Severna Makedonija

Dajatve v Severni Makedoniji

 

Carinske dajatve in drugi ukrepi trgovinske politike

Severna Makedonija ima status potencialne kandidatke za članstvo v EU. Prošnjo za članstvo v EU je vložila februarja 2004.
Zunanjetrgovinski odnosi s Severno Makedonijo temeljijo na Stabilizacijsko-pridružitvenem sporazumu med Severno Makedonijo in EU, ki je začel veljati aprila 2004. Na osnovi sporazuma se postopoma vzpostavlja prostotrgovinsko območje med državami članicami EU in Severno Makedonijo.

Več informacij:

Obdavčevanje podjetij

Davek na dohodek podjetja

Podjetja plačujejo davek od dohodka pravnih oseb. Davčna stopnja znaša 10%.
Podjetja, ki imajo na letni ravni manj kot 3 milijone MKD dohodkov iz vseh virov, so oproščena davka. Podjetja, ki imajo na letni ravni manj kot 6 milijone MKD dohodkov iz vseh virov (z izjemo družb s področja bančništva, financ, zavarovalništva in igralništva) lahko izberejo poenostavljeni davčni režim in plačujejo davek po 1% stopnji. Če se odločijo za poenostavljeni davčni režim, morajo ostati v njem najmanj 3 leta (razen če prenehajo izpolnjevati pogoj glede letnega dohodka).
Rezidenti (družbe, ki so ustanovljene po makedonski zakonodaji ali ki imajo svoj sedež v Makedoniji) plačujejo davek po svetovnem načelu od dohodka, ustvarjenega v Makedoniji in v tujini. Nerezidenti plačujejo davek od dohodka, ki izvira iz Makedonije.
Davčna osnova davka od dohodka pravnih oseb je razlika med prihodki in priznanimi stroški družbe.
Kapitalski dobički so vključeni v davčno osnovo in obdavčeni po standardni davčni stopnji.
Dividende, prejete od makedonske rezidenčne družbe, so izvzete iz davčne osnove pod pogojem, da je bil dohodek obdavčen že na ravni izplačevalca.
Izgube se lahko prenesejo naprej za 3 leta. Prenos izgub za nazaj ni mogoč.
Na voljo so različne davčne olajšave in sicer v višini dobička, reinvestiranega v osnovna sredstva in 10 letne davčne počitnice za podjetja v prostih ekonomskih conah.

Davek po odbitku

Dividende: 10%
Dividende in druge oblike distribuiranih profitov, ki jih makedonska družba izplača nerezidenčni družbi, so obdavčene z 10% stopnjo davka po odbitku.
Slovenska podjetja lahko uveljavljajo znižane stopnje v skladu s sklenjenim sporazumom o izogibanju dvojnega obdavčevanja (Ur.l. RS-MP št. 6/99.) Ta določa, da davek po odbitku ob izpolnjenem pogoju 25% kapitalske udeležbe ne sme presegati 5% bruto zneska dividend (v ostalih primerih pa 15%). Plačani davek se lahko upošteva ob plačilu davka na dohodek podjetij v Sloveniji, če zavezanec ne izvzema dividend iz davčne osnove v Sloveniji.

Obresti: 10%,
Obresti, ki jih makedonska družba izplača nerezidenčni družbi, so obdavčene z 10% stopnjo davka po odbitku. Enako davčno stopnjo določa tudi sklenjeni sporazum o izogibanju dvojnega obdavčevanja (Ur.l. RS-MP št. 6/99. Plačani davek se lahko upošteva ob plačilu davka na dohodek podjetij v Sloveniji.

Licenčnine in avtorski honorarji: 10%
Licenčnine in avtorski honorarji, ki jih makedonska družba izplača nerezidenčni družbi, so obdavčene z 10% stopnjo davka po odbitku. Enako davčno stopnjo določa tudi sklenjeni sporazum o izogibanju dvojnega obdavčevanja(Ur.l. RS-MP  št. 6/99.Plačani davek se lahko upošteva ob plačilu davka na dohodek podjetij v Sloveniji.

Podporne tehnične storitve: 10%
Plačila podpornih tehničnih storitev (upravljanje, svetovanje, finančne storitve, raziskave in razvoj, telekomunikacije), ki jih makedonska družba izplača nerezidenčni družbi, so obdavčene z 10% stopnjo. V skladu s sklenjenim mednarodnim sporazumom o izogibanju dvojnega obdavčevanja Ur.l. RS-MP št. 6/99 se davek po odbitku ne plačuje, zato lahko slovenske družbe na podlagi sporazuma uveljavljajo oprostitev od tega davka v Makedoniji.

Davek na dodano vrednost (Danok na dodadena vrednost - DDV)

Podjetja in posamezniki, ki v Severni Makedoniji opravljajo obdavčljive transakcije (prodaja blaga in opravljanje storitev ter uvoz) so zavezanci za makedonski davek na dodano vrednost, če je njihov letni prihodek višji od 1 milijona MKD.
Standardna stopnja znaša 18%, znižana pa 5% (živilski in farmacevtski izdelki, proizvodna oprema, računalniki in javni prevoz). Izvoz, opravljanje bančnih in finančnih storitev, zavarovalnine in izobraževanje in nekatere druge dobave so oproščeni plačila DDV.
Za podjetja relevantni davčni predpisi:


Davčni sporazumi: Severni Makedonija ima sklenjenih 48 davčnih sporazumov, med drugim s Slovenijo (Ur.l. RS-MP št. 6/99).


Več informacij:
Davčna uprava: Uprava za javni prihodi


Posodobljeno: 20.11.2018