Švica

Dajatve v Švici

Carinske dajatve in drugi ukrepi trgovinske politike

Švica ima z Evropsko unijo sklenjen Sporazum o prosti trgovini. Uvoz in izvoz večine blaga je liberaliziran, nekatere omejitve veljajo za občutljivo blago.

Koristne povezave:

 

Obdavčevanje podjetij

Davek na dobiček podjetij

Davek na dobiček podjetij se plačuje na državni ravni in na ravni kantonov. Davčna stopnja državnega davka na dobiček podjetij znaša 8,5 %. 

Davčne stopnje kantonov se razlikujejo, tako da znaša skupna efektivna davčna stopnja davka na dobiček podjetij v Švici v večini kantonov med 12 in 22 %.
Davčni zavezanci davka na dobiček podjetij so rezidenti (družbe, ki imajo v Švici registriran sedež ali center dejanske uprave) in nerezidenti. Rezidenti plačujejo davek na dobiček podjetij od dohodka, ustvarjenega v Švici in v tujini (z izjemo dohodkov od podružnic v tujini in nepremičnin v tujini), nerezidenti pa od dohodka, ustvarjenega v Švici.

Davčna osnova je neto dobiček, ki ga sestavlja letni dohodek, zmanjšan za priznane stroške. Dividende, ki jih rezidenčna družba prejme od rezidenčne ali nerezidenčne družbe, so izvzete iz davčne osnove, če so izpolnjeni pogoji (najmanj 10 % kapitalska udeležba ali vrednost naložbe v višini najmanj 1 mio CHF). Kapitalski dobički so vključeni v davčno osnovo; če je izpolnjen pogoj kapitalske povezanost (najmanj 10 % v obdobju najmanj 1 leta) pa so lahko izvzeti iz davčne osnove.
Neto izgube iz poslovanja se lahko prenašajo naprej za obdobje 7 let, prenos izgub nazaj ni dovoljen.

Davčne olajšave: Leta 2020 je bila izvedena reforma davčnih spodbud, ki je nadomestila prejšnji režim na kantonalni in federalni ravni in ga uskladila s pravili OECD. Med drugim je uvedena posebna ureditev za zelo nizko obdavčitev intelektualne lastnine (t. i. patent box) na kantonalni ravni, dodatna davčna olajšava za R&R v višini do 150% od vrednosti naložbe idr. V prehodnem obdobju do 1. 1. 2025 bodo upravičenci še lahko koristili olajšave, uveljavljene pred 1. 1. 2020.
 

Davek po odbitku

Dividende: 35 %
Davek po odbitku za dividende in druge oblike distribuiranih profitov, ki jih domača družba izplača nerezidentom, znaša 35 %. Uveljavijo se lahko znižanja in oprostitve iz Sporazuma med Švico in EU o obdavčenju prihrankov (ki je podoben Direktivi o sistemu obdavčitve matičnih družb in odvisnih družb) in iz sklenjenega mednarodnega sporazuma o izogibanju dvojnega obdavčevanja.

V skladu s sporazumom med Švico in EU o obdavčenju prihrankov je davčni odtegljaj zmanjšan na 0 % pri čezmejnih izplačilih dividend med povezanimi družbami s sedežem v državah članicah EU in Švici, kadar je kapitalska udeležba 25 % ali več in so izpolnjeni nekateri drugi pogoji. Sicer se lahko uveljavljajo znižane stopnje v skladu s sklenjenim sporazumom o izogibanju dvojnega obdavčevanja RS-MP št. 15/975/13, ki določa, da se davek po odbitku ne plača, če je kapitalska udeležba 25 %, oziroma da davek po odbitku ne sme presegati 15 %, kadar pogoj lastniške povezanosti ni izpolnjen. Plačani davek se lahko upošteva ob plačilu davka na dohodek podjetij v Sloveniji, če zavezanec ne izvzema dividend iz davčne osnove v Sloveniji.

Obresti: 0 %, 35 %
Za obresti, ki jih domača družba izplača nerezidenčni družbi, ni davka po odbitku. Izjema so obresti iz depozitov pri švicarskih bankah, obveznice in obveznicam podobna posojila in obresti od denarnih terjatev, zavarovane s švicarskimi nepremičninami, kjer znaša davčna stopnja davka po odbitku 35 %. Uveljavijo se lahko znižanja in oprostitve iz Sporazuma med Švico in EU o obdavčenju prihrankov in iz sklenjenega mednarodnega sporazuma o izogibanju dvojnega obdavčevanja, RS-MP št. 15/975/13, ki določa, da se davek po odbitku ne plača, če je kapitalska udeležba 25 %, oziroma da davek po odbitku ne sme presegati 5 %, kadar pogoj lastniške povezanosti ni izpolnjen. Plačani davek se lahko upošteva ob plačilu davka na dohodek podjetij v Sloveniji.

Dohodki iz pravic intelektualne in industrijske lastnine:
Za plačila iz naslova pravic intelektualne in industrijske lastnine (licenčnine idr.). ki jih domača družba izplača nerezidenčni družbi, ni davka po odbitku.
 
Plačila podpornih tehničnih storitev
Za plačila storitev tehnične podpore, ki jih domača družba izplača nerezidenčni družbi, ni davka po odbitku.

 

Davek na dodano vrednost (Mehrwertsteuer - MWST, Taxe sur la valeur ajoutée - TVA / Imposta sul valore aggiunto - IVA, Taglia sin la Plivalur – TPV)

Davek na dodano vrednost se plačuje za dobave večine blaga in storitev.

Standardna stopnja je 7,7 %. Znižane stopnje znašajo 2,5 % (3,7 % za hotelske in nastanitvene storitve). Za izvoz in številne druge transakcije (večina bančnih in zavarovalnih storitev, zdravstvene in izobraževalne storitve, igralništvo) velja ničelna stopnja.

Registracija: prag za obvezno registracijo je 100.000 CHF. Od leta 2019 je registracija obvezna tudi za družbe, ki ustvarijo letni promet nad tem pragom v tujini in za tuje družbe, ki v Švici ustvarijo letni promet nad tem pragom z distančno prodajo blaga, za katerega vrednost DDV ne presega 5 CHF.
 
Glavni davčni zakoni: Zakon o davku na dohodek, Zakon o davku na dodano vrednost

Davčni sporazumi: Švica ima sklenjenih 112 davčnih sporazumov, med drugim s Slovenijo RS-MP št. 15/975/13).


Koristne povezave: 


Posodobljeno: 26. marec 2021
 

Zvišane stopnje DDV v Švici od 1. januarja 2024

Dopolnitev informacije: 16. marec 2023

1) Osnovna stopnja DDV se bo zvišala s 7,7 % na 8,1 %.

2) Nižja stopnja DDV se bo zvišala z 2,5 % na 2.6 %.

Za nekatere kategorije blaga in storitev se uporablja znižana stopnja v višini 2,5 %, zlasti za:
  • živila (izjeme: alkoholne pijače; živila, ki so del gostinskih storitev);
  • govedina, perutnina, ribe;
  • semena, žive rastline, rezano cvetje;
  • žita;
  • živalska krma in gnojila;
  • zdravila;
  • časopisi, revije, knjige in drugi tiskani izdelki, ki nimajo oglaševalskega značaja (kategorije določi Vlada CH oz. Zvezni svet);
  • elektronski časopisi, revije in knjige, ki nimajo oglaševalskega značaja (kategorije določi Vlada CH oz. Zvezni svet),
  • storitve radijskih in televizijskih podjetij (izjema: za storitve komercialnega značaja se uporablja osnovna/običajna tarifa).

3) Posebna nižja stopnja DDV za nastanitvene storitve se bo zvišala s 3,7 % na 3,8 %.

Ta stopnja velja za nastanitvene storitve (nočitve z zajtrkom) v hotelirstvu in gostinstvu (npr. oddajanje počitniških apartmajev).

Več o DDV v ŠviciPreberite tudi: