Španija

Gospodarske panoge Španije

Priložnosti na trgu

Španija je eno najhitreje rastočih gospodarstev v euro območju. Trg je privlačen za številne tuje izvoznike in investitorje, saj ima konkurenčne stroške prevoza blaga, visoko učinkovit transportni sistem in napredno IKT mrežo. Slovenija je v letu 2021 v Španijo največ izvozila električnih strojev in opreme, vozil, farmacevtskih proizvodov ter izdelkov iz aluminija, kavčuka in gume. Drugi sektorji, ki ponujajo dobre izvozne možnosti, vključujejo IT storitve, zelene tehnologije, zdravstvo, e-trgovino in industrijske stroje.
 
Perspektivna področja:

IKT: Španska vlada je julija 2020 sprejela Digitalno strategijo 2025, katere cilj je spodbujati digitalno preobrazbo države z digitalno povezljivostjo, okrepljeno kibernetsko varnostjo, digitalizacijo javne uprave in vključevanjem tehnologij umetne inteligence. Dodatne načrtovane naložbe so del načrta za oživitev, preoblikovanje in odpornost španske vlade za obdobje 2021-2023, ki načrtuje posodobitev španskega gospodarstva, okrevanje gospodarske rasti in ustvarjanje novih delovnih mest.  Microsoft, Google Cloud in Amazon načrtujejo v Španiji velike naložbe. AWS bo v 10 letih vložil 3 milijarde USD za odprtje novih podatkovnih centrov v Španiji. Te načrtovane naložbe so lahko tudi priložnosti za podjetja, ki so dejavna na področju rešitev in storitev v oblaku in AI, saj se morajo španska podjetja v naslednjih nekaj letih prilagoditi izzivom digitalne preobrazbe.

Zelene tehnologije: Povpraševanje po storitvah in tehnologiji na področju okolja, odpadkov, vode, onesnaževanja tal in zraka, se bo v prihodnjih letih povečalo glede na močno zavezanost in prihodnje naložbe Španije za zaustavitev podnebnih sprememb in zaščito okolja. Digitalizacija bo v vseh teh segmentih prednostna naloga.

Zdravstvo: Izzivi zadnjih dveh let so privedli do potrebe po globokem prestrukturiranju zdravstvenega sistema. Španski zdravstveni sektor se osredotoča na nadgradnjo visokotehnološke opreme, kadra in infrastrukture, ter k hitrejšem prehodu na digitalizacijo. V ospredju prestrukturiranja so:
 • povečana avtomatizacija
 • obnova zastarele opreme
 • okrepitev osebja in infrastrukture
 • storitve e-zdravja
 • protetika
 • pomoč  bolnikom
 • nega na domu
 • izdelki za hospice
 

Gospodarstvo

Španija je 4. največje gospodarstvo v EU.
Gospodarstvo Španije temelji predvsem na kmetijstvu, finančnih storitvah in turizmu. 

Stopnja brezposelnosti je še vedno med najvišjimi v Evropi. Po podatkih EIU je bila brezposelnost v Španiji v letu 2021 14,8 %.

Struktura BDP

Kmetijski sektor prispeva 3 % španskega BDP in zaposluje približno 4 % delovne sile. V državi je skoraj milijon kmetijskih in živinorejskih podjetij, ki delujejo na 30 mio ha zemlje. Španija je največja svetovna proizvajalka oljčnega olja in 3. največja proizvajalka vina na svetu. Država je tudi ena največjih proizvajalk pomaranč in jagod na svetu. Glavni kmetijski pridelki so pšenica, sladkorna pesa, ječmen, paradižnik, oljke, agrumi, grozdje in pluta. Pomemben segment je tudi živinoreja. Vzrejajo predvsem prašiče in govedo.

Storitveni sektor prispeva 74 % BDP in zaposluje skoraj tri četrtine aktivnega prebivalstva. Turizem je ključnega pomena za gospodarstvo države, saj je glavni vir dohodka Španije, država pa je ena najbolj priljubljenih turističnih destinacij na svetu. Pomembno vlogo ima tudi bančni sektor.

Vir: EIU; Factiva, maj 2022.
 

Industrijski sektor

Industrijski sektor predstavlja 23 % BDP in zaposluje približno 24 % delovne sile. Prevladujejo tekstilna in živilska industrija, železarstvo in jeklarstvo, ter proizvodnja pomorskih strojev in inženiring. Segmenta, ki izkazujeta velik potencial rasti, sta proizvodnja elektronskih komponent in IKT.

V letu 2021 je Španija beležila rast industrijske proizvodnje v višini 7,3 %. Za leto 2022 analitiki napovedujejo 4 % rast industrijske proizvodnje, za leti 2023 in 2024 pa 2,3 % in 2 % rast.


Predstavljamo dve gospodarski panogi na španskem trgu:

Zelene tehnologije

Maja 2021 je v Španiji začel veljati Zakon o podnebnih spremembah in energetskem prehodu, katerega dolgoročni cilj je podnebna nevtralnost in razogljičenje gospodarstva do leta 2050 s 100 % obnovljivim sistemom električne energije.

Cilji zajemajo:

 • Do leta 2030 zmanjšanje emisij toplogrednih plinov za najmanj 23 % glede na leto 1990
 • Do leta 2030 doseči 42 % obnovljivih virov v končni porabi energije
 • Do leta 2030 doseči 74 % obnovljive proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov
 • Do leta 2030 izboljšati energetsko učinkovitost z zmanjšanjem porabe primarne energije za najmanj 39,5 %.
 • Do leta 2040 morajo biti novi osebni avtomobili in lahka gospodarska vozila brez emisij.
 • Občine z več kot 50.000 prebivalci in otoška ozemlja bodo morale do leta 2023 izvesti načrt trajnostne urbane mobilnosti in uvesti omilitvene ukrepe.
Španska vlada je začrtala nov regulativni okvir za zmanjšanje emisij ogljika in spodbujanje razvoja obnovljivih virov energije.
Obstaja več načrtov in strategij, ki bodo pripomogli k doseganju ciljev, določenih v načrtu za podnebne spremembe in energetski prehod:
 • Strategija razogljičenja španskega gospodarstva do leta 2050 določa pot za zmanjšanje emisij in povečanje števila ponorov ogljika vsakih 5 let.
 • Državni načrt prilagajanja podnebnim spremembam
 • Načrt za sanacijo stanovanj in urbanistično prenovo s ciljem izboljšanja obstoječega stavbnega fonda, ne glede na lastništvo

Glede na močno zavezanost za zaustavitev podnebnih sprememb in zaščito okolja, si Španija prizadeva za zmanjšanje in ??sanacijo onesnaževanja okolja z odpadki, vode, tal in zraka. Posledično narašča povpraševanje po zeleni opremi, tehnologiji in storitvah. Digitalizacija v vseh teh segmentih je prednostna naloga.


Raba in upravljanje vode

Španija se osredotoča v ukrepe za vodooskrbo, čiščenje vode in posodobitev namakanja. Španija 2050, na novo predstavljena nacionalna vladna strategija za soočanje z izzivom podnebnih sprememb, poziva k korenitim spremembam v rabi in upravljanju vode. Priporoča zmanjšanje porabe vode za 15 % do leta 2050, doseganje enakosti stroškov za ponovno uporabljeno odpadno vodo in razsoljevanje v primerjavi z vodo iz rezervoarjev, ter obdavčitev uporabe vode, ki ima visoke okoljske stroške. Digitalna transformacija v tem sektorju bo omogočila znatne prihranke vode s posodobitvijo trenutnega stanja digitalnega upravljanja z vodo.

Recikliranje odpadkov

Povečanje ločevanja odpadkov, ki jih je mogoče reciklirati in pridobiti iz ustvarjenih odpadkov, bo v prihodnjih letih povečalo dejavnost in prihodke podjetij za recikliranje. V letu 2022 je napovedana 2,1 % rast v tem segmentu.
Leta 2021 je špansko gospodarstvo proizvedlo okoli 138 mio ton odpadkov kar je skoraj 490 kg na osebo na leto. Od tega je 48 % odpadkov končalo na odlagališču. Od teh 138 mio ton je bilo 19,8 mio ton recikliranih, pri čemer so nastali novi izdelki ali surovine. 19,8 mio ton recikliranih odpadkov je leta 2021 predstavljalo 3,1 % več kot leta 2020, njihova prodaja pa je ustvarila 3,4 mlrd EUR prihodkov v primerjavi z 2,56 mlrd EUR v letu 2020. Podobno so kovinski odpadki v letu 2021 predstavljali več kot 60 % celotne reciklirane količine, medtem ko segment papirja in kartona predstavlja nekaj več kot 20 %.
 

Največja podjetja na področju zbiranja, upravljanja in recikliranja odpadkov v Španiji

Podjetje Prihodki v mio EUR (2021)
Fcc Medio Ambiente Sau 1.614,54
Urbaser Sociedad Anonima 871,73
Prezero España Sa. 563,67
Valoriza Servicios Medioambientales Sa 495,07
Prezero Gestion De Residuos Sa. 320,55
Fcc Servicios Medio Ambiente Holding Sa 234,61
Saica Natur Sociedad Limitada 231,45Vir: Factiva, november 2022.


IKT - IT storitve

V analizo IT storitev so zajete BPO storitve (Business process outsourcing), aplikacijske storitve in storitve informacijske infrastrukture.

Španski trg IT storitev je leta 2021 ustvaril skupne prihodke v višini 16,2 mlrd EUR, kar predstavlja 11,3 % povprečno letno stopnjo rasti v obdobju 2017- 2021.
Rast na španskem trgu IT storitev je posledica povečanega sprejemanja digitalnih IT storitev, povečane razširjenosti IT infrastrukture ter povečanja spletne prodaje.
 
Segment infrastrukturnih storitev je bil leta 2021 najdonosnejši na španskem trgu IT storitev, saj je ustvaril skupne prihodke v višini 10,6 mlrd EUR, kar predstavlja 65,1 % skupne vrednosti trga. Segment BPO storitev je leta 2021 prispeval prihodke v višini 3,1 mlrd EUR ali 19,5 % skupne vrednosti trga.
Povpraševanje po infrastrukturnih storitvah se je znatno povečalo predvsem zaradi povečane digitalizacije podjetij ter novega trenda dela na daljavo.
 
Analitiki napovedujejo, da bo španski trg IT storitev v prihodnjih 5 letih rasel po 6,4 % povprečni letni stopnji ter v letu 2026 dosegel vrednost 22,2 mlrd EUR.
 

Glavni konkurenti na trgu so:

 • International Business Machines Corporation
 • Hewlett Packard Enterprise Company
 • Capgemini SE
 • Accenture plc

Vrednost španskega trga IT storitev je v letu 2021 zrasla za 7,2 % in dosegla vrednost 16,2 mlrd EUR. Povprečna letna stopnja rasti je v obdobju 2017–2021 znašala 11,3 %. 

Rast vrednosti trga po letih (v mio EUR) 

Leto EUR Povprečna letna
stopnja rasti
2017 10.569  
2018 12.429 17,6 %
2019 14.289 14,8 %
2020 15.134 6,0 %
2021 16.234 7,2 %Analitiki napovedujejo, da bo vrednost španskega trga IT storitev v letu 2026 dosegla 22,2 mlrd EUR, kar je 36,5 % več kot leta 2021. Napovedana povprečna letna stopnja rasti za obdobje 2022–2026 je 6,4 %. 

Napoved vrednosti trga po letih (v mio EUR) 

Leto EUR Povprečna letna
stopnja rasti
2022 17.333 6,5 %
2023 18.432 6,3 %
2024 19.531 6,2 %
2025 20.799 6,5 %
2026 22.152 6,4 %
 


Storitve informacijske infrastrukture so največji segment trga IT storitev v Španiji, ki predstavlja 65,1 % celotne vrednosti trga.   

Tržni deleži po segmentih za leto 2021, glede na vrednost (v odstotkih)

Španija predstavlja 5 % vrednosti evropskega trga IT storitev.

Tržna segmentacija v regiji za leto 2021, glede na vrednost (v odstotkih) 


 
 

Največja podjetja na področju IT storitev v Španiji 

Podjetje Prihodki v mio EUR (2021)
Santander Global Technology And Operations Slu 1.499,86
Global Dominion Access SA 1.249,51
Produban Servicios Informaticos Generales Sl 919,11
Caixabank Tech S.L. 573,65
Dxc Technology Servicios España Sl 426,35
Hewlett-Packard Servicios España Sociedad Limitada 409,63
Accenture Outsourcing Services Sau 369,44

 


Vrednosti USD so preračunane v EUR po povprečnem letnem deviznem tečaju ECB za leto 2021


Vir: Factiva, november 2022.Poglejte si tudi:

Poslovno sodelovanje s Slovenijo

Poslovanje