Švica

Dajatve v Švici

Carinske dajatve in drugi ukrepi trgovinske politike

Švica ima z Evropsko unijo sklenjen Sporazum o prosti trgovini. Uvoz in izvoz večine blaga je liberaliziran, nekatere omejitve veljajo za občutljivo blago.

Koristne povezave:

 

Obdavčevanje podjetij

Davek na dobiček podjetij

Davek na dobiček podjetij se plačuje na državni ravni in na ravni kantonov.

Davčna stopnja državnega (zveznega) davka na dobiček podjetij znaša 8,5%; ob upoštevanju pravil o ugotavljanju davčne osnove pa znaša efektivna davčna stopnja dejansko 7,8%. Davčne stopnje kantonov se razlikujejo, vendar so nizke. Skupna davčna stopnja davka na dobiček podjetij v Švici znaša, odvisno od sedeža družbe, od 11,9% do 21%.

Švica je na referendumu junija 2023 izglasovala uvedbo davčne reforme, ki bo upoštevala pravila t.i. Pillar II (zagotovitev globalne minimalne efektivne ravni obdavčitve za multinacionalne skupine). Spremembe davčne zakonodaje, ki bodo vključevale najmanj 15% davčno stopnjo davka na dobiček podjetij so napovedane za januar 2024.

Davčni zavezanci davka na dobiček podjetij so rezidenti (družbe, ki imajo v Švici registriran sedež ali center dejanske uprave) in nerezidenti. Rezidenti plačujejo davek na dobiček podjetij od dohodka, ustvarjenega v Švici in v tujini (z izjemo dohodkov od podružnic v tujini in nepremičnin v tujini), nerezidenti pa od dohodka, ustvarjenega v Švici.

Davčna osnova je neto dobiček, ki ga sestavlja letni dohodek, zmanjšan za priznane stroške. Dividende, ki jih rezidenčna družba prejme od rezidenčne ali nerezidenčne družbe, so izvzete iz davčne osnove, če so izpolnjeni pogoji (najmanj 10% kapitalska udeležba ali vrednost naložbe v višini najmanj 1 mio CHF). Kapitalski dobički so vključeni v davčno osnovo; če je izpolnjen pogoj kapitalske povezanost (najmanj 10% v obdobju najmanj 1 leta) pa so lahko izvzeti iz davčne osnove.

Neto izgube iz poslovanja se lahko prenašajo naprej za obdobje 7 let, prenos izgub nazaj ni dovoljen.

Davčne olajšave: posebna ureditev za zelo nizko obdavčitev intelektualne lastnine (t. i. patent box) na kantonalni ravni, dodatna davčna olajšava za R&R v višini do 150% od vrednosti naložbe idr. Do leta 2025 je mogoče tudi še koristiti davčne olajšave, ki jih je predvideval prejšnji, do leta 2020 veljaven režim davčnih spodbud.
 

Davek po odbitku

Dividende: 35%
Davek po odbitku za dividende in druge oblike distribuiranih profitov, ki jih domača družba izplača nerezidentom, znaša 35%. Uveljavijo se lahko znižanja in oprostitve iz Sporazuma med Švico in EU o obdavčenju prihrankov (ki je podoben Direktivi o sistemu obdavčitve matičnih družb in odvisnih družb) in iz sklenjenega mednarodnega sporazuma o izogibanju dvojnega obdavčevanja.

V skladu s sporazumom med Švico in EU o obdavčenju prihrankov je davčni odtegljaj zmanjšan na 0% pri čezmejnih izplačilih dividend med povezanimi družbami s sedežem v državah članicah EU in Švici, kadar je kapitalska udeležba 25% ali več in so izpolnjeni nekateri drugi pogoji.

Sicer se lahko uveljavljajo znižane stopnje v skladu s sklenjenim sporazumom o izogibanju dvojnega obdavčevanja RS-MP št. 15/975/13, ki določa, da se davek po odbitku ne plača, če je kapitalska udeležba 25%, oziroma da davek po odbitku ne sme presegati 15%, kadar pogoj lastniške povezanosti ni izpolnjen. Plačani davek se lahko upošteva ob plačilu davka na dohodek podjetij v Sloveniji, če zavezanec ne izvzema dividend iz davčne osnove v Sloveniji.

Obresti: 0%, 35%

Za obresti, ki jih domača družba izplača nerezidenčni družbi, ni davka po odbitku. Izjema so obresti iz depozitov pri švicarskih bankah, obveznice in obveznicam podobna posojila in obresti od denarnih terjatev, zavarovane s švicarskimi nepremičninami, kjer znaša davčna stopnja davka po odbitku 35%.

Uveljavijo se lahko znižanja in oprostitve iz Sporazuma med Švico in EU o obdavčenju prihrankov in iz sklenjenega mednarodnega sporazuma o izogibanju dvojnega obdavčevanja, RS-MP št. 15/97, 5/13, ki določa, da se davek po odbitku ne plača, če je kapitalska udeležba 25%, oziroma da davek po odbitku ne sme presegati 5%, kadar pogoj lastniške povezanosti ni izpolnjen. Plačani davek se lahko upošteva ob plačilu davka na dohodek podjetij v Sloveniji.

Dohodki iz pravic intelektualne in industrijske lastnine:

Za plačila iz naslova pravic intelektualne in industrijske lastnine (licenčnine idr.). ki jih domača družba izplača nerezidenčni družbi, ni davka po odbitku.

Plačila podpornih tehničnih storitev

Za plačila storitev tehnične podpore, ki jih domača družba izplača nerezidenčni družbi, ni davka po odbitku.

 

Davek na dodano vrednost (Mehrwertsteuer - MWST, Taxe sur la valeur ajoutée - TVA / Imposta sul valore aggiunto - IVA, Taglia sin la Plivalur – TPV)

Davek na dodano vrednost se plačuje za dobave večine blaga in storitev.

Standardna stopnja v letu 2023 znaša 7,7% in se bo januarja 2024 zvišala na 8, 1%.

Znižane stopnje v letu 2023 znašajo 2,5% (3,7% za hotelske in nastanitvene storitve). Za izvoz in številne druge transakcije (večina bančnih in zavarovalnih storitev, zdravstvene in izobraževalne storitve, igralništvo) velja ničelna stopnja. V letu 2024 se bodo znižane davčne stopnje povišale na 2,6 in 3,8%.

Registracija: prag za obvezno registracijo je 100.000 CHF. Registracija je obvezna tudi za družbe, ki ustvarijo letni promet nad tem pragom v tujini in za tuje družbe, ki v Švici ustvarijo letni promet nad tem pragom z distančno prodajo blaga.

Glavni davčni zakoni: Zakon o davku na dohodek, Zakon o davku na dodano vrednost

Davčni sporazumi: Švica ima sklenjenih 112 davčnih sporazumov, med drugim s Slovenijo RS-MP št. 15/97, 5/13). Švica je podpisala MLI (večstranska konvencija za preprečevanje zmanjševanja davčne osnove in preusmerjanja dobička, znana tudi kot multilateralni instrument - MLI), ki je za Švico začel veljati 1. 12. 2019.

 
Koristne povezave:


Posodobljeno: november 2023Preberite tudi: