Španija

Dajatve v Španiji

Carinske dajatve in drugi ukrepi trgovinske politike

Španija je članica EU.

 

Koristne povezave: 

 

Obdavčevanje podjetij

 

Davek na dobiček podjetij

 
Standardna davčna stopnja davka na dobiček podjetij znaša 25 %. V nekaterih primeri (npr. banke) znaša davčna stopnja 30 %.

Davčni zavezanci davka na dobiček podjetij so rezidenti (družbe, ki imajo v Španiji stalno poslovno enoto, registriran sedež ali center uprave) in nerezidenti. Rezidenti plačujejo davek na dobiček podjetij od dohodka, ustvarjenega v Španiji in v tujini, nerezidenti pa od dohodka, ustvarjenega v Španiji.

Davčna osnova je letni dohodek, zmanjšan za priznane stroške. Dividende in kapitalski dobički, ki jih rezidenčna družba prejme od rezidenčne ali nerezidenčne družbe so načeloma vključeni v davčno osnovo; če so izpolnjeni pogoji (5 % kapitalska povezanost v obdobju najmanj 12 mesecev), so lahko izključeni iz davčne osnove.
Neto izgube iz poslovanja se lahko prenašajo naprej neomejeno do višine 70 % vrednosti izgub (do višine 50 % za družbe, katerih letni promet presega 20 mio EUR in do višine 25 % za družbe, katerih letni promet presega 60 mio EUR). Prenos izgub nazaj ni dovoljen.

Davčne olajšave: olajšave na področju naložb v čiste tehnologije, R&D, za reinvestiranje dobička idr.
 

Davek po odbitku


Dividende: 19 %
Davek po odbitku za dividende in druge oblike distribuiranih profitov, ki jih domača družba izplača nerezidentom, znaša 19 %. Uveljavijo se lahko znižanja in oprostitve iz Direktive o sistemu obdavčitve matičnih družb in odvisnih družb in iz sklenjenega mednarodnega sporazuma o izogibanju dvojnega obdavčevanja.

V skladu z Direktivo o sistemu obdavčitve matičnih družb in odvisnih družb lahko ob izpolnjevanju pogojev (10 % kapitalska udeležba in obdobje lastništva najmanj 1 leto) slovenska podjetja uveljavijo popolno oprostitev davka po odbitku. Sicer lahko uveljavljajo znižane stopnje v skladu s sklenjenim sporazumom o izogibanju dvojnega obdavčevanja MP-št. 6/02, ki določa, da davek po odbitku ne sme presegati 5 % bruto zneska dividend (pogoj: 25 % kapitalska udeležba) oziroma 15 % v vseh drugih primerih. Plačani davek se lahko upošteva ob plačilu davka na dohodek podjetij v Sloveniji.

Obresti: 19 %
Davek po odbitku za obresti, ki jih domača družba izplača nerezidentom iz EEA, znaša 19 % (za ostale nerezidente znaša 24 %). Uveljavijo se lahko znižanja in oprostitve iz Direktive o obrestih in licenčninah in iz sklenjenega mednarodnega sporazuma o izogibanju dvojnega obdavčevanja.

V skladu z Direktivo o obrestih in licenčninah lahko slovenska podjetja uveljavijo ob izpolnjevanju pogojev popolno oprostitev davka po odbitku. Sicer lahko uveljavljajo znižane stopnje v skladu s sklenjenim sporazumom o izogibanju dvojnega obdavčevanja MP št. 6/02, ki določa, da davek po odbitku ne sme presegati 5 % obresti (nekatere obresti, npr. od komercialnih terjatev, so davka oproščene). Plačani davek se lahko upošteva ob plačilu davka na dohodek podjetij v Sloveniji.

Dohodki iz pravic intelektualne in industrijske lastnine: 19 %
Davek po odbitku iz naslova plačila uporabe pravic industrijske in intelektualne lastnine (patenti, zaščitne znamke, oblike ali modeli, načrti, postopki, know-how, avtorske pravice...) nerezidentom iz EEA znaša 19 % (za ostale nerezidente znaša 24 %). Uveljavijo se lahko znižanja in oprostitve iz Direktive o obrestih in licenčninah in iz sklenjenega mednarodnega sporazuma o izogibanju dvojnega obdavčevanja.

V skladu z Direktivo o obrestih in licenčninah lahko slovenska podjetja uveljavijo ob izpolnjevanju pogojev popolno oprostitev davka po odbitku. Sicer lahko uveljavljajo znižane stopnje v skladu s sklenjenim sporazumom o izogibanju dvojnega obdavčevanja MP št. 6/02, ki določa, da davek po odbitku ne sme presegati 5 % bruto zneska plačila. Plačani davek se lahko upošteva ob plačilu davka na dohodek podjetij v Sloveniji.

Plačila podpornih tehničnih storitev: 19 %
Davek po odbitku iz naslova plačila storitev tehnične podpore, ki jih domača družba izplača nerezidenčni družbi iz EEA znaša 19 % (za ostale nerezidente znaša 24 %). Slovenska podjetja lahko uveljavljajo oprostitev v skladu s sklenjenim mednarodnim sporazumom o izogibanju dvojnega obdavčevanja MP št. 6/02.
 

Davek na dodano vrednost (Impuesto sobre el Valor Añadido – IVA)

Davek na dodano vrednost se plačuje za dobave večine blaga in storitev.
Standardna stopnja je 21 %. Znižane stopnje znašajo 10 % in 4 %. Za izvoz velja ničelna stopnja.
Registracija: prag za obvezno registracijo ni določen. Registracija je obvezna za vse osebe, ki opravljajo obdavčljive transakcije.
 
Glavni davčni zakoni: Zakon o davku na dohodek, Zakon o davku na dodano vrednost

Davčni sporazumi: Španija ima sklenjenih 93 davčnih sporazumov, med drugim s Slovenijo (MP-št. 6/02).
 

Koristne povezave: