Severna Makedonija

Ustanavljanje družb v Severni Makedoniji

 

Organizacijske oblike družb

Makedonski Zakon o družbah ureja naslednje glavne oblike družb:
 
Oblika Osnovni kapital Ustanovitelji  
Javno trgovsko društvo (J.T.D.)
družba z neomejeno odgovornostjo
Višina osnovnega kapitala ni predpisana Najmanj 2 partnerja, ki neomejeno in solidarno odgovarjata za obveznosti družbe Družbo vodijo vsi partnerji
Deleži so prenosljivi s soglasjem vseh partnerjev
Komanditno društvo (K.D.)
komanditna družba
Višina osnovnega kapitala ni predpisana 2 ali več partnerjev, od katerih komplementarji odgovarjajo za obveznosti družbe neomejeno, komanditisti pa do višine vloženih sredstev Družbo vodijo komplementarji
Smiselno veljajo pravila za partnerstvo
 
Komanditno društvo so akcii (K.D.A.)
komanditna delniška družba
Najnižji osnovni kapital je 50.000 EUR* 2 ali več ustanoviteljev, od katerih komplementarji odgovarjajo za obveznosti družbe neomejeno, komanditisti pa do višine vloženih sredstev Družbo vodijo komplementarji
Smiselno veljajo pravila za K.D. in A.D.
 
Akcionersko društvo (A.D.)
delniška družba
Najnižji osnovni kapital je 25.000 EUR* (50.000 EUR pri sukcesivni ustanovitvi) 1 ali več ustanoviteljev;
odgovornost ustanoviteljev je omejena na vložena sredstva
Družbo vodijo organi družbe
Družba izdaja delnice, ki so prosto prenosljive in so lahko predmet javne ponudbe
Društvo so ograničena odgovornost (D.O.O.)
družba z omejeno odgovornostjo
 
Najnižji osnovni kapital je 5.000 EUR* 1 do 50 ustanoviteljev;
odgovornost ustanoviteljev je omejena na vložena sredstva
Družbo vodijo družbeniki in uprava
Deleži so omejeno prenosljivi

 
Društvo so ograničena odgovornost osnovano od edno lice (D.O.O.E.L)
enoosebna družba z omejeno odgovornostjo
 
Najnižji osnovni kapital je 5.000 EUR* 1 ustanovitelj;
odgovornost ustanovitelja je omejena na vložena sredstva
Družbo vodi direktor
Deleži so omejeno prenosljivi

 
*Protivrednost v denarih

Več informacij:   

Delniška družba (akcionersko društvo, A.D.)

Ustanovitelji
Delniško družbo lahko ustanovita najmanj dve fizični ali pravni osebi, za katere ni predpisan pogoj državljanstva ali bivališča. Pod določenimi pogoji lahko delniško družbo ustanovi tudi ena sama oseba.). Ustanovitelji so lahko pravne in fizične osebe. Pogoj državljanstva ali bivališča ni predpisan.
Kapital
Družba se lahko ustanovi simultano ali sukcesivno.
Najnižji znesek osnovnega kapitala za simultano ustanovljene družbe je 25.000 evrov, za sukcesivno ustanovljene družbe pa 50.000 evrov v protivrednosti v makedonski valuti (denar) po uradnem tečaju na dan plačila. Prispevki so lahko v denarju ali v naravi. Vsaj 25% nominalne vrednosti vsake delnice mora biti vplačano ob registraciji. Skupen znesek vseh vplačil v denarju ne sme biti manjši od 12.500 oz. 25.000 evrov. Najnižja predpisana vrednost delnice je 1 evro v protivrednosti v denarih. Delnice so prosto prenosljive. Delnice z večkratno glasovalno pravico so prepovedane.
Delnice so lahko navadne ali prednostne. Navadne delnice dajejo lastnikom pravico do glasovanja na skupščini delničarjev, pravico do dividend in pravico do ustreznega deleža ob likvidaciji ali stečaju družbe, prednostne delnice pa lahko dajejo imetnikom razne dodatne pravice, npr. pravico predlaganja ali imenovanja določenega števila (vendar manj kot polovice) članov uprave ter razne pravice delitvi dobička. Prednostne delnice so lahko kumulativne ali participativne.
Organi upravljanja
Generalna skupščina delničarjev sprejema odločitve z večino glasov zastopanega delničarskega kapitala, razen v primerih, kjer je predpisana kvalificirana večina.
Upravljanje delniške družbe je lahko enotirno (odbor direktorjev) ali dvotirno (uprava ali direktor in nadzorni odbor). V enotirnem sistemu skupščina delničarjev imenuje 3 do 15 članski odbor direktorjev. Število članov z izvršilno močjo mora biti nižje od števila tistih, ki nimajo izvršilne moči, pravne osebe pa ne morejo biti člani z izvršilno močjo. Odbor direktorjev imenuje predsednika med člani, ki nimajo izvršilne moči. V dvotirnem sistemu generalna skupščina imenuje nadzorni odbor s 3 do 11 člani. Nadzorni odbor imenuje upravo s 3 do 11 člani.
 

Družba z omejeno odgovornostjo (Društvo so ograničena odgovornost – DOO)

Ustanovitelji/družbeniki
Družbo z omejeno odgovornostjo lahko ustanovi do petdeset ustanoviteljev s pogodbo. Družbo lahko ustanovi tudi ena sama oseba s sklepom (Društvo so ograničena odgovornost osnovano od edno lice - DOOEL). Ustanovitelji so lahko pravne in fizične osebe. Pogoj državljanstva ali bivališča ni predpisan. 
Kapital
Najnižji znesek osnovnega kapitala znaša 5.000 evrov in mora biti vplačan najkasneje v roku 1 leta od registracije. Vsak družbenik ima lahko 1 delež, najnižja vrednost deleža je 100 EUR (protivrednost v denarih). Vložki so lahko tudi v stvareh in pravicah (vložki v naravi); ti morajo biti v celoti vplačani pred registracijo.
Organi upravljanja
Odločitve sprejema skupščina družbenikov, ki se sestaja najmanj enkrat letno. Glasovalna pravica družbenikov je v sorazmerju z njihovimi deleži, ustanovitveni akt pa lahko določa tudi drugačno delitev.
Družbo vodi eden ali več direktorjev, ki jih imenuje skupščina družbenikov za mandat, katerega trajanje določa ustanovitveni akt.

 

Postopek ustanovitve družbe z omejeno odgovornostjo v Severni Makedoniji

Društvo so ograničena odgovornost (DOO)
Osnovni kapital: 0 MKD
Sedež: Skopje
 
  Korak Trajanje Stroški
1. Vloga za vpis v register družb pri enotni točki CRM
Centralni register Makedonije (Centralen register na Republika Makedonija CRM) je enotna točka, kjer se opravijo hkrati vsi postopki za ustanovitev družbe. Akt o ustanovitvi družbe in drugo potrebno dokumentacijo pripravijo lahko družbeniki sami. Postopek se opravi na točki CRM, kjer ga izvedejo elektronsko. V postopku ustanovitve pri CRM so združeni:
  • vpis družbe v trgovinski register;
  • dodelitev statistične številke družbe;
  • odprtje bančnega računa družbe;
  • vpis družbe v urad za javne prihodke in prijava za davke;
  • prijava zaposlenih Zavodu za zaposlovanje in v sistem zdravstvenega in socialnega varstva;
  • objava obvestila o ustanovitvi družbe na spletni strani CRM.
1 dan brezplačno
2. Odprtje bančnega računa
Ustanovitelji pri komercialni banki odprejo začasni bančni račun, na katerega deponirajo osnovni kapital družbe.
1 dan brezplačno
3. Registracija za DDV pri Davčni upravi
Družbe, katerih pričakovani letni promet presega 1 mio MKD, se morajo pri Davčni upravi na obrazcu DDV-01 registrirati za DDV.
 
1 dan brezplačno
4. Obvestilo zavodu za zaposlovanje o prostih delovnih mestih
Pred zaposlitvijo delavcev mora družba na Zavodu za zaposlovanje prijaviti potrebe po delavcih na obrazcu PPR.
5 dni brezplačno

Vir: Svetovna banka 2018, CRM 2018


Posodobljeno: 21.11.2018