Španija

Dajatve v Španiji

Carinske dajatve in drugi ukrepi trgovinske politike

Španija je članica EU.

Koristne povezave:

 

Obdavčevanje podjetij

Davek na dobiček podjetij

Standardna davčna stopnja davka na dobiček podjetij znaša 25%. Družbe, ki v predhodnem davčnem obdobju niso presegle 1 milijon EUR dohodka so obdavčene s 23% davčno stopnjo.

Novo ustanovljena podjetja, ki izpolnjujejo pogoje, so v prvih dveh letih obdavčena s 15% davčno stopnjo, od leta 2022 dalje pa ob izpolnjevanju dodatnih pogojev z 10% davčno stopnjo. Za banke in nekatere druge subjekte znaša davčna stopnja 30%.

Za družbe, ki ustvarijo nad 20 milijonov dohodka v davčnem letu in za družbe, ki so del konsolidirane davčne skupine je od leta 2022 na voljo alternativen davčni režim. V obdobju 2023-2024 so podjetja v nekaterih panogah (finančne storitve, energetika) obdavčena z začasnim davčnim pribitkom.

Davčni zavezanci davka na dobiček podjetij so rezidenti (družbe, ki imajo v Španiji stalno poslovno enoto, registriran sedež ali center uprave) in nerezidenti. Rezidenti plačujejo davek na dobiček podjetij od dohodka, ustvarjenega v Španiji in v tujini, nerezidenti pa od dohodka, ustvarjenega v Španiji.

Davčna osnova je letni dohodek, zmanjšan za priznane stroške.

Dividende in kapitalski dobički, ki jih rezidenčna družba prejme od rezidenčne ali nerezidenčne družbe so načeloma vključeni v davčno osnovo. Če so izpolnjeni pogoji (5% kapitalska povezanost v obdobju najmanj 12 mesecev), so lahko dividende in kapitalski dobički 95% izključeni iz davčne osnove, preostalih 5% pa je obdavčenih s standardno 25% davčno stopnjo, tako da znaša efektivna davčna stopnja 1,25%. V primeru plačil povezanim družbam v davčnih oazah (z nekaj izjemami) oprostitve ni mogoče uveljavljati.

Neto izgube iz poslovanja do 1 mio EUR se lahko prenašajo naprej neomejeno, izgube nad to vrednost se lahko prenašajo neomejeno do višine 70% vrednosti izgub (do višine 50% za družbe, katerih letni promet presega 20 mio EUR in do višine 25% za družbe, katerih letni promet presega 60 mio EUR). Prenos izgub nazaj ni dovoljen.

Davčne olajšave: olajšave na področju naložb v inovacije in raziskave in razvoj, avdiovizualno produkcijo, za reinvestiranje dobička idr.
 

Davek po odbitku

Dividende: 19%

Davek po odbitku za dividende in druge oblike distribuiranih profitov, ki jih domača družba izplača nerezidentom, znaša 19%. Uveljavijo se lahko znižanja in oprostitve iz Direktive o sistemu obdavčitve matičnih družb in odvisnih družb in iz sklenjenega mednarodnega sporazuma o izogibanju dvojnega obdavčevanja.

V skladu z Direktivo o sistemu obdavčitve matičnih družb in odvisnih družb lahko ob izpolnjevanju pogojev (10% kapitalska udeležba in obdobje lastništva najmanj 1 leto) slovenska podjetja uveljavijo popolno oprostitev davka po odbitku.

Sicer lahko uveljavljajo znižane stopnje v skladu s sklenjenim sporazumom o izogibanju dvojnega obdavčevanja MP-št. 6/02, ki določa, da davek po odbitku ne sme presegati 5% bruto zneska dividend (pogoj: 25% kapitalska udeležba) oziroma 15% v vseh drugih primerih. Plačani davek se lahko upošteva ob plačilu davka na dohodek podjetij v Sloveniji, če zavezanec ne izvzema dividend iz davčne osnove v Sloveniji.

