Severna Makedonija

Dajatve v Severni Makedoniji

Carinske dajatve in drugi ukrepi trgovinske politike

Severna Makedonija ima status kandidatke za članstvo v EU.

Zunanjetrgovinski odnosi s Severno Makedonijo temeljijo na Stabilizacijsko-pridružitvenem sporazumu med Severno Makedonijo in EU, ki je začel veljati aprila 2004.

Sporazum je vzpostavil prostotrgovinsko območje med državami članicami EU in Severno Makedonijo. Odpravljene so dajatve in netarifne omejitve za blago za vse blago razen nekaj izjem (nekateri kmetijski in ribiški proizvodi) za katere veljajo znižane dajatve in/ali preferencialne količinske koncesije.

Severna Makedonija je podpisnica Panevropsko-sredozemske konvencije (PEM) o preferencialnih pravilih o poreklu, ki ima za cilj vzpostavitev skupnih pravil o poreklu in kumulaciji med partnerskimi državami in EU.

Koristne povezave:


Obdavčevanje podjetij

Davek na dohodek podjetja

Podjetja plačujejo davek od dohodka pravnih oseb. Davčna stopnja znaša 10 %.

Podjetja, ki imajo na letni ravni manj kot 3 milijone MKD dohodkov iz vseh virov, so oproščena davka. Podjetja, ki imajo na letni ravni manj kot 6 milijone MKD dohodkov iz vseh virov (z izjemo družb s področja bančništva, financ, zavarovalništva in igralništva) lahko izberejo poenostavljeni davčni režim in plačujejo davek po 1 % stopnji. Če se odločijo za poenostavljeni davčni režim, morajo ostati v njem najmanj 3 leta (razen če prenehajo izpolnjevati pogoj glede letnega dohodka).

Rezidenti (družbe, ki so ustanovljene po severnomakedonski zakonodaji ali ki imajo svoj sedež v Severni Makedoniji) plačujejo davek po svetovnem načelu od dohodka, ustvarjenega v Severni Makedoniji in v tujini. Nerezidenti plačujejo davek od dohodka, ki izvira iz Severne Makedonije.

Davčna osnova davka od dohodka pravnih oseb je razlika med prihodki in priznanimi stroški družbe. Kapitalski dobički so vključeni v davčno osnovo in obdavčeni po standardni davčni stopnji. Dividende, prejete od makedonske rezidenčne družbe, so izvzete iz davčne osnove pod pogojem, da je bil dohodek obdavčen že na ravni izplačevalca. Izgube se lahko prenesejo naprej za 3 leta. Prenos izgub za nazaj ni mogoč.

Na voljo so različne davčne olajšave in sicer v višini dobička, reinvestiranega v osnovna sredstva in 10 letne davčne počitnice za podjetja v prostih ekonomskih conah.
 

Davek po odbitku

Dividende: 10 %
Dividende in druge oblike distribuiranih profitov, ki jih severnomakedonska družba izplača nerezidenčni družbi, so obdavčene z 10 % stopnjo davka po odbitku.

Slovenska podjetja lahko uveljavljajo znižane stopnje v skladu s sklenjenim sporazumom o izogibanju dvojnega obdavčevanja (Ur.l. RS-MP št. 6/99.) Ta določa, da davek po odbitku ob izpolnjenem pogoju 25 % kapitalske udeležbe ne sme presegati 5 % bruto zneska dividend (v ostalih primerih pa 15 %). Plačani davek se lahko upošteva ob plačilu davka na dohodek podjetij v Sloveniji, če zavezanec ne izvzema dividend iz davčne osnove v Sloveniji.

Obresti: 10 %
Obresti, ki jih severnomakedonska družba izplača nerezidenčni družbi, so obdavčene z 10 % stopnjo davka po odbitku. Enako davčno stopnjo določa tudi sklenjeni sporazum o izogibanju dvojnega obdavčevanja (Ur.l. RS-MP št. 6/99. Plačani davek se lahko upošteva ob plačilu davka na dohodek podjetij v Sloveniji.

Licenčnine in avtorski honorarji: 10 %
Licenčnine in avtorski honorarji, ki jih severnomakedonska družba izplača nerezidenčni družbi, so obdavčene z 10 % stopnjo davka po odbitku. Enako davčno stopnjo določa tudi sklenjeni sporazum o izogibanju dvojnega obdavčevanja (Ur.l. RS-MP št. 6/99). Plačani davek se lahko upošteva ob plačilu davka na dohodek podjetij v Sloveniji.

Podporne tehnične storitve: 10 %
Plačila podpornih tehničnih storitev (upravljanje, svetovanje, finančne storitve, raziskave in razvoj, telekomunikacije), ki jih severnomakedonska družba izplača nerezidenčni družbi, so obdavčene z 10 % stopnjo. V skladu s sklenjenim mednarodnim sporazumom o izogibanju dvojnega obdavčevanja (Ur.l. RS-MP št. 6/99) se davek po odbitku ne plačuje, zato lahko slovenske družbe na podlagi sporazuma uveljavljajo oprostitev od tega davka v Severni Makedoniji.
 

Davek na dodano vrednost (Danok na dodadena vrednost - DDV)

Podjetja in posamezniki, ki v Severni Makedoniji opravljajo obdavčljive transakcije (prodaja blaga in opravljanje storitev ter uvoz) so zavezanci za severnomakedonski davek na dodano vrednost, če je njihov letni prihodek višji od 2 milijonov MKD.

Standardna stopnja znaša 18 %, znižana pa 10% (hrana in brezalkoholne pijače v gostinskih lokalih in pri dostavi) in 5 % (živilski in farmacevtski izdelki, proizvodna oprema, računalniki in javni prevoz). Izvoz, opravljanje bančnih in finančnih storitev, zavarovalnine in izobraževanje in nekatere druge dobave so oproščeni plačila DDV.

Za podjetja relevantni davčni predpisi:


Davčni sporazumi:
  • Severna Makedonija ima sklenjenih 48 davčnih sporazumov, med drugim s Slovenijo (Ur.l. RS-MP št. 6/99).
  • Severna Makedonija je 29. 1. 2020 podpisala MLI (večstranska konvencija za preprečevanje zmanjševanja davčne osnove in preusmerjanja dobička, t. i. multilateralni instrument – MLI), vendar ga še ni ratificirala. Od začetka uporabe MLI s Slovenijo bo treba pri uveljavljanju ugodnosti iz sporazuma o izogibanju dvojnega obdavčevanja upoštevati tudi spremembe uporabe posameznih določb sporazuma v skladu z MLI.

Koristne povezave:


Posodobljeno: september 2023


Preberite tudi: