri dohodka storitvenega sektorja prihajajo iz segmentov prometa, telekomunikacij in proizvodnje energije. 
 

Vir: EIU; Factiva, junij 2020.

 

Industrijski sektor

Industrijski sektor predstavlja 28 % BDP in zaposluje 30,4 % aktivnega prebivalstva. Najpomembnejše industrijske panoge so kemična, tekstilna, jeklarska in strojna industrija. Tekstilna in usnjarska industrija predstavljata glavni industrijski panogi v državi.

Industrijska proizvodnja v Severni Makedoniji je v letu 2019 zrasla za 3,7 %. za leto 2020 je napovedan upad industrijske proizvodnje v višini -5,5 %, potem pa ponovna rast v letu 2021 v višini 11 % in v letu 2022 v višini 5 %.Predstavljamo dve gospodarski panogi na trgu Severne Makedonije:

 

Živilska industrija - ustekleničena voda

Maloprodajna vrednost trga ustekleničene vode v Severni Makedoniji se je v letu 2018 rekordno povečala za 6 % in dosegla 39,2 mio EUR. Obseg trga se je v letu 2018 povečal za 3 % in dosegel 110 mio litrov. Večja ozaveščenost potrošnikov in zaupanje pozitivno vplivata na rast prodaje ustekleničene vode v državi.

Analitiki napovedujejo, da bo maloprodajna vrednost ustekleničene vode v Makedoniji v obdobju 2019-20123 rasla po 4 % povprečni letni stopnji in v letu 2023 dosegla 53,9 mio EUR. Obseg trga bo po napovedih v prihodnjih petih letih rasel po 5 % povprečni letni stopnji in v letu 2023 dosegel 139 mio litrov.

Največji konkurent na trgu ustekleničene vode v Severni Makedoniji je lokalno podjetje Kozuvchanka d.o.o., ki je imelo v letu 2018 23 % tržni delež glede na vrednost maloprodaje. Podjetje je zaradi močne prodornosti in prepoznavnih blagovnih znamk ustekleničene vode Kozuvchanka in Izvorska, tudi v letu 2018 ohranilo vodilno vlogo na trgu. Zaradi bolj konkurenčnih cen novih konkurentov na trgu, je delež Kozuvchanke v letu 2018 doživel zmeren upad, tako v vrednosti, kot tudi v obsegu maloprodaje.

Na trgu ustekleničene vode v Severni Makedoniji prevladujejo predvsem lokalna podjetja. Poleg vodilnega konkurenta Kozuvchanke so imela v letu 2018 pomembne deleže še podjetja Koding, Pelisterka, Magroni, Mak-Mineral, Ml-Gari in Masigo. Glavna konkurenčna prednost lokalnih podjetij je njihova geografska bližina lokalnim vodnim virom ter nizki stroški distribucije izdelkov.

 

Tržni deleži v letu 2018 glede na vrednost maloprodaje (v odstotkih)

Konkurenti na trgu: 

 • Jamnica d.d.      
 • Koding d.o.o.e.l.    
 • Kozuvchanka d.o.o. 
 • Magroni d.o.o.    
 • Mak-Mineral d.o.o. 
 • Masigo d.o.o.      
 • Ml-Gari d.o.o.     
 • Pelisterka a.d.   
 • Vlasinka d.o.o.    

Največji proizvajalci brezalkoholnih pijač v Severni Makedoniji (2018)   

Podjetje Prihodki v mio EUR
Kozhuvchanka D.O.O. Uvoz-Izvoz Kavadarci 10,89
M I A Beveridzis D.O.O.E.L. 10,54
Pelisterka Ad Skopje 7,50
Rio D.O.O.E.L. Izvoz-Uvoz Skopje 7,02
Koding-Gorska D.O.O.E.L. 6,94
Slovin Jugokokta A.D. 6,15
Spk D.O.O. 5,70


Največja podjetja na področju maloprodaje hrane v Severni Makedoniji (2018)

Podjetje Prihodki v mio EUR
Kam D.O.O. 95,51
Veropulos D.O.O.E.L. 66,38
Stokomak D.O.O. 48,31
Adrijus D.O.O. 21,18
Angro-Marketing D.O.O. 9,79
Agroma D.O.O.E.L. 8,87
Stel-Impeks D.O.O.E.L. Uvoz-Izvoz Shtip 7,43
 

Vir: Factiva, julij 2019.

 

Energetika - obnovljivi viri energije


Aprila 2017 je Severna Makedonija dopolnila svoj Nacionalni akcijski načrt za obnovljive vire energije (NREAP iz leta 2015) in določila cilj 24 % obnovljivih virov energije v končni porabi energije do leta 2020, namesto prejšnjih 21 %. Od tega naj bi 27 % porabili za električno energijo, 30 % za potrebe ogrevanja in 10 % za porabo v prometu.

Podporna shema Feed-in tarife (FiT) za spodbujanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov je bila uvedena leta 2008 in dopolnjena v letih 2012 in 2013. Maja 2018 je vlada sprejela novi zakon o energetiki, ki je poleg obstoječih finančnih instrumentov uvedel tudi premije. S sprejetjem novega zakona o energetiki želi Severna Makedonija spodbuditi naložbe v obnovljive vire energije ter povečati energetsko učinkovitost.

Ministrstvo za gospodarstvo Severne Makedonije namerava do konca leta 2019 sprejeti še novo strategijo za razvoj energetike do leta 2040. Ministrstvo je že pripravilo tudi osnutek zakona o energetski učinkovitosti.

Aktualni projekti:

 • Državna energetska družba ELEM bo gradila hidroelektrarni Cebren in Galište ter obnovila projekte na reki Vardar. ELEM namerava zgraditi 12 hidroelektrarn skupne zmogljivosti 338 MW na Vardarju, vključno s hidroelektrarno Gradec (55 MW) in Veles (93 MW). Kljub napovedani podpori Evropske banke za obnovo in razvoj (EBRD) do financiranja ni prišlo, kar je povzročilo zamude pri izvedbi projektov. 
 • ELEM je v začetku leta 2019 objavil tudi javni razpis za projekt izgradnje sončne elektrarne zmogljivosti 10 MW. To bo prva solarna elektrarna družbe  ELEM, ki sicer proizvaja električno energijo iz termo in hidroelektrarn, ter enega vetrnega parka. Sončna elektrarna bo locirana v bližini termoelektrarne Oslomej v zahodnem delu države. 33 % stroškov bo financirala družba ELEM, preostanek pa bo s posojilom financirala EBRD. Izgradnja se bo začela v letu 2019 in bo končana predvidoma v 10 mesecih. Projekt je del strategije družbe ELEM za diverzifikacijo proizvodnje električne energije in povečanje proizvodnje iz obnovljivih virov energije za zagotavljanje čiste energije. V okviru strategije namerava ELEM zgraditi tudi več novih vetrnih parkov v državi.

Največja podjetja na področju proizvodnje električne energije v Severni Makedoniji (2018)

Podjetje Prihodki v mio EUR
EVN Macedonia AD 461,06
Power Plants of North Macedonia, in State Ownership Joint Stock Company 302,89
Elektrodistribucija D.O.O.E.L. 141,89
Gen-I D.O.O.E.L. 105,48
Energy Delivery Solutions Eds D.O.O.E.L. 83,00
Eft Makedonija D.O.O.E.L. Skopje 77,11
Te-To A.D. 62,79


Vir: Factiva, julij 2019.

 

Poglejte si tudi:

Poslovno sodelovanje s Slovenijo

Poslovanje