Obresti: 19%, 24%
Davek po odbitku za obresti, ki jih domača družba izplača nerezidentom iz držav EEA, znaša 19%, za ostale nerezidente pa znaša 24%. Uveljavijo se lahko znižanja in oprostitve iz Direktive o obrestih in licenčninah in iz sklenjenega mednarodnega sporazuma o izogibanju dvojnega obdavčevanja.

V skladu z Direktivo o obrestih in licenčninah lahko slovenska podjetja uveljavijo ob izpolnjevanju pogojev popolno oprostitev davka po odbitku. Sicer lahko uveljavljajo znižane stopnje v skladu s sklenjenim sporazumom o izogibanju dvojnega obdavčevanja MP št. 6/02, ki določa, da davek po odbitku ne sme presegati 5% obresti (nekatere obresti, npr. od komercialnih terjatev, so davka oproščene). Plačani davek se lahko upošteva ob plačilu davka na dohodek podjetij v Sloveniji.

Dohodki iz pravic intelektualne in industrijske lastnine: 19%, 24%

Plačila uporabe pravic industrijske in intelektualne lastnine (patenti, zaščitne znamke, oblike ali modeli, načrti, postopki, know-how, avtorske pravice...), ki jih španska družba izplača nerezidenčni družbi so obdavčena z 19% davkom po odbitku, če gre za nerezidente iz EEA in 24% davkom po odbitku za ostale nerezidente.

Uveljavijo se lahko znižanja in oprostitve iz Direktive o obrestih in licenčninah in iz sklenjenega mednarodnega sporazuma o izogibanju dvojnega obdavčevanja.

V skladu z Direktivo o obrestih in licenčninah lahko slovenska podjetja uveljavijo ob izpolnjevanju pogojev popolno oprostitev davka po odbitku. Sicer lahko uveljavljajo znižane stopnje v skladu s sklenjenim sporazumom o izogibanju dvojnega obdavčevanja MP št. 6/02, ki določa, da davek po odbitku ne sme presegati 5% bruto zneska plačila. Plačani davek se lahko upošteva ob plačilu davka na dohodek podjetij v Sloveniji.

Plačila podpornih storitev: 19%, 24%

Za plačila podpornih storitev med rezidenčnimi družbami se davek po odbitku praviloma ne plačuje. Za plačila podpornih storitev, ki sodijo med storitve tehnične podpore, se plačuje davek po odbitku po enakih pravilih kot za uporabo pravic industrijske in intelektualne lastnine. Za ostale podporne storitve znaša za plačila, ki jih domača družba izplača družbi v EEA davek po odbitku 19%, za plačila družbam iz tretjih držav pa 24%.

Slovenska podjetja lahko uveljavljajo oprostitev v skladu s sklenjenim mednarodnim sporazumom o izogibanju dvojnega obdavčevanja MP št. 6/02.
 

Davek na dodano vrednost (Impuesto sobre el Valor Añadido – IVA)

Davek na dodano vrednost se plačuje za dobave večine blaga in storitev.

Standardna stopnja je 21%. Znižane stopnje znašajo 10%, 5% in 4%. Za izvoz velja ničelna stopnja.

Registracija: prag za obvezno registracijo ni določen. Registracija je obvezna za vse osebe, ki opravljajo obdavčljive transakcije. Za distančno prodajo veljajo pravila EU.

Glavni davčni zakoni: Zakon o davku na dohodek, Zakon o davku na dodano vrednost

Davčni sporazumi: Španija ima sklenjenih prek 100 davčnih sporazumov, med drugim s Slovenijo (MP-št. 6/02).

Španija je podpisala MLI (večstranska konvencija za preprečevanje zmanjševanja davčne osnove in preusmerjanja dobička, znana tudi kot multilateralni instrument - MLI), ki je za Španijo začel veljati 1. 1. 2022. Od začetka uporabe s Slovenijo (od 1. januarja 2023) je treba pri uveljavljanju ugodnosti iz sporazuma o izogibanju dvojnega obdavčevanja upoštevati tudi spremembo uporabe posameznih določb sporazuma v skladu z MLI.
 
Koristne povezave:


Posodobljeno: november 2023


Poglejte si tudi